Hyppää sisältöön

Kyrkans verksamhet under pandemin

Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om sina tjänster och evenemang. 

Begränsningar för sammankomster och coronapass

Coronarestriktionen har tagits i bruk i sådana delar landet där coronaläget kräver det. Om coronarestriktioner är i kraft på församlingens område kan församlingen ta i bruk coronapasset vid sådana sammankomster som berörs av coronarestriktioner. Att ta i bruk coronapasset är ett alternativ till begränsningarna. På de områden och vid sådana tillfällen som inte berörs av coronarestriktioner kan coronapasset inte tas i bruk. Regionförvaltningsverken kan besluta om att begränsa användningen av coronapass. Respektive domkapitlen kan ge tilläggsinstruktioner på det egna stiftets område.

Allmänna hygienkrav är fortsättningsvis i kraft vid alla sammankomster. Det rekommenderas att man använder ansiktsmask då det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Kyrkan följer myndigheternas bestämmelser och instruktioner för att motverka coronapandemin. Var och en ska själv se till att ens coronavaccineringen är i skick.

Mera information:
Regionförvaltningsverket
Social- och hälsovårdsministeriet

Borgå stifts domkapitel har 1.1.2022 (Österbotten), 4.1 (Åland)14.1 (Södra Finland) och 17.1 (Åboland) gett nya direktiv utgående från de anvisningar som regionförvaltningsverken gett på de områden som hör till Borgå stift. Begränsningarna varierar beroende på område och gäller såväl gudstjänster och kyrkliga förrättningar som annan församlingsverksamhet. 

Församlingsmedlem:

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Församlingarna behöver säkerställa att det går att fortsätta med gudstjänster och kyrkliga förrättningar under alla förhållanden. Enligt kyrkolagen 4 kap. 1 § hör de till församlingens lagstadgade uppgifter. Det är möjligt att delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar på plats i kyrkan med iakttagande av rådande restriktioner. Flera församlingar strömmar ännu sina gudstjänster och man kan därför också följa med gudstjänster via nätet.

Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar för förebyggande och bekämpning av infektioner

Institutet för hälsa och välfärds (THL) Aktuellt om coronaviruset

Biskoparnas ställningstaganden om vaccin

Coronavaccineringen är inget ämne som kyrkans beslutsfattande organ tar officiellt ställning till. Kyrkan har ändå under hela coronatiden följt myndigheternas riktlinjer och rekommendationer i sina egna coronaanvisningar. Ärkebiskop Tapio Luoma har uppmanat till att ta vaccin och konstaterat att det hör till en kristens ansvar att ha omsorg om sin medmänniskas hälsa och välmående. Han menar att finländarna har skäl att lita på myndigheterna då det handlar om vaccin. Då det gäller corona handlar det inte bara om ifall en individ klarar sig undan sjukdomen, utan också om att vi ska skydda varandra.

Också andra biskopar har uttalat sig i frågan. På motsvarande finska webbsida finns länkar till ärkebiskopens och de finska biskoparnas uttalanden.

Österbottens Tidning 20.10.2021: Biskop Åstrand om kyrkans ansvar i vaccinationsfrågan: "Ingen konflikt mellan vetenskap och tro"