Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen: Teuva kyrka får lagstadgat skydd

Publicerad 15.10.2019

Kyrkostyrelsen beslöt 15.10.2019 att skydda kyrkan i Östermark i södra Österbotten på begäran av församlingen på orten, Teuvan seurakunta som hör till Lappo stift. Skyddandet av kyrkan grundar sig på byggnadshistoriska, arkitektoniska och miljövärden.

Teuva kyrka är byggd av rappat tegel med ett brant sadeltak och blev klar 1953. Byggnaden representerar såväl återuppbyggnadstidens sakliga och knappa arkitektur som 1940-talets historism med drag av romantisk arkitektur. Kyrkan avbildar på exemplariskt och typiskt sätt efterkrigstidens arkitektur som var praktisk, ekonomisk och stod för en anspråkslös skönhet. Arkitekturen betonar ändamålsenlig enkelhet och värdighet.

Det som också är speciellt för Teuva kyrka är att både kyrkans arkitekt och konstnären som gjort altartavlan är kvinnor, vilket gör den betydande för sin tid. Kyrkan har ritats av arkitekten Elsi Borg. I kyrkan finns en altartavla av konstnären Tove Jansson.

Då en kyrka ska skyddas av kyrkolagen ska beslutet grunda sig på i arkitektoniska aspekter och med hänsyn till kulturarvet.

Mera information: överarkitekt Kristiina Koskiaho, tfn 040 688 1454

Möjligt för församlingsekonomier att söka understöd för att ersätta fossila energikällor med klimatneutrala energikällor

Kyrkostyrelsen beslöt att församlingsekonomier kan anhålla om byggnadsspecifika understöd för att konvertera värme- och/eller elsystem som drivs med fossila bränslen till klimatneutrala system. Det är fråga om ombyggnadsarbeten i enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ägs av ekonomiska församlingsenheter.

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att dela ut uppskattningsvis 900 000 euro. Beslut om understöd görs under 2020 av kyrkostyrelsens ämbetskollegium.

Mera information: överarkitekt Kristiina Koskiaho, tfn 040 688 1454

Avgifterna för uppgifter ur kyrkoböckerna ändrar

Avgifterna för kyrkans ämbetsbetyg granskas så att de blir enhetliga jämfört med de avgifter som magistraterna uppbär. Till exempel kommer avgifterna för manuellt gjorda släktutredningar att höjas från 30 euro till 45 euro. Andra intyg som rör släktutredningar kostar 9 euro/intyg.

Avgiftsfria intyg är hindersprövning för äktenskap och andra intyg som enligt lagen bör vara avgiftsfria.

Funktionaliteten i kyrkans nya medlemsdatasystem KirDi granskas just nu i ett pilotprojekt i församlingarna. Med hjälp av det får man i fortsättningen de släktutredningar som krävs för en bouppteckning från ett enda ställe. Hittills har man varit tvungen att beställa släktutredningar från varje församling där den avlidna har varit skriven och varje intyg har kostat skilt. Med den nya funktionen får man en släktutredning som en enda helhet.

Enligt den preliminära planen ska KirDi kunna användas för släktutredningar i hela kyrkan före utgången av 2022.

Mera information: registerchef Sanna Heickell, tfn 040 688 1461

Inga nya bestämmelser om diakonämbetet

Kyrkomötet beslöt i november 2015 att remittera ärendet angående bestämmelser i kyrkolagen och kyrkoordningen om ett nytt diakonämbete till kyrkostyrelsen för ny beredning. I den fortsatta beredningen skulle kyrkostyrelsen utreda om man kunde använda diakonatbegreppet för att nå enighet i frågan. Kyrkostyrelsen skulle också utreda om det var möjligt för biskopsmötet att besluta om frågan utan att göra ändringar i kyrkans lagstiftning.

Våren 2019 bad Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelnings tf chef Aulikki Mäkinen universitetslektorn i systematisk teologi, TD Minna Hietamäki göra en utredning i frågan. På basen av utredningen beslöt kyrkostyrelsens plenum att inte göra någon framställning till kyrkomötet om nya bestämmelser i kyrkolagen och kyrkoordningen om ett diakoniämbete.

Enligt Hietamäkis utredning skulle diakonatbegreppet inte lösa de ämbetsteologiska frågor, vilka yrkesgrupper som skulle ingå i diakonatet och deras administrativa representation som lyftes fram 2015. Inte heller alla aktuella problem kan lösas med beslut från biskopsmötet utan lagstiftning.

Kyrkostyrelsen beslöt att göra en anmälan till kyrkomötet om att behandlingen av ärendet om diakonatämbetet som kyrkomötet remitterade 2015 nu är slutbehandlad. Minna Hietamäkis utredning om förnyelseprocessens läge 2019 antecknades för kännedom.

Inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands olika administrativa och beslutsfattande organ har det förts diskussioner om diakoniämbetet och det så kallade diakonatet redan i årtionden. Vanligtvis har det handlat om att klargöra kyrkans ämbetsstruktur eller förnya och granska ämbetsteologin.

Mera information:
tf ecklesiastikrådet Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, tfn 040 688 1543

Kyrkomötets dokument

Ändringar i Kyrkans centralfonds budget

Förslag till Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds budgeter för 2020 och verksamhets- och ekonomiplaner för 2020-2022 godkändes av kyrkostyrelsens plenum 17.9.2019.

Efter det har det framgått att det i statens budget för 2020 föreslås att den statliga finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter ökar och ska vara 115 710 000 euro 2020 (+ 2 %).

I budgeten föreslås att 106 410 000 euro betalas till församlingarna, 7 000 000 euro används för upprätthållandet av församlingarnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål. De återstående 2 500 000 euro föreslås användas för upprätthållandet och utvecklandet av medlemsdatasystemet Kirjuri (2 000 000 euro) och för att skaffa ett datasystem för begravningsväsendets upphandlingar och för systemets förverkligande och upprätthållande (300 000 euro).

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372

Ändringar som krävs för den nya kyrkolagen

Den nya kyrkolagen ska träda i kraft 1.1.2020 och samtidigt ska kyrkoordningen som kyrkomötet godkände i maj 2018 träda i kraft. Bestämmelser som grundar sig på ikraftvarande kyrkolagstiftning förfaller då den nya kyrkolagen träder i kraft.

Därför kommer kyrkostyrelsen i november att föreslå ett nytt reglemente för kyrkostyrelsen. Samtidigt föreslås Kyrkans laggranskningskommittés reglemente ändras så att man där beaktar den förnyade kyrkolagstiftningen. Kyrkostyrelsen gav också ett förslag om en ny arbetsordning för kyrkomötet i enlighet med den nya kyrkolagen.

Kyrkostyrelsens protokoll sätts ut under vecka 42 på webbadressen http://domus.evl.fi/Öppna länk i ny flik