Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum: 2017 var ett bra år för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond

Publicerad 27.02.2018

På sitt möte 27.2.2018 behandlade kyrkostyrelsens plenum bland annat Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelser, gav ett utlåtande till finansministeriet om ett lagförslag om digitala tjänster och elektroniska kontakter till myndigheter och tillsatte en arbetsgrupp som ska utreda avskaffande av stiftsfullmäktige.

Kyrkostyrelsens plenum godkände på tisdagen Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelser för 2017 och resultaträkningen för 1.1-31.12.2017 och balansräkning per 31.12.2017.

Till Kyrkans centralfond hör kyrkans gemensamma verksamhet och Kyrkans servicecentral. Kyrkans pensionsfond skildes från Kyrkans centralfond i början av 2016 i samband med förnyelsen av kyrkans centralförvaltning.

Ekonomin för kyrkans gemensamma verksamhet stärktes 2017. Redovisningsperiodens resultat var 14,9 miljoner euro. Det positiva resultatet berodde på försäljningen av Kyrkans centralfonds fastigheter på Skatudden under 2017. Investeringarna minskade 2017 och uppgick till 1,5 miljoner euro.

I början av 2017 fick Kyrkans servicecentral ca 100 nya kunder och nu är alla kyrkans ekonomiska enheter kunder hos servicecentralen inom ramen för den lagstadgade övergångsperioden. 2017 var servicecentralens sjunde verksamhetsår.

Kyrkans pensionsfonds marknadsvärde var 1,5 miljarder euro i slutet av 2017. Sammanlagt betalade man ut ca 202 miljoner euro i kyrkliga pensioner. Utgifterna för ålderspensionerna ökade med 4,3 procent. Värt att notera är att utgifterna för sjukpensionerna sjönk med över 6 procent. En orsak till detta anses vara bland annat kyrkans eget system med tidig rehabiliteringsverksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372, leena.rantanen@evl.fi

Utlåtande om digitala tjänster och elektronisk ärendehantering

Kyrkostyrelsen gav ett utlåtande till finansministeriet om ett lagförslag om digitala tjänster och elektroniska kontakter till myndigheter. Den föreslagna lagen syftar till att främja kvalitativa och datasäkra digitala tjänster inom den offentliga sektorn.  

Kyrkostyrelsen anser att den föreslagna lagens mål är viktiga och befogade. Speciellt viktigt är det att bestämmelserna strävar efter att förbättra samhällets specialgruppers självständiga digitala myndighetskontakter och på så sätt öka jämställdheten. Den föreslagna lagen klargör också lagstiftningen kring digitala tjänster och gör den mera aktuell.

I utlåtandet tar kyrkostyrelsen också ställning till vilka uppskattade ekonomiska effekter den föreslagna lagen har för kyrkan och församlingar. Bland annat uppstår kostnader för ändringar av sidhelheter och utbildning av personal. I praktiken kan kostnaderna fördelas på flera år och kraven tas i beaktande då församlingarna förnyar sina digitala tjänster.

Kyrkostyrelsen anser att det är bra att man kan avvika från tillgänglighetskraven om man kan påvisa att de är en för stor belastning för den som erbjuder tjänsterna. Det kan till exempel vara fallet för församlingar med svag ekonomi.

Kyrkostyrelsen erbjuder församlingarna den gemensamma webbpubliceringstjänsten Klockaren som fick tillgänglighetsstämpel i november 2017. Tillsvidare har drygt hälften av församlingsekonomierna tagit i bruk det gemensamma publiceringssystemet.

Kyrkostyrelsen har byggt upp nationella tjänster för elektronisk ärendehantering i anslutning till kyrkans gemensamma medlemsdatasystem. Tjänsten för hindersprövning för äktenskap som öppnas i mars 2018 torde bli en del av tjänsten Suomi.fi. Tjänsten Bli medlem i kyrkan öppnades 2016.

Kyrkostyrelsen utlåtande finns på webbtjänsten lausuntopalvelu.fi.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Arbetsgrupp utreder avskaffande av stiftsfullmäktige

Kyrkostyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag till kyrkomötet om att avskaffa stiftsfullmäktige. Utredningen hör samman med kyrkans framtidsredogörelse.

Framtidskommittén har föreslagit att stiftsfullmäktige avskaffas utan att man ersätter dem med något annat förvaltningsorgan.

Förslaget ska behandla avskaffande av stiftsfullmäktige och skötseln av de uppgifter som hör till dem, liksom tryggande av den synodala aspekten inom stiftsförvaltningen. Samtidigt ska man utreda förvaltnings- och tjänsteterminologin som hör samman med stiftsförvaltningen.

Till ordförande för arbetsgruppen utsågs ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja. Övriga medlemmar är stiftsdekan Sakari Häkkinen, lagfarna assessorn Matti Mäkinen, chef Sami Ojala och ledande diakoniinnehavare Pirjo Sariola. Sekreterare för arbetsgruppen kyrkomötets generalsekreterare är Katri Kuuskoski. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.3.2018–31.3.2019.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Församlingen i Rautjärvi slås samman med Ruokalahti

Kyrkostyrelsen beslöt att församlingen Rautjärven seurakunta i S:t Michels stift upphör 31.12.2018 och sammanförs med Ruokalahden seurakunta 1.1.2019. Den nya församlingens namn är Ruokalahden seurakunta och den omfattar kommunerna Ruokalahti och Rautjärvi.

Mera information: ekonomiplaneringschef Pasi Perander tfn 050 349 6902

Kunskap i missiologi en del av utbildningen till kyrkliga yrken

Kyrkostyrelsen plenum antecknade för kännedom kyrkostyrelsens sakkunnigrapport om kyrkligt anställdas kunskap i missiologi, Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä. Biskopsmötet behandlade rapporten i början av februari.

I rapporten granskas Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsuppdrag och hur det förverkligas i en ständigt förändrande verksamhetsomgivning. Bakgrunden till rapporten är kyrkomötets ombudsinitiativ 2/2016 Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan, som kyrkomötet sände till biskopsmötet och kyrkostyrelsen för åtgärder.

I rapporten lyfter man fram bland annat att kyrkan borde föra en modig teologisk dialog med vår tids fenomen. Dessutom ska man i kyrkans verksamhet fästa större uppmärksamhet än tidigare vid mediesynlighet. Kyrkan ska möta människorna där de är, till exempel i digitala diskussionsforum där det också förs diskussioner kring världsåskådningar.

I rapporten föreslås olika åtgärder för de som utexamineras till kyrkans tjänster; att de till exempel behöver förbinda sig till kyrkans andliga grund och förstå kyrkans grunduppgift, ha en vilja att främja utlevd kristen tro, kunskap att verka i olika sammanhang och stärka deltagandet, förmåga att uttrycka tron på nya sätt som berör och teologisk beredskap att möta religioner och kulturer. Målet är också att det förs en bred diskussion i kyrkan om detta.

Kyrkostyrelsen beslöt att de föreslagna åtgärderna kommer att behandlas som skilda frågor i plenum.

Läs nyhet om rapporten

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189

Anvisningar för kyrkostyrelsen bereds vidare

Föredragande drog tillbaka sitt förslag till förhållningsregler för att känna igen och förebygga sexuella trakasserier på Kyrkostyrelsen, för vidare beredning.

Plenums mötesprotokoll sätts ut på adressen http://domus.evl.fi efter att protokollet justerats.