Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingarnas ekonomiska situation försämrades en aning under 2016

Publicerad 28.09.2017

Församlingarnas inkomster från kyrkoskatten var något mindre 2016 än året innan. Församlingarna lyckades för fjärde året i rad spara i sina verksamhetsutgifter. Investeringarna växte.

Församlingarna hade ett sammanlagt årsbidrag på 199 miljoner euro ifjol. Det är 15 miljoner euro mindre än året innan. 54 församlingsekonomier uppvisade ett negativt årsbidrag. I evangelisk-lutherska kyrkan finns sammanlagt 285 församlingsekonomier.

Med årsbidraget finansieras investeringar och lån avkortas. I församlingarnas resultaträkning redovisas avskrivningarna efter årsbidraget. Församlingen har ett positivt årsbidrag om det täcker avskrivningarna.

Verksamhetsintäkterna ökade med fyra procent och verksamhetsutgifterna med två procent. Det ledde till att församlingarna använde 33 miljoner euro mindre av skatteintäkterna till verksamhet. Till löner utbetalades ungefär en procent mindre än året innan.

Mindre intäkter från kyrkoskatten

Den redovisade kyrkoskattens värde var den högsta någonsin 2009 (i 2016 års penningvärde). Från 2009 till 2016 har kyrkoskatten minskat med ca sju procent, dvs. med ca en procent per år. År 2016 minskade avkastningen av kyrkoskatten med ca 15 miljoner, dvs. med knappt två procent.

År 2016 fick församlingarna sammanlagt 1 016 miljoner euro i kyrko- och samfundsskatt och statsfinansiering. Summan var 1,4 procent mindre än den sammanlagda summan av kyrko- och samfundsskatten 2015 då församlingarna ännu inte fick statsfinansiering. Från och med 2016 har församlingarna inte längre fått andel av samfundsskatten men från tidigare skatteår redovisades 18 miljoner euro under 2016. Redovisning av samfundsskatt upphör helt och hållet i oktober 2017.

Den sammanlagda mängden skatteintäkter och statsfinansiering minskade med 14 miljoner. Beskattningskostnaderna minskade med sex miljoner. De avgifter som betalas till kyrkans centralfond och pensionsfond steg med 22 miljoner euro.

Under 2016 färdigställdes investeringar i församlingarna till ett värde av 75 miljoner euro. Det är en ökning med närmare 30 procent jämfört med året innan. Ökningen var investeringar i kapell och andra kyrkobyggnader, begravningskapell och församlingscenter. Investeringarna i kyrkor och läger- och kurscentra minskade mest. Enligt finansieringsanalysen användes 105 miljoner euro i pengar till olika investeringar under 2016; ökningen var ungefär en procent. Församlingarnas sammanlagda tillgångar ökade med 46 miljoner euro.

Bestående aktiva försäljningsintäkter, i praktiken från byggnader, uppgick till 33 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var 58 procent. Sammanlagt lyfte församlingarna 20 miljoner euro i nya långsiktiga lån medan 15 miljoner euro användes till avkortning av lån.

Löner och arvoden som församlingarna betalar utöver löner som periodiserats och aktiverats uppgick till 477 miljoner euro, en sänkning på knappt en procent. Lönebikostnaderna minskade med knappt en procent till 134 miljoner euro. Personalkostnaderna minskade för fjärde året i rad.

Verksamhetskostnader utan personalkostnader var 419 miljoner euro eller en knapp procent mindre än året innan.  Den sammanlagda summan bidrag som församlingarna gav minskade med knappt två procent till 40,6 miljoner euro.

Församlingarna betalade sammanlagt ca 13 miljoner euro i fastighetsskatter. Församlingarna betalade ca 15 miljoner i avgifter för skatteuppbörd till staten. Då församlingarnas samfundsskatteandel upphörde sänktes församlingarnas avgifter med ca 6 miljoner euro.

Värdet på kyrkor, församlingscenter och andra församlingsbyggnader uppgår i balansräkningen till sammanlagt 1,2 miljarder euro. Slutsumman i församlingarnas sammanlagda balansräkning uppgår till 3,4 miljarder euro.

Mera information:
Församlingarnas bokslutsuppgifter finns på webbtjänsten Sacrista.
Ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902, pasi.perander@evl.fi