Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum 23.10.2018: Valet av kanslichef för kyrkostyrelsen framskrider

Publicerad 23.10.2018

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att ecklesiastikrådet Pekka Huokuna och kyrkoherde Aulikki Mäkinen är lämpliga för tjänsten som ny kanslichef för kyrkostyrelsens ämbetsverk. Av dessa ställer kyrkostyrelsen Pekka Huokuna i första förslagsrum. Vid jämförelsen av sökandena har man beaktat tjänstens uppgiftsbeskrivning och den kompetens som i platsannonsen nämndes som betydelsefull för att sköta tjänsten framgångsrikt.

Till kyrkostyrelsens plenum hör att bereda frågan för kyrkomötet och ge sitt utlåtande om de sökande. Det slutliga beslutet fattas av kyrkomötet som samlas den första veckan i november. I kyrkomötet bereds frågan av elektorerna.

Tjänsten söktes av 13 personer och sex av dem har intervjuats.

Kanslichefen leder och utvecklar kyrkostyrelsens ämbetsverks verksamhet och ansvarar för ämbetsverkets strategiska planering. Kanslichefen leder kyrkostyrelsens personalförvaltning på ett allmänt plan, är chef för avdelningarnas och specialenheternas chefer, och ansvarar för kyrkostyrelsens samhällsrelationer och intressebevakning.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 09 180 2203

Bibelöversättning på nordsamiska för godkännande i kyrkomötet

Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet godkänner en ny bibelöversättning på nordsamiska. Den första bibelöversättningen på nordsamiska utkom 1895. Den är översatt från en danskspråkig bibel.

Det samnordiska projektet med att ersätta den språkligt problematiska och föråldrade översättningen med en ny inleddes 1986. Översättningen av Nya testamentet blev klar 1997. Huvudansvaret låg hos Bibelsällskapet i Norge. Finska Bibelsällskapet har ända från början varit med i responsarbetet.

Projektet med att översätta Gamla testamentet inleddes 1998. Det egentliga arbetet i Finland inleddes i början av 1999 med medel som kyrkomötet hade beviljat.

För den samiska befolkningen som lever i Finland innebär en ny bibelöversättning ett betydande stöd för den samiska kyrkliga och språkliga identiteten.

Sedan 1992 har samiska haft ställning som ett officiellt språk i Finland på samernas hembygdsområde, dvs. i Enontekiö, Enare och Utsjoki kommuner och i norra delen av Sodankylä. I Finland bor ca 10 000 samer.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 566 6140

Kyrkostyrelsen förkastade besvär mot rivning av Valkeakoski kyrka

Kyrkostyrelsens plenum förkastade ett besvär mot rivningen av Valkeakoski kyrka och fastställde Sääksmäki församlings kyrkofullmäktiges beslut om rivning av kyrkan och försäljning av tomten.

Ett besvär hade inkommit till kyrkostyrelsen över Sääksmäkis församlings beslut 15.3.2018. Sääksmäki församling och Tammerfors stifts domkapitel har gett utlåtande om besväret. Landskapsmuseet i Birkaland har har å sin sida gett utlåtande om kyrkans kulturhistoriska värde.

En vädjan om att bevara Valkeala kyrka och inte fastställa rivningsbeslutet hade lämnats till kyrkostyrelsen, undertecknad av 1 300 personer. 

Kyrkostyrelsen menar att man på basen av de utlåtanden och dokument som finns kan konstatera att ärendet har beretts på ett sakligt sätt. Såväl projektplanen för renovering som delutredningar med kostnadsberäkningar visar att en renovering skulle innebära investeringar i miljonklass. Utöver renoveringen skulle bevarandet innebära årliga drifstkostnader fastän kyrkans användningsgrad skulle vara låg.

Valkeakoski kyrka är inte skyddad av kyrkolagen eller i detaljplanen men området är värdefullt. Kyrkostyrelsen anser att skyddande av kyrkor ska ske enligt kyrkolagens föreskrifter då det är befogat. Enligt kyrkolagens 14 kapitel 7 § kan inte församlingen förpliktas till sådana skyddsåtgärder som orsakar församlingen oskäliga kostnader för skötseln eller renoveringen av byggnaden.

Valkeakoski kyrka blev klar 1969 (arkitekt Veikko Larkas). Efter en rivning av kyrkan har församlingen fortsättningsvis tre kyrkor kvar som alla har begravningsplatser.

Mera information: Antti Pihkala, antti.pihkala@evl.fi, tfn 050 529 843

Utredning över kyrkans it-förvaltning till kyrkomötet

Kyrkostyrelsen ger ett meddelande till kyrkomötet om organisationen av kyrkans informationsförvaltning, dess projekt och kostnader. Kyrkostyrelsen beslöt i november 2017 att en utredning ska göras.

Kyrkostyrelsen ombads göra en täckande och oberoende utredning om hur centralförvaltningens informationsförvaltningsprojekt har inverkat på församlingarnas ekonomi och verksamhet. Utredningen innehåller information om helhetskyrkans årliga kostnader för dataadministration och hur den nuvarande organisationens fungerar och dess kostnadseffektivitet.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372

Kristet missbrukar- och kriminalarbete fick sammanlagt 58 000 euro

Kollekter som uppburits för kyrkans missbrukar- och kriminalarbete fördelades enligt följande: Nuori kirkko fick 15 000 euro, Blåbandsförbundet 12 000 euro, Förbundet Vita bandet i Finland, Gatumissionen i Finland 8 500 euro, Sininen Pysäkki 10 000 euro och föreningen Alkoholiperheissä kasvaneiden tuki ry 2 500 euro.

Mera information: sakkunnig Sami Puumala, tfn 050 340 2758

Mötets föredragningslista finns i webbtjänsten Domus.