Hyppää sisältöön

Kyrkans verksamhet under pandemin

Församlingarna uppdaterar sina webbsidor med aktuell information om tjänster och evenemang. 

I takt med att faserna för smittspridningen ändrar på olika håll i landet ger sjukvårdsdistrikt/regionförvaltningsverken lokala/regionala anvisningar och direktiv. Vid behov ger stiftens domkapitel anvisningar som kompletterar myndigheternas regionala och lokala anvisningar och restriktioner.

Nyland gick i november in i spridningsfasen och Regionförvaltningsverket för Södra Finland beslöt 27.11.2020 om restriktioner inom huvudstadsregionens, Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Med anledning av det gav domkapitlen i Borgå, Esbo och Helsingfors stift gett församlingarna direktiv för hur verksamheten sköts. Direktiven har uppdaterats i december.

Borgå domkapitel gav 18.12 och 21.12 direktiv som grundar sig på de nya restriktioner som regionförvaltningsverken på Borgå stifts område har gett och som sträcker sig fram till 10.1.2021. Offentliga sammankomster och samlingar både inomhus och utomhus med över 10 deltagare förbjuds (20 personer på Åland). Samlingar med högst 10 personer (på Åland 20 personer) kan ordnas men då måste THL:s föreskrifter om säkerhetsavstånd och hygien absolut följas. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska samlingar som man inte nödvändigt behöver ordna.

Enligt domkapitlets direktiv får högst 10 personer (20 på Åland) delta i gudstjänster, inklusive de som förrättar gudstjänsten. Gudstjänster hålls i huvudsak utan närvarande församling.
Samma maximala deltagarantal på 10 personer gäller för kyrkliga förrättningar. Vid jordfästningar kan maxantalet överskridas av pastorala skäl. Endast friska personer får delta och ansiktsskydd ska användas. Församlingen måste ordna möjlighet till handtvätt eller handdecinficering.

I sina direktiv betonar Borgå domkapitel att kommuner och städer kan ge särskilda säkerhetsdirektiv och att de bör följas. Domkapitlet uppmanar församlingar och samfälligheter att följa det som gäller för respektive område eftersom covid-19-läget tenderar att variera mellan olika orter.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

 • Församlingarna uppmanas följa regionförvaltningsverkens och sjukvårdsdistriktens direktiv och föreskrifter såväl då det gäller förpliktelser som rekommendationer för ordnande av offentliga tillställningar.
 • Vid sammankomster förutsätts att man följer anvisningar om god hygien och säkerhetsavstånd.
 • För att undvika närkontakt mellan deltagare ska man se till att det är möjligt att hålla 2 meters säkerhetsavstånd. Ansiktsskydd ska användas.
 • En dop- eller bröllopsfest eller en minnesstund som familjen ordnar efter en kyrklig förrättning är en privat tillställning. Ansvaret för den privata tillställningen och för en kyrklig förrättning som genomförs i hem eller andra privata lokaler ligger hos den som arrangerar tillställningen.
 • Deltagarnas säkerhet tryggas också genom att ge anvisningar om god hygien.
 • Biskoparna rekommenderar att man fortsättningsvis sänder gudstjänster över nätet.

Rekommendation om ansiktsmask (THL 24.9.2020)

I coronapandemins upptrappningsfas rekommenderas munskydd också i kyrkor och andra religiösa samfunds lokaler där man inte alltid kan undvika närkontakt. I spridningsfasen rekommenderas ansiktsskydd också i offentliga inomhusmiljöer och vid offentliga tillställningar (1.10).

Institutet för välfärd och hälsa (THL) publicerar på sin webbplats dels veckovisa lägesrapporter, dels kontinuerlig lägesöversikt om i vilka faser olika områden befinner sig. 

Ändamålsenlig användning av munskydd kan minska smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen. Ett munskydd är inget egentligt andningsskydd och skyddar inte användaren effektivt. Effekten av att använda munskydd grundar sig delvis på att så många som möjligt använder sådana på ett ändamålsenligt sätt.

Det är av största vikt att man fortsätter hålla avstånd på 1–2 meter till andra alltid när det är möjligt, tvättar händerna, hostar i ärmen eller i en engångsnäsduk samt undviker att röra ansiktet.

Sång och musik vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Biskoparna gav i början av juni rekommendationer om sång och musik vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar. Musiken är betydelsefull för församlingarnas gudstjänstliv och vid andra kyrkliga sammankomster. Under coronapandemin måste man ändå se till att det är så tryggt som möjligt att sjunga.

 • Det är bra att överväga hur många och hur långa psalmer som sjungs i gudstjänsten och vid andra kyrkliga tillfällen.
 • Det finns skäl att undvika körsång.
 • Användningen av blåsinstrument ska övervägas noggrant.

Läs mera om biskoparnas rekommendationer om sång och musik

Församlingarnas läger- och dagverksamhet

 • I all lägerverksamhet är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid att lokalerna är tillräckligt rymliga och god hygien.
 • Det är möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från 1.6.2020. Biskoparna rekommenderar att lägerverksamhet med övernattningar inleds först efter midsommar så att man har tillräckligt med tid för att ordna de säkerhetsförberedelser
 • Församlingarna uppmanas ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att det deltar högst 50 personer per gång.

Läs nyheten om biskoparnas preciserade anvisning 19.5.2020.

Kyrkostyrelsen och församlingarna följer de anvisningar som statsrådet gav 4.5.2020 om hantering av coronakrisen.

Kyrkostyrelsen och församlingarna följer aktivt med situationen med coronaviruset. Församlingarna förbereder sig också på plötslig och långvarig frånvaro bland anställda på grund av eventuella misstankar om smitta och sjukdomsfall. På det sättet säkrar man att församlingens grundläggande verksamhet kan fortsätta.

Information om hur gå tillväga för att undvika smitta på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Vanliga frågor och svar om coronaviruset på Institutet för välfärd och hälsas webbplats

Regionalförvaltningsverkets temasida om covid-19 (via sidan kommer man vidare till de olika regionalförvaltningsverken)

Social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan för att bromsa coronavirusets spridning (8.10)

Som församlingsmedlem kan du:

Biskoparna i medierna

21.5 Svenska presstjänst: I juni öppnar kyrkorummen för större dop, vigslar och jordfästningar: "Det är en lättnad för oss alla" 

20.5 Människans bästa är vår gemensamma angelängenhet - Biskop Bo-Görans insändare i Hbl

8.4 Svensk presstjänst: Biskopen: De unga kommer att ta med sig detta - de kommer aldrig att glömma  

19.3 Svenska Yle: Biskop Bo-Göran Åstrand: “Nu ska vi visa vad det i praktiken betyder att ha ett varmt hjärta”

Biskoparnas medverkan i finska medier hittar ni på motsvarande finska sida