Hyppää sisältöön

Kyrkans verksamhet under pandemin

Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om sina tjänster och evenemang. 

I ett coronameddelande 17.3.2022 konstaterade kyrkostyrelsen att THL konstaterat att den värsta coronapandemivågen har nått sin topp. Eftersom belastningen på sjukvården inte lägre är densamma kan man börja lätta på restriktionerna. Det finns ännu regionala skillnader. I övrigt följde meddelandet de samma instruktionerna som meddelandet 3.2.

Kyrkostyrelsens coronameddelande 3.2.2022

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har den värsta toppen i den nuvarande coronavirusvågen nåtts i en del områden. Belastningen inom social- och hälsovården har stabiliserats och delvis börjat lätta. Det finns dock regionala skillnader i epidemiläget.

Regeringen konstaterade 2.2.2022 att de omfattande restriktionerna kan börja avvecklas stegvis. Epidemin bekämpas i första hand genom regionala och lokala åtgärder. De regionala myndigheterna (regionförvaltningsverken, sjukvårdsdistrikten och kommunerna) fattar beslut om gällande rekommendationer och restriktioner. Domkapitlen ger vid behov församlingarna i sitt stift ytterligare anvisningar.

De allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar gäller fortfarande i hela landet vid alla tillställningar. I kyrkan iakttas myndigheternas föreskrifter och anvisningar för bekämpning av coronapandemin. Var och en ska se till att coronavaccinationerna är i skick. Coronaintyget är inte längre i bruk.

Vi påminner om tre viktiga anvisningar från THL:

  1. Ta coronavirusvaccin.
  2. Om du blir sjuk, stanna hemma.
  3. Kom ihåg hygienen: masker, handtvätt, säkerhetsavstånd, ventilation.

Mera information:
Statsrådet: Gällande begränsningar (valtioneuvosto.fi)
Institutet för hälsa och välfärd (THL): Aktuellt om coronaviruset – THL
Regionförvaltningsverket: Pressmeddelanden – Aluehallintovirasto (avi.fi) Sjukvårdsdistriktens rekommendationer och restriktioner Coronaepidemin: Regionernas situation, rekommendationer och begränsningar – THL

 

Borgå stifts domkapitel har gett nya direktiv 7.2.2022 för Österbotten och 14.2.2022 för Södra Finland utgående från de anvisningar som regionförvaltningsverken gett på de områden som hör till Borgå stift. Begränsningarna varierar beroende på område och gäller såväl gudstjänster och kyrkliga förrättningar som annan församlingsverksamhet. 

Församlingsmedlem:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Församlingarna behöver säkerställa att det går att fortsätta med gudstjänster och kyrkliga förrättningar under alla förhållanden. Enligt kyrkolagen 4 kap. 1 § hör de till församlingens lagstadgade uppgifter. Det är möjligt att delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar på plats i kyrkan med iakttagande av rådande restriktioner. Flera församlingar strömmar ännu sina gudstjänster och man kan därför också följa med gudstjänster via nätet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar för förebyggande och bekämpning av infektioner

Institutet för hälsa och välfärds (THL) Aktuellt om coronaviruset

Biskoparnas ställningstaganden om vaccin

Coronavaccineringen är inget ämne som kyrkans beslutsfattande organ tar officiellt ställning till. Kyrkan har ändå under hela coronatiden följt myndigheternas riktlinjer och rekommendationer i sina egna coronaanvisningar. Ärkebiskop Tapio Luoma har uppmanat till att ta vaccin och konstaterat att det hör till en kristens ansvar att ha omsorg om sin medmänniskas hälsa och välmående. Han menar att finländarna har skäl att lita på myndigheterna då det handlar om vaccin. Då det gäller corona handlar det inte bara om ifall en individ klarar sig undan sjukdomen, utan också om att vi ska skydda varandra.

Också andra biskopar har uttalat sig i frågan. På motsvarande finska webbsida finns länkar till ärkebiskopens och de finska biskoparnas uttalanden.

Österbottens Tidning 20.10.2021: Biskop Åstrand om kyrkans ansvar i vaccinationsfrågan: "Ingen konflikt mellan vetenskap och tro"