Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopar: Utan vetenskap kan man inte lösa mänsklighetens problem

Publicerad 27.11.2019

I ett inlägg som biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland nyligen publicerat försvarar de den vetenskapliga forskningens självständighet och frihet. Biskoparna diskuterar vetenskapens anseende och uppgift i världen och i människors liv utgående från ett kristet teologiskt perspektiv.

Biskoparna anser att den kristna tron leder till en positiv grundinställning till vetenskap. Vetenskapsinstitutionen hjälper oss att söka sanningen och hitta lösningar på mänsklighetens gemensamma problem, som till exempel klimatförändringen. Kristna ska inte förhålla sig negativt eller ens neutralt till vetenskap och inte uttrycka sig på ett sätt som är nedvärderande. Biskoparna menar att vetenskaperna erbjuder hjälp i uppgiften att odla och värna om skapelsen. Därför kan man också se på forskarnas arbete som ett andligt kall.

Ansvarskänsla viktigt inom vetenskapen

Å andra sidan anser biskoparna att vetenskapens framfart också lyfter fram gränsfrågor som vetenskapen inte ensam kan lösa. Därför behövs en dialog mellan tro och vetenskap. Biskoparna försvarar den vetenskapliga forskningens självständighet och frihet men påminner också om att vetenskapen inte kan ställa sig över eller utanför moral. Utan ansvarskänsla kan vetenskapen förvrängas till en kraft som förstör. Biskoparna anser att det är viktigt att forskarna ständigt känner efter vad deras etiska ansvar är och överväger den vetenskapliga forskningens följder för människan och skapelsen.

Uppfattningen om konflikten mellan tro och vetenskap föddes i USA på 1800-talets slut. Undersökningar visar att den här uppfattningen är allmän i västvärlden, och i Finland är den typisk framför allt i de yngre åldersgrupperna. Biskoparna menar att majoriteten av forskarna inom vetenskapens historia anser att uppfattningen om en konflikt mellan vetenskap och tro är föråldrad och felaktig.

Det behövs dialog mellan tro och vetenskap

– I vårt inlägg uttrycker vi att vetenskap och kristen tro är kumpaner, inte fiender. Vi försvarar dialogen mellan vetenskap och tro, säger biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen.

– En del anser att vetenskap och tro talar om helt olika saker och att det inte är meningsfullt med en dialog. Bakom finns ofta en strävan att skydda sig mot kritik från naturvetenskapen. Det är ett ytligt knep och leder slutligen till att teologin isoleras. Äkta dialog utmanar också kristna att utvärdera traditioner som har sin grund i en gammal världsbild, konstaterar Jolkkonen.

Samtidigt tar biskoparna ställning till den så kallade vetenskapstron, enligt vilken naturvetenskaperna förmår svara på alla väsentliga frågor som rör mänskligt liv och lösa alla våra problem. Biskoparna anser att vetenskapstrons olika former grundar sig på icke-vetenskapliga antaganden. Biskoparna konstaterar att man inte ska göra religionssurrogat av vetenskapen.

Avsikten med biskoparnas inlägg är framför allt att stöda präster och andra anställda och ansvarsbärare i deras uppgifter i kyrkan men också att inbjuda studerande och forskare till dialog. Publikationen är tänkt för alla som funderar på relationen mellan tro och vetenskap och söker svar på livets yttersta frågor med hjälp av vetenskapen och teologin. Inlägget publiceras i evangelisk-lutherska kyrkans publikationsserie Kirkko ja toiminta och kommer att översättas till svenska.

Inlägget har undertecknats av ärkebiskop Tapio Luoma, biskopen i Lappo stift Simo Peura, biskopen i Tammerfors stift Matti Repo, biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen, biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala, biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen, biskopen i Helsingfors stift Teemu Laajasalo, biskopen i Uleåborgs stift Jukka Keskitalo, biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka och biskopen i Borgå stift Bo-Göran Åstrand.

Vetenskapsinlägget offentliggjordes på onsdag 27.11.2019 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Vid tillfället talade ärkebiskop Tapio Luoma och Kyrkans forskningscentrals chef Hanna Salomäki. Vetenskapens gåva kommenterades av professorn i ekologisk paleontologi Mikael Fortelius, klimatforskare, meteorolog Laura Riuttanen, emeritusprofessor i astronomi Esko Valtaoja och biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen.

Biskoparnas inlägg i sin helhet (på finska, pdf)

Mera information och intervjuförfrågningar:
ärkebiskopens specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299
Kuopiobiskopens specialmedarbetare Simo Parni, tfn 044 705 0603
sakkunnig i kommunikation Tia Vähäsarja, tfn 040 688 1532

Rättelse 29.11.2019 klockan 10.30: Titeln på emeritusprofessor Esko Valtaoja har rättat till emeritusprofessor i astronomi.