Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet stöder initiativet om att en fadder räcker vid dop

Publicerad 10.05.2019

Kyrkomötet anser att rekommendationen om antalet faddrar fortsättningsvis ska vara två men att det också ska räcka med en fadder som är konfirmerad medlem i kyrkan. För att det i framtiden inte ska behövas ett skilt beslut av kyrkoherden behövs en ändring i kyrkans bestämmelser. Kyrkomötet gav kyrkostyrelsen i uppgift att bereda ärendet. Bakgrunden till ändringen är att föräldrar ibland har haft svårt att hitta två faddrar som är konfirmerade kyrkomedlemmar.

Allmänna utskottets ordförande Johanna Korhonen konstaterade att brist på faddrar är en utmaning som rör en liten grupp men som också kan åtgärdas med enkla medel.

Allmänna utskottets betänkande 2/2019 om ombudsinitiativ 1/2019: Att öka antalet döpta genom att minska kraven gällande fadderskap

Dop, fadderskap och kommunikation viktiga då kyrkan förnyas

På torsdag (9.5) diskuterade kyrkomötet den tredje och sista framtidsredogörelsen Kyrkans fostran 2030. Kyrkomötet sände betänkandet om framtidsredogörelsen Kyrkans fostran 2030 till Kyrkostyrelsen och stiften som ska beakta det i kyrkans förnyelsearbete.

Hur man förmedlar den kristna tron till yngre generationer är en central fråga i framtidsredogörelsen. Den behandlar också utmaningarna som fragmentering i kyrkan och samhället och kyrkans roll som samhällsdebattör.

Framtidsutskottet menar att redogörelsen ger en mångsidig bild av utmaningarna i kyrkans arbete. Kyrkomötet beslöt att kyrkan fortsättningsvis ska göra betydande satsningar på dop och fadderskap, att kyrkans kommunikation ska få tillräckliga resurser och organiseras effektivt. Inom det samhälleliga påverkansarbetet ska speciellt kyrkotillhörigheten stödas.

Framtidsutskottets betänkande 1/2019 om Kyrkostyrelsens framställning 6/2018: Kyrkans fostran 2030 – Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans framtidsredogörelse om Kyrkans fostran 2030

Initiativet om stiftsfullmäktige skickas till Kyrkostyrelsen och biskopsmötet

Allmänna utskottet konstaterar i sitt betänkande om ombudsinitiativet om att avskaffa stiftsfullmäktige att frågan redan ingår i en bredare utredning. Kyrkomötet beslöt därför att sända initiativet till Kyrkostyrelsen och biskopsmötet för kännedom så att de kan beakta det i lämpliga delar i beredningsarbetet.

Allmänna utskottets betänkande 1/2019 om ombudsinitiativ 2/2019: Revidering av kyrkolagens och kyrkoordningens bestämmelser om stiftsfullmäktige

Konkret åtgärdsprogram och tidtabell för utredning om kyrkans informationsförvaltning

Kyrkomötet beslöt ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att utarbeta ett konkret åtgärdsprogram med en så noggrann tidsplanering som möjligt för att främja rekommendationerna och åtgärdsförslagen i utredningen om kyrkans informationsförvaltning. Kyrkostyrelsen ska informera kyrkomötet om planens innehåll och vidtagna åtgärder under höstsessionen 2019.

Kyrkomötet beslöt i november 2017 göra en utredning om kyrkans ICT-förvaltning med information om helhetskyrkans årliga kostnader för dataadministration och hur den nuvarande organisationens fungerar och dess kostnadseffektivitet. Utredningen ska visa hur centralförvaltningens informationsförvaltningsprojekt har inverkat på församlingarnas ekonomi och verksamhet.

Ekonomiutskottets betänkande 3/2019 om ombudsinitiativ 5/2019: Främjande av åtgärdsförslagen i den utredning om kyrkans informationsförvaltning som utarbetats till kyrkomötet

Kyrkomötet godkände verksamhetsberättelser och fastställde bokslut

Kyrkomötet godkände verksamhetsberättelser och fastställde Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds bokslut för 2018 och beviljade redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

Ekonomiutskottets betänkande 1/2019: Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, personalrapport, Kyrkans centralfonds bokslut, revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för 2018

Ekonomiutskottets betänkande 2/2019: Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för 2018

Kyrkomötets vårsession avslutades på fredagen 10.5. Kyrkomötet samlas till höstsession 4-8.11.