Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet fortsätter bereda frågan om krav på faddrar

Publicerad 08.05.2019

Kyrkomötet förde på tisdag kväll och onsdag förmiddag en livlig diskussion om ett ombudsinitiativ som föreslår att kyrkan minskar kraven gällande faddrar för att öka antalet döpta.

Kyrkomötesombudet Varpu Lipponen föreslog i ett initiativ som stöddes av 26 andra kyrkomötesombud att kyrkan ändrar kyrkoordningens bestämmelser om antalet faddrar så att det räcker med en fadder istället för två. Enligt gällande bestämmelser ska ett barn ha två faddrar som är konfirmerade medlemmar i kyrkan och omfattar den evangelisk-lutherska tron. I initiativet påpekas att det i dag kan vara svårt att hitta två faddrar som omfattar de krav som kyrkoordningen ställer.

I remissdebatten deltog över 30 kyrkomötesombud. Initiativet motiverades bland annat med att det redan är möjligt att ha bara en fadder på beslut av kyrkoherden. Under remissdebatten föreslogs att initiativet förkastas utan utskottsbehandling. Kyrkomötet beslöt med rösterna 72 – 35 att fortsätta behandlingen av ärendet.

– Vi lever i väldigt olika situationer i olika delar av landet. Jag hör att man månar om att bevara fadderskapstraditionen men också att många ser behovet av förändring. Vi lever i ett föränderligt samhälle, mer och mer i en missionssituation och det är viktigt att vi döper barn. Det är också viktigt att göra det så lätt som möjligt för föräldrarna låta att döpa barnen, sammanfattade ombudet Rolf Steffansson diskussionen. Han påminde också om att det är församlingens ansvar att ta hand om döpta barn.

Ombudsinitiativ 1/2019: Kastettujen määrän lisääminen kummiuden vaatimuksia keventämällä (pdf)

Utvecklande av ungas och unga vuxnas delaktighet på alla nivåer i kyrkan

Kyrkomötet förde också en livlig diskussion om kyrkostyrelsens framställning om att utveckla ungas och unga vuxnas delaktighet på alla nivåer i kyrkan. Ärendet remitterades till lagutskottet.

Drygt 20 kyrkomötesombud gjorde inlägg i remissdebatten om förslaget som skulle ålägga församlingarna att se till att unga hörs och blir delaktiga via påverkansgrupper som grundas i församlingarna. Påverkansgrupperna skulle bli de ungas kanal för att påverka och få sin röst hörd.

Enligt kyrkostyrelsens förslag görs ändringar i kyrkoordningen så att församlingarna blir skyldiga att höra unga och grunda påverkansgrupper. Grupperna kan lokalt ha olika former och praxis. Påverkansgrupperna skulle delta i beredningen av ärenden och beslutsfattandet och delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet. I förslaget ingår också att kyrkomötet hör barn och unga en gång under sin mandatperiod.

Kyrkostyrelsens framställning 2/2019: Framtidsuppdrag: Utvecklande av ungas och unga vuxnas delaktighet på alla nivåer inom kyrkans förvaltning (pdf)

Kyrkomötet behandlar på nytt stiftsfullmäktiges vara eller icke vara

Efter omröstning beslöt kyrkomötet att sända ett ombudsinitiativ om att ändra bestämmelserna om stiftsfullmäktige så att man avskaffar nuvarande stiftsfullmäktige till allmänna utskottet för behandling.

Initiativet väckte livlig debatt och ett tjugotal ombud uttalade sig i remissdiskussionen. Kyrkomötet har redan en gång beslutat om att avskaffa stiftsfullmäktige – som en del av kyrkans framtidsarbete – men det förslaget föll i kyrkostyrelsens plenum i mars. Kyrkostyrelsens plenum beslöt då med rösterna 7 – 4 att be biskopsmötet utreda förnyelse av stiftsfullmäktiges verksamhet inom ramen för nuvarande lagstiftning.

Ombudet Risto Tuori har tillsammans med fyra andra ombud gjort ett initiativ där man på nytt föreslår att stiftsfullmäktige avskaffas. Enligt det nya förslaget skulle de uppgifter som stiftsfullmäktige idag sköter överföras till ett möte som består av stiftets kyrkomötesombud medan andra uppgifter skulle överföras på domkapitlets kollegium.

Under remissdiskussionen kom ett förslag om att förkasta initiativet men efter omröstning med rösterna 56 – 47 beslöt kyrkomötet att sända initiativet till utskottsbehandling. De som var emot fortsatt behandling motiverade sin ståndpunkt med oro över hur framför allt små församlingar får sin röst hörd i framtiden. Förslaget kritiserades också för att strida mot grundtanken i demokratin.

Ombudsinitiativ 2/2019: Hiippakuntavaltuustoja koskevien kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säännösten muuttaminen (pdf)

Ombudsinitiativ vidare till utskottsbehandling

Kyrkomötet beslöt att sända ombudsinitiativet om att utarbeta anvisningar om att förtroendevalda och anställda ska anmäla om bindningar till förvaltningsutskottet för beredning.

Ombudsinitiativ 4/2019: Ohjeistuksen laatiminen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta (pdf)

Ett ombudsinitiativ om att främja åtgärdsförslagen i utredningen om kyrkans informationsförvaltning remitterades till ekonomiutskottet.

Ombudsinitiativ 5/2019: Kirkon tietohallintoselvityksen toimenpide-ehdotusten edistäminen (pdf)

Kyrkomötet förkastade initiativ om gudstjänster

Kyrkomötet beslöt efter omröstning att med rösterna 16-87 förkasta Åbo ärkestifts framställning om lokal utveckling av gudstjänsten utan utskottsbehandling. Under diskussionen föreslogs att framställningen förkastas eftersom det inom ramen för nuvarande bestämmelser är möjligt att utveckla gudstjänsten lokalt.

Stiftsframställning 1/2019 (Åbo ärkestift): Aloite jumalanpalveluksen paikallisesta kehittämisestä (pdf)

Också ett ombudsinitiativ om att frigöra tidpunkten för högmässan stötte på patrull i kyrkomötets plenum på onsdagen. I remissdiskussionen betonades att den paragraf som man föreslog att slopas ur kyrkoordningen är den enda bestämmelsen där man stadgar om regelbundet gudstjänstliv. Trots att den rekommenderade tidpunkten för att hålla högmässa är klockan 10 har många församlingar i praktiken redan avvikit från detta, vilket är möjligt med nuvarande bestämmelser.

Kyrkomötet röstade i frågan och förkastade initiativet med rösterna 17-87.

Ombudsinitiativ 3/2019: Jumalanpalveluksen ajankohdan vapauttaminen (pdf)

Kyrkomötet direktströmmas och man kan följa mötet via webbplatsen evl.fi/plus.

På Twitter kan man följa kyrkomötet med hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets dokument
Kyrkomötesombuden
Kyrkans svenska Twitterkonto
Kyrkans finska Twitterkonto

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421
Tia Vähäsarja, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 688 1532