Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans pensionsfond överträffade sitt avkastningsmål 2016

Publicerad 08.02.2017

Kyrkans pensionsfond hade en mycket god avkastning 2016. Avkastningen på pensionsfondens placeringar var 7,9 procent och överskrider det mål på sex procent som man hade satt upp. Jämfört med andra pensionsbolag är avkastningen mycket bra. I slutet av 2016 uppgick pensionsfondens marknadsvärde till 1,4 miljarder euro.

Pensionsfondens långsiktiga nettoavkastning (1991-2016) är fortsättningsvis god, vid slutet av året var den 8,1 procent. Aktieplaceringarnas avkastning var 10,2 procent, ränteplaceringarnas avkastning 6,5 procent och de övriga placeringarna hade en avkastning på 6,5 procent.

Pensionsfonden placerar ansvarsfullt

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till ansvarsfull placering. Med hjälp av ansvarsfull placering försäkrar sig pensionsfonden om god avkastning på placeringarna och en effektiv kontroll av placeringsriskerna. I all sin placeringsverksamhet beaktar pensionsfonden ESG-aspekter, dvs. frågor som rör miljö, samhälle och god förvaltningssed.

Pensionsfondens alla kapitalförvaltare på aktie- och räntesidan har undertecknat PRI:s principer för ansvarsfull placering. Det betyder att placerarna har förbundit sig att beakta ESG-aspekter i placeringsverksamheten och utveckla principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet. Som undertecknare av PRI har kyrkans pensionsfond gjort motsvarande förbindelse och rapporterar årligen om framstegen i verksamheten till PRI. Pensionsfondens ansvarsfulla placeringsverksamhet får en utmärkt bedömning i PRI:s jämförande uppföljning av kapitalförvaltarnas bedömnings-, urvals-, och uppföljningsprocess.

Klimatförändringen var det viktigaste temat inom ansvarsfull placeringsverksamhet 2016. Pensionsfondens nya klimatförändringsstrategi godkändes av direktionen den 19 december. I den nya strategin är pensionsfondens mål att konsekvent minska koldioxidavtrycket över tid. Pensionsfonden använder sig av flera olika verktyg för att minska placeringsverksamhetens koldioxidavtryck.

Kyrkans pensionsfond ansvarar för finansieringen av kyrkans anställdas pensioner och för placeringen av pensionsmedlen. Pensionerna finansieras med pensionsavgifter som uppbärs av arbetsgivarna och arbetstagarna.

Mera information:
Ira van Gilse van der Pals, placeringschef, tfn 050 301 7980
Kyrkans pensionsfond
PRI