Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet godkände examen i församlingsledning

Publicerad 29.05.2019

Biskopsmöte godkände innehållsmässigt kyrkans bestämmelser om examen i församlingsledning. Examen ska ge präster den kunskap, skicklighet och det kunnande som behövs för att sköta en kyrkoherdetjänst.

Den som har avlagt examen ska ha bildat sig en helhetsbild av kyrkoherdens uppgifter, vara insatt i församlingsadministration, och andlig och strategisk ledning av församlingen.

För att kunna avlägga examen i församlingsledning krävs att prästen först avlagt pastoralexamen, gått grundkursen i ledarskap eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kompetens. Av prästen krävs bland annat också hen har deltagit i en kartläggning av hens chefspotential.

Bestämmelserna ska granskas av kyrkans laggranskningskommitté innan de kan godkännas slutgiltigt. Det är tänkt att de nya bestämmelserna träder ikraft samtidigt som kodifieringen av kyrkolagen. Utbildningen kräver en viss övergångstid och kan inledas 2021.  

Rekommendation om användning av ekumenisk form av nicenska trosbekännelsen

Biskopsmötet gav en rekommendation om vilken ordalydelse av nicenska trosbekännelsen som kan användas i ekumeniska sammanhang. I kyrkohandboken finns två olika trosbekännelser, den apostoliska som är den som används oftast och den nicenska trosbekännelsen.

Biskopsmötet beslöt att man i ekumeniska sammanhang, tillsammans med ortodoxa kristna, även kan använda en ekumenisk version av nicenska trosbekännelsen där man utelämnar det så kallade filioque-tillägget ”och Sonen” i den del av trosbekännelsen där man bekänner tron på att den heliga Anden utgår från Fadern och Sonen. Vid prästvigningar och installationer använder man däremot den ursprungliga formen av nicenska trosbekännelsen.

Definition av kristen kyrka eller samfund

Biskopsmötet definierade vad som avses med annan kristen kyrka eller samfund i kyrkans bestämmelser. Med kristen kyrka avses på basen av enskilt övervägande ett samfund som på ekumenisk basis bekänner sig till kyrkans tro som den formuleras i Kyrkornas världsråds grundartiklar.

Definitionen behövdes eftersom kyrkoordningen talar om annat kristet religionssamfund men inte definierar några kriterier på vad som gör ett religionssamfund kristet. Förra gången biskopsmötet gav anvisningar i frågan var 1988.

Arbetsgrupper bereder förvaltningsfrågor

Biskopsmötet diskuterade ärendet om att avskaffa stiftsfullmäktige och vilken utformning och roll förvaltningsorganet kan ha i fortsättningen, och beslöt att bereda frågan vidare.

För den fortsatta beredningen beslöt biskopsmötet att tillsätta en arbetsgrupp och kalla biskop Jukka Keskitalo (ordförande), ordförande för stiftsfullmäktige i Kuopio stift Eevi Väistö och lagfarna assessorn vid Helsingfors domkapitel Ritva Saario till medlemmar. Sekreterare för arbetsgruppen är biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen.

Biskopsmötet diskuterade det projekt som förnyar Kyrkostyrelsens organisation och verksamhetsformer, och hur det hör samman med stiftens arbete. Till helheten för projektet Riktning (Suunta-hanke) hör också projektet om att grunda en ny specialenhet för utvecklingsarbete i början av 2021.

Biskopsmötet tillsatte en arbetsgrupp för att utreda samarbetet mellan stiften och samarbetet med Kyrkostyrelsen inom ramen för projektet Riktning. Till arbetsgruppen kallades biskop Kaisamari Hintikka (ordförande) och som medlemmar biskop Kaarlo Kalliala, tf stiftsdekanen i Åbo ärkestift Mari Leppänen, lagfarna assessorn vid Borgå domkapitel Lars-Eric Henricson, biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen och projektets utredningsman, stifssekreterare Jukka Helin (sekreterare).

Medlemsavgifter till mellankyrkliga och internationella organisationer

Biskopsmötet beslöt att föreslå för kyrkostyrelsens plenum att de i budgeten för 2020 reserverar sammanlagt 727 800 euro för medlemsavgifter och specialunderstöd till kyrkornas internationella samarbetsorganisationer. Förslaget om medlemsavgifter till mellankyrkliga och andra internationella organisationer och specialunderstöd till internationella organisationer hör nära samman med kyrkans ekumeniska relationer.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189