Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet diskuterade kyrkans mission och ekumenik

Publicerad 07.02.2018

Biskopsmötets förde på sitt möte i Helsingfors den 5-7 februari remissdiskussion om kyrkostyrelsens sakkunnigrapport om kyrkligt anställdas kunskap i missiologi, Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä. I rapporten granskas Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands missionsuppdrag i dagens finländska samhälle. Rapporten innehåller också förslag till vad kyrkan behöver satsa på i sitt arbete i framtiden.

Biskopsmötet förde remissdiskussion om rapporten och sände rapporten för kännedom och åtgärder till domkapitlen. Biskopsmötet beslöt att rapportens åtgärdsförslag ska beredas vidare.

Bakgrunden till rapporten är kyrkomötets ombudsinitiativ 2/2016 Missionskunskap som förutsättning för utexaminering till tjänst i kyrkan.

Läs mera om rapporten i en skild nyhet
Sakkunnigrapporten i sin helhet finns på biskopsmötets webbsidor

Remissdiskussion om luthersk-katolsk dialograpport

Biskopsmötet förde remissdiskussion om den luthersk-katolska dialograpporten Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta (Växande gemenskap Deklaration om kyrkan, eukaristin och nattvarden). Biskopsmötet förde remissdiskussion och fortsätter behandlingen av rapporten på nästa möte.

Åren 2014-2017 har representanter för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och katolska kyrkan i Finland fört lärosamtal under ledning av biskop Simo Peura och biskop Teemu Sippo. Ledande sakkunnig Tomi Karttunen har varit sekreterare för kommissionen.

Läs mera om bakgrunden till rapporten
Luthersk-katolska dialograpporten på finska (pdf)

Dialog med ortodoxa kyrkan i oktober

Biskopsmötet utsåg lutherska kyrkans representanter till den 14 teologiska dialogen med ortodoxa kyrkan i Finland den 22-23 oktober. Delegationen leds av biskop Seppo Häkkinen och övriga som ingår är pastor, doktorand Miika Ahola, pastor, TD Tiina Huhtanen, pastor, TD Heta Hurskainen och kyrkoherden i Kajana, TL Marko Miettinen. Sekreterare för lärosamtalen är ledande sakkunnig Tomi Karttunen.

Kandidater till Europeiska kyrkokonferensens centralkommitté

Biskopsmötet utsåg teologie doktor Karoliina Nikula, teologie studerande Tuomo Mäkelä och teologie doktor Mika Pajunen till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands kandidater till Europeiska kyrkokonferensens centralkommitté.

Europeiska kyrkokonferensens generalkonferens hålls i Novi Sad i Serbien 31.5-6.6.2018. Generalkonferensen utser en centralkommitté med högst 20 medlemmar. Centralkommittén leder kyrkokonferensens arbete till dess man håller nästa generalkonferens.

Europeiska kyrkokonferensen (CEC) bildades 1959 och är en europeisk ekumenisk gemenskap som har 126 medlemskyrkor. CEC strävar efter att främja kyrkornas enhet, fred och mänskliga rättigheter i Europa. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland hör till de grundande medlemmarna och betydande finansiärerna.

Läs mer om Europeiska kyrkokonferensens centralkommitté

Biskopsmötet diskuterade nya principer för godkännande av kyrkans missionsorganisationer. Ärendet bereds vidare till nästa biskopsmöte i april.

Biskopsmötet förde också remissdiskussion om ett initiativ från Åbo ärkestift om att förnya examen i församlingsledning. Initiativet föreslår att examen kopplas till en bredare utveckling av kyrkans ledarskapsutbildning som också andra personer i chefsställning i församlingarna, förutom prästerna, ska kunna ha nytta av att gå.

Biskopsmötet utsåg biskopen i Lappo Simo Peura till förman för Gemensamt ansvar 2019.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270 (förnyande av ledarskapsutbildningen)
ledande sakkunnig för teologi och ekumenik Tomi Karttunen, tfn 050 5941 713 (luthersk-katolska dialograpporten)