Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingsvalets tidpunkt ändrar: hålls tredje söndagen i november

Publicerad 09.11.2017

Kyrkomötet beslöt om en ändring i bestämmelserna om församlingsvalet så att valet inte längre hålls på farsdag utan den tredje söndagen i november. På motsvarande sätt ändrar förhandsröstningen så att den inleds en vecka senare än tidigare valår. Dessutom kommer förhandsröstningen att ordnas från tisdag till lördag i stället för som hittills från måndag till fredag.

Också behörighetskraven på valnämndens medlemmar, valförrättare och valbiträden skärptes. En bestämmelse om att kandidater och att närstående till kandidater inte kan ställa upp som medlemmar i valnämnden eller fungera som valförrättare och valbiträden fogades till kyrkolagen och valordningen.

Det fogades också en ny bestämmelse till kyrkolagen om att den röstberättigade inte kan yrka på rättelse av en anteckning om sin rösträtt eller röstningsområde i förteckningen över röstberättigade om flyttningsanmälan kommit in för sent. Dessutom preciseras bestämmelserna om förteckningen över röstberättigade.

Lagändringen ska ännu fastställas av riksdagen. Församlingsval hålls nästa gång hösten 2018.

Lagutskottets betänkande 2/2017

Kyrkomötet gav utlåtande om utvecklingen av Ålands självstyrelse

Kyrkomötet beslöt att ge utlåtande om Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande till justitieministeriet. I sitt utlåtande förutsätter kyrkomötet att justitieministeriet ger kyrkomötet möjlighet att ge ett nytt utlåtande i ärendet innan det går till riksdagsbehandling.

I sitt utlåtande konstaterar kyrkomötet, i enlighet med kyrkostyrelsens framställning, att lagförslaget borde ändras så att det beaktar kyrkans autonoma ställning och den lagstiftningsordning och initiativrätt för kyrkolagen som grundlagen garanterar kyrkan. Som lagförslaget nu är formulerat står det i konflikt med kyrkolagens lagstiftningsordning.

Ålandskommitténs slutbetänkande Ålands självstyrelse i utveckling innehåller bland annat ett förslag om att om att kyrkolagen skulle kunna överföras till landskapets lagstiftningsbehörighet. Eftersom revideringen av Ålands självstyrelse berör förhållandet mellan staten och kyrkan har justitieministeriet bett om ett utlåtande.

Förvaltningsutskottets betänkande 4/2017

Kyrkligt medborgarinitiativ får vänta på förnyelsen av kyrkans struktur

Kyrkomötet beslöt att låta ett ombudsinitiativ om ett kyrkligt medborgarinitiativ förfalla. Däremot gav kyrkomötet Kyrkostyrelsen i uppdrag att följa hur förslaget om indragning av stiftsfullmäktigena framskrider. Om förslaget genomförs ska Kyrkostyrelsen göra en framställning om hur man ska trygga medlemmarnas rätt att lägga fram initiativ till kyrkomötet.

Enligt ombudsinitiativet skulle Kyrkostyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en framställning för att utveckla kyrkans system för medlemsinitiativ så att församlingsmedlemmar som fyllt 16 år får rätt att lägga fram initiativ direkt för kyrkomötet över stiftsgränserna.

Förvaltningsutskottet konstaterar att kyrkans nuvarande modell för initiativrätt togs i bruk i början av 2014. Då utvidgades möjligheten att lämna initiativ till stiftsfullmäktige. Då fick minst tio församlingsmedlemmar som är röstberättigade i församlingsval och som hör till samma stift möjlighet att göra initiativ till stiftsfullmäktige. Sedan tidigare hade medlemmarna av stiftsfullmäktige, domkapitlet, församlingsråden och de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkoråd rätt att lägga fram initiativ.

Förvaltningsutskottets betänkande 3/2017

Kyrkomötets kommunikation:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig inom kommunikation, Lucas Snellman, tfn 050 566 8230, lucas.snellman@evl.fi (on-to)
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi

Mera fakta om kyrkomötet och höstmötets agenda finns på webbtjänsten Sacrista.

I webbtjänsten Domus finns kyrkomötets dokument. Domustjänstens menyer finns tyvärr endast på finska men dokumenten finns också på svenska.