Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Plan för hur framtidsarbetet förs framåt och responssammandrag till kyrkomötet

Publicerad 10.10.2017

Kyrkostyrelsens plenum behandlade på sitt möte den 10 oktober en plan för hur man går vidare med framtidsriktlinjerna för kyrkan. Då man berett planen har man hört församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna och domkapitlen. Kyrkostyrelsen fick av kyrkomötet den 4 maj sammanlagt 17 uppgifter att bereda och  genomföra med syftet att förnya kyrkans organisation och främja församlingsmedlemmarnas aktiva roll.

I planen beskrivs hur och med vilken tidtabell olika förnyelser förs framåt. Kyrkostyrelsen ger ett meddelande till kyrkomötet med sammandrag över responsen och planen för hur man går vidare.

Den respons som kyrkostyrelsen fått in kommer att utnyttjas i sin helhet i den fortsatta beredningen.

Kyrkostyrelsen gjorde i juni-september 2017 en bred enkät om kyrkans framtida förnyelse. Enkätens svarsprocent var 64 procent.

Enkätens resultat presenteras i ett skilt pressmeddelande idag.
Plan för hur arbetet förs framåt (på finska)

Mera information:
Kanslichef Jukka Keskitalo, kontakter via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi
Resultat från enkäten: projektchef Terhi Kaira, Kyrkostyrelsen, tfn 050 326 3012, terhi.kaira@evl.fi

Kyrkomötet ger utlåtande om slutbetänkandet om utvecklingen av Ålands självstyrelse

Kyrkostyrelsens plenum ger kyrkomötet ett förslag till utlåtande om Ålandskommittén 2013:s slutbetänkande Ålands självstyrelse i utveckling. Justitieministeriet bad kyrkostyrelsen om utlåtande i juni.

Enligt lagförslaget i betänkandet ska riksdagens lagstiftningsbehörighet då det gäller kyrkolagen och annan lagstiftning om religionssamfund kunna överföras till lagtinget genom enkel lagstiftningsordning.

Kyrkostyrelsen behandlade frågan i augusti och gav ett utlåtande till justitieministeriet. I utlåtandet förutsätter kyrkostyrelsen att det ministerium som gör den fortsatta beredningen ger kyrkomötet möjlighet att uttala sig.

Enligt kyrkostyrelsens utlåtande borde lagförslaget ändras så att det beaktar kyrkans autonoma ställning och den lagstiftningsordning och initiativrätt för kyrkolagen som grundlagen (§ 76) garanterar kyrkan.

Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet grundar sig på det utlåtande som kyrkostyrelsen gett men så att kyrkomötet vid behov kan komplettera, precisera eller ändra det tidigare utlåtandet.

Mera information:
ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kyrkans kulturarvsstrategi och åtgärdsprogram godkändes

Plenum godkände kyrkans kulturarvsstrategi och åtgärdsprogrammet som hör till strategin ”Det kyrkliga kulturarvet tillhör alla. Kulturarvsstrategi för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2024”.

Strategin gäller hela kyrkans kulturarv, materiella, immateriella och andliga arv. I strategin och åtgärdsprogrammet ses kyrkans kulturarv som en betydande del av det finländska nationella kulturarvet och som en fast del i kyrkans verksamhet. Det hör samman med alla arbetsformer i kyrkan och är en del av en levande och framåtblickande verksamhet.

Strategin betonar församlingarnas, gemenskapernas och individernas betydelse som de som slår vakt om och förmedlar kulturarvet och som upprätthållare och producenter av kyrkans levande arv.

Mera information:
sakkunnig inom kulturarvet Sanna Tammisto, Kyrkostyrelsen, tfn 040 642 8404, saana.tammisto@evl.fi

Kyrkostyrelsen plenums möteshandlingar finns i webbtjänsten Domus.