Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum 21.3.2017: Större del av ärkebiskopens arbetstid till uppgifter i helhetskyrkan

Publicerad 21.03.2017

Kyrkostyrelsens plenum beslöt på tisdag 21.3.2017 att föreslå en ändring i ansvarsområden mellan ärkebiskopen och biskopen i Åbo ärkestift. I fortsättningen skulle endast Åbo domprosteris församlingar höra till ärkebiskopen medan ärkestiftets alla övriga församlingar skulle höra till biskopen i Åbo. Förslaget kommer ursprungligen från domkapitlet i Åbo ärkestift och sändes nu till kyrkomötet.

Förändringen motiveras med att färre uppgifter inom stiftet skulle frigöra ärkebiskopens tid för en ständigt växande mängd uppgifter inom helhetskyrkan. Kyrkostyrelsen konstaterar att ändringen inte påverkar ärkebiskopens ställning i helhetskyrkan eller hens förhållande till andra biskopar.

Om kyrkomötet går in för förslaget och fattar beslut i ärendet redan under vårens session träder ändringen ikraft 1.6.2017.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019

Utlåtande om regeringens utkast till om lagen om valfrihet

Kyrkostyrelsen ville ge utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet om regeringens utkast till lagstiftning om kundens valfrihet. Kyrkostyrelsen anser att det är nödvändigt att ge utlåtande eftersom propositionsutkastet innehåller faktorer som påverkar församlingars och kyrkliga samfälligheters arbete.

Tanken med regeringens förslag är att främja social- och hälsovårdens kunders möjlighet att välja tjänsteproducent, främja tillgängligheten och kvaliteten på tjänsterna, och förstärka servicesystemets incitament för kostnadseffektiv verksamhet och ständig utveckling.

I kyrkostyrelsens utlåtande föreslås bland annat att församlingar och kyrkliga samfälligheter ska nämnas i förteckningen över tjänsteproducenter. För kyrkans del påverkar valfrihetslagstiftningen främst familjerådgivningen.

Familjerådgivningscentralerna som upprätthålls av församlingar och kyrkliga samfälligheter måste registreras som producent av tjänster för att kunna få finansiering på landskapsnivå och/eller rättigheter till medling i familjefrågor.

Kyrkostyrelsen anser att man också måste fästa uppmärksamhet vid servicerådgivning och vid behovet av stöd vid beslut. Speciellt måste man se till dem som har nedsatt förmåga att själva välja, som till exempel personer med svåra funktionsnedsättningar och invandrare.

Man borde beakta församlingarnas diakoniarbetes roll då man planerar hur man kan stöda beslutsfattandet och handledning vid valfrihet.

En utredning om kyrkans roll som producent av välfärdstjänster kommer att behandlas av kyrkostyrelsen under våren.

Mera information: projektchef Terhi Kaira, tfn 050 326 3012

Kyrkans informationscentral blir Kyrkans kommunikation år 2018

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att Kyrkans informationscentrals namn ändras till Kyrkans kommunikation (Kirkon viestintä) från och med början av 2018. En slutlig ändring av namnet kräver att kyrkomötet beslutar om en ändring i kyrkostyrelsens reglemente.

I motiveringen till namnändringen sägs bland annat att verksamheten har förändrats till att bli mångsidigare och bredare kommunikation i alla större organisationer och företag, och endast informationens andel har blivit marginell. Samma förändring har skett i kyrkan. Så att den kyrkliga kommunikationen bättre ska svara mot en tidsenlig organisationskommunikation är det motiverat att Kyrkans informationscentrals namn ändras till Kyrkans kommunikation.

I år fyller Kyrkans informationscentral 50 år och därför är det en naturlig tidpunkt för namnändringen. Till Kyrkans kommunikation hör verksamheter inom kyrkans gemensamma externa kommunikation och kyrkans interna kommunikation.

Mera information: kommunikationsdirektor Tuomo Pesonen, tfn 050 378 0041

Kyrkans Utlandshjälps stiftelses styrelse för 2017−2020

Kyrkans Utlandshjälps stiftelses styrelse tillsattes för en treårsperiod fram till vårmötet 2020.

Till ordförande valdes sakkunnig i internationella ärenden Tarja Kantola, Helsingfors och till medlemmar jurist Tuomas Aho, Esbo; direktor, TD Sixten Ekstrand, Borgå; riksdagsledamot Pekka Haavisto, Helsingfors; borgmästare, SVD Anna-Kaisa Ikonen, Tammerfors; forskare i utvecklingsländer, doc. Marjaana Jauhola, Vanda; kyrkoherde Juhani Lavanko, Uleåborg; biskop, TD Tapio Luoma, Esbo; redaktör Reetta Meriläinen, Helsingfors; EM Ritva Ohmeroluoma, Helsingfors; riksdagsledamot Aila Paloniemi, Jyväskylä; teol. stud. Riikka Piri, Helsingfors; pastor för mångkulturarbete Mark Saba, Vanda och kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth, Birkala.

Mera information: kanslichef Jukka Keskitalo, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019

Granskning av avgifter för utdrag ur kyrkböcker

Finansministeriet har för 2017 gett en förordning om att höja magistratens avgifter för ämbetsbetyg och hemortsintyg. Utdrag direkt ur befolkningsregistret kostar 9 euro/dokument. Manuellt utskrivna utdrag kostar 30 euro/dokument.

Kyrkostyrelsen anser att det med tanke på en jämlik behandling av medborgarna är befogat att höja nivån till samma nivå som på magistraten. I praktiken stiger de manuellt utskrivna intyg som hittills kostat 8 euro till 9 euro. Sådana intyg är till exempel ämbetsbetyg och kopior av släktutredningar. De dokument som kostar 30 euro ändras inte. De nya avgifterna träder i kraft 1.5.2017.

Mera information: registerchef Sanna Vuohelainen, tfn 040 688 1461

Harmonisering av avtalslag för tjänsteinhavare i kyrka och kommun

Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet gör en ändring i kyrkolagen för att harmonisera kyrkans och kommunsektorns arbetsavtalslagar. Ändringarna rör bland annat anställning av långtidsarbetslösa med tidsbegränsade arbetsavtal, prövotid, arbetsgivarens utredningsskyldighet om centrala villkor för tjänsteförhållanden och anmälan om permitteringar och förhandsutredning vid permitteringar.

Motsvarande ändringar har redan gjorts i den offentliga sektorns lagar om arbets- och tjänsteförhållanden.

Mera information: ecklesiastikrådet Vuokko Piekkala, tfn 040 142 6672, vuokko.piekkala@evl.fi

Information om övriga beslut vid kyrkostyrelsens plenum 21.3.2017 finns i motsvarande finska nyhet