Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum 22.5: Petri Määttä valdes till chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning

Publicerad 22.05.2019

Texten har korrigerats 22.5.2019 kl. 15.50.

Kyrkostyrelsen beslöt vid plenum 22.5 att välja teologie magister Petri Määttä (f. 1970) till ecklesiastikråd och chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning.

Beslutet fattades efter omröstning. Teologie magister Petri Määttä fick 7 och teologie doktor Aulikki Mäkinen 5 av de 12 röster som avgavs.

[Korrigerat 22.5.2019 kl. 15.50] Tre medlemmar i plenum lämnade efter omröstningen in en avvikande åsikt till valet av ecklesiastikråd.

Petri Määttä som valdes till tjänsten har sedan 2015 varit chef för diakoni och själavård i Lahtis kyrkliga samfällighet. Han har tidigare varit kaplan och församlingspastor i samfälligheten och tf chef för småbarnspedagogik. Määttä har också jobbat som projektsekreterare på Kyrkostyrelsen. Han har dessutom verkat som ansvarsperson inom förvaltningsstrukturprocessen i Lahtis kyrkliga samfällighet.

Tjänsten som chef för Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning blev ledig då förra innehavaren Pekka Huokuna valdes till kanslichef för Kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning sköter kyrkans gemensamma verksamhet genom att utveckla och stöda församlingarnas arbete, påverka beslutsfattandet i samhället och främja samarbetet mellan olika aktörer i kyrkan och andra nätverk. Ecklesiastikrådets uppgift är att leda och utveckla verksamhetsavdelningens verksamhet, ha helhetsansvar för avdelningens arbete och vara chef för avdelningens personal.

Behörighetskraven för chefen för verksamhetsavdelningen bestäms i instruktionen för Kyrkostyrelsens personal.

Inom utsatt ansökningstid hade sammanlagt nio personer sökt tjänsten varav tre intervjuades.

Aulikki Mäkinen som varit tf ecklesiastikråd från början av året fortsätter till 30.6.2019. Petri Määttä tillträder 1.7.2019.

Mera information: kanslichef Pekka Huokuna, kontakt via chefen för kontorstjänsterna Tuija Korva, tfn 050 342 7686

Kyrkostyrelsen beviljade understöd till församlingar – två åländska församlingar fick stöd

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt 503 500 euro i understöd enligt prövning till församlingar i fyra olika stift. I Borgå stift fick Sund-Vårdö 35 000 euro och Ålands södra skärgårdsförsamling 30 000 euro i understöd. Också församlingar i Åbo ärkestift, Uleåborg och Kuopio stift beviljades understöd.

Understöden beviljades i enlighet med beredningen: http://domus.evl.fiÖppna länk i ny flik

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372

Församlingsfusion i Valtimo och Nurmes

Församlingen i Valtimo upphör 31.12.2019 och fusioneras med församlingen i Nurmes från 1.1.2020 på så sätt att församlingen omfattar nuvarande Nurmes stads och Valtimo kommuns områden. Den nya församlingens namn är Nurmeksen seurakunta.

I den nya utvidgade församlingen hålls urtima församlingsval. Förtroendevalda väljs för återstoden av pågående mandatperiod.

 Kyrkostyrelsen förkastade ett initiativ om församlingsstrukturen i församlingarna i Humppila och Forssa.

Kyrkostyrelsens beslut respekterar de ställningstaganden som församlingarna fört fram i sina utlåtanden. Initiativet förkastades eftersom det inte handlar om en ändring i församlingsindelning på grund av kommunsammanslagning, och det inte heller hade förts fram tydliga verksamhetsmässiga, förvaltningsmässiga eller ekonomiska grunder för ändringen.

Mera information: jurist Outi Perkiömäki, tfn 040 688 1598

Urtima församlingsval i församlingen i Halsua

Halsua församling fusioneras som självständig församling med kyrkliga samfälligheten i Karleby från 1.1.2020. I Halsua församling hålls urtima församlingsval där man väljer medlemmar till samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige och till församlingsrådet i Halsua församling. De förtroendevalda väljs för återstoden av pågående mandatperiod.

Mera information: jurist Outi Perkiömäki, tfn 040 688 1598

Nya stiftsindelningen innebär förändringar i fördelningen av platser i kyrkomötet 2020

Valet av nya ombud till kyrkomötet hålls 11.2.2020. Sammanlagt 96 ombud väljs till kyrkomötet, av dem är 32 präster och 64 lekmän. En lekman väljs från Åland medan stiftens övriga ombud väljs i relation till befolkningsunderlaget. Från varje stift väljs minst två präster och fyra lekmän.

Den ändring i stiftsindelningen som träder i kraft i början av 2020 innebär förändringar i fördelningen av platser i kyrkomötet. Jämfört med nuvarande fördelning förlorar Tammerfors stift ett prästombud och två lekmannaombud, Kuopio stift förlorar ett prästombud, S:t Michels stifts ombud ökar med ett prästombud och två lekmannaombud. Uleåborgs stifts får ett till prästombud.

Borgå stift har fortsättningsvis sex ombud i kyrkomötet. I februari väljer stiftet två prästombud och fyra lekmannaombud, inklusive det lekmannaombud som väljs av de åländska församlingarna.

Kyrkomötets ombud fram till 30.4.2020

Mera information: kyrkomötets generalsekreterare Katri Kuuskoski, tfn 050 326 9002

Kollekter till student- och ungdomsarbete

Kyrkostyrelsen beviljade kollektmedel som burits upp för att stöda student- och ungdomsarbete till tre organisationer: Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto – Finlands kristliga studentförbund fick 23 000 euro, Nuori kirkko ry 15 000 euro och Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys – Finlands evangelisk-lutherska student- och skolungdomsförbund fick 9 000 euro.

Mera information: sakkunnig Stiven Naatus, tfn 040 688 1469

Kyrkostyrelsen gav utlåtande om temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2020 till Kyrktjänst

Kyrkostyrelsen stöder att insamlingen Gemensamt Ansvar 2020 handlar om att stöda föräldraskapet. Insamlingsintäkterna från insamlingen används för att stöda föräldraskap i Finland och utvecklingsländer. Intäkterna fördelas mellan Kyrkans Utlandshjälps utvecklingsbistånd och katastrofhjälp (60 procent), församlingarnas diakoniarbete (20 procent) och Rädda barnen och Mannerheims barnskyddsförbund (sammanlagt 20 procent).

Mera information: chefen Pekka Rehumäki, tfn 040 142 6673

Rapport från arbetsgruppen som följer upp yrkesutbildning

Kyrkostyrelsen antecknade för kännedom en rapport (2018) från arbetsgruppen som följer upp yrkesutbildningen och beslöt att skicka den till biskopsmötet för kännedom och eventuella åtgärder.

Rapporten fäster bland annat uppmärksamhet vid hur nyanställda introduceras i arbetet och att kyrkan i framtiden behöver satsa på att utveckla personalens kunnande. Man måste lära sig att utveckla arbete med mindre resurser och hitta former som stöder samarbetet med församlingsmedlemmar. Livslångt lärande är ett betydande utvecklingsområde under kommande år.

Mera information: chefen för Kyrkans utbildningscentral Kari Kopperi, tfn 050 594 1317