Hyppää sisältöön

Kontekstuaalinen raamatuntulkinta: työskentelyohjeet

Ohjeet ryhmien vetäjille.

Tämän keskustelumateriaalin tavoitteena on innostaa pohtimaan Raamatun ja raamatuntulkinnan kontekstuaalista luonnetta. Tekstit käsittelevät avioliittoa, seksuaalisuutta ja tasa-arvoa. Materiaali on jaettu kymmeneen teemaan, ja jokaiseen teemaan kuuluu kotitehtävä ja joukko keskustelukysymyksiä. On tärkeää, että osallistujilla on tarpeeksi aikaa pohtia kotitehtävää, jotta he ehtivät paneutua siihen kunnolla ennen ryhmän seuraavaa tapaamista.

Ajatuksemme on ollut, että nämä tekstit ja tehtävät voisivat toimia eräänlaisena työkalupakkina, josta ryhmien vetäjät poimivat tilanteeseen ja kyseiseen ryhmään sopivat osat. Kysymyksiä voi tarpeen mukaan vapaasti kehittää ja muotoilla toisin.

Työtä ovat ohjanneet seuraavat tavoitteet:

  • Auttaa lukijoita ymmärtämään, että raamatuntekstien muotoileminen, kääntäminen ja tulkitseminen on aina tapahtunut vuorovaikutuksessa yhteiskunnallisen ja kulttuurisen todellisuuden kanssa – niin historian aikana, kuin tänä päivänä
  • Avata Raamatun sisäisiä jännitteitä, mutta myös innostaa pohtimaan, miten eri tekstit mahdollisesti täydentävät ja korjaavat toisiaan
  • Haastaa pohtimaan meitä ja tekstejä erottavaa kulttuurista ja ajallista kuilua
  • Tehdä myös Raamatusta löytyvät elämänmyönteiset, ruumiillisuudesta, avioliitosta ja seksuaalisuudesta iloitsevat kohdat näkyviksi

Kotitehtävä:

Kotitehtävään kuuluu aina raamatunteksti siihen pohjautuvine kysymyksineen. Näin jokainen ryhmän jäsen saa harjoitella raamatuntekstin lukemista ja rauhassa pohdiskella sen herättämiä ajatuksia, ilman että toisten mielipiteet ja reaktiot pääsevät vielä ohjaamaan ja mahdollisesti korjaamaan tulkintaa. Tällä tavalla luodaan hedelmällistä pohjaa tuleville keskusteluille ryhmässä.

Kehota ryhmän jäseniä kirjoittamaan muistiin ainakin osa tekstin herättämistä ajatuksista, tunteista ja kysymyksistä. Kirjoittaminen luo pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta pohdinnoille, ja tämän avulla pohdinta voi koskettaa ihmistä syvemmällä tasolla ja auttaa häntä löytämään uusia näkökohtia. Muuten ajatukset saattavat liian helposti kulkea tuttuja polkujaan, joka voi johtaa siihen, että ryhmäkeskusteluissa jokainen vain toistaa aikaisempia kantojaan.

Ryhmäkeskustelu:

Kun ryhmä on koolla kannattaa – jos aika sen sallii – aloittaa kierroksella, jossa jokainen pääsee vuorollaan jakamaan toisten kanssa yhden ajatuksen, jonka teksti on herättänyt. Ohjeena voi esimerkiksi olla, että kerrotaan kysymyksestä, joka on herännyt, tai tekstinkohdasta, jota on vaikeaa ymmärtää, ja jota pysähtyi pohtimaan. Tällä kierroksella jokainen puhuu vain omista lukukokemuksistaan, eikä keskustelijoiden pidä lähteä tarjoamaan vastauksia toisten esittämiin kysymyksiin. Näin autetaan osallistujia välttämään liian nopea päätyminen oikeaksi katsomaansa tulkintaan. Yhdessä jaetut kysymykset ja tulkintavaikeudet voivat yhdistää ryhmää.

Ryhmän vetäjän kannattaa esittää materiaalista löytyvät keskustelukysymykset yksi kerrallaan. Emme siis suosittele, että ne lähetetään osallistujille etukäteen, tai että ne luetellaan tapaamisen alussa, koska keskustelun kulkua ei pidä ohjata liian tiukasti. On tärkeää antaa tilaa spontaaneille kysymyksille, ja vaikka keskustelumateriaalin kysymykset on yritetty laittaa loogiseen järjestykseen, saattaa välillä olla hyvinkin viisasta poiketa tästä järjestyksestä. Osa materiaalista löytyvistä kysymyksistä on kuitenkin niin pitkiä, että osallistujien on syytä saada ne luettavakseen, jotta he pystyvät niistä keskustelemaan.

Pidä kuitenkin mielessä, että vaikka ette ryhmässä käsittele kaikkia kysymyksiä, tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että erilaisia näkökohtia käsiteltävään asiaan pääsee esille. Puutu rohkeasti keskustelun kulkuun, jos se on liukumassa liiaksi pois käsiteltävästä teemasta, tai jos keskustelijat juuttuvat hedelmättömään pattitilanteeseen.

On tärkeää, että keskustelun ohjaajana annat jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden päästä ääneen. Varaudu myös ohjaamaan keskustelua eteenpäin, jos joku ryhmästä ottaa itselleen liian suuren roolin keskustelussa. Tämä voi muuten johtaa siihen, että muut jäsenet jäävät liian vähälle huomiolle, tai siihen, että ne, jotka ovat toista mieltä asiasta, eivät uskalla tuoda mielipidettään julki.

Muistuta aina tarpeen tullen osallistujia siitä, että keskustelun päämääränä ei ole selvittää, mikä on oikea ja mikä väärä tulkinta. Keskustelu, jossa kuunnellaan ja kunnioitetaan toisia, on päämäärä sinänsä. Keskiössä tulle siksi olla kaikki se, mikä herättää ajatuksia ja kysymyksiä, sekä antaa inspiraatiota, toivoa ja lohdutusta. Ihmistä koskettava raamatunteksti luo pohjan tärkeiden kysymysten pohtimiselle ja eheyttäville keskusteluille. Pidä tämä tavoite mielessäsi!

Emma Audas, Eetu Kejonen ja Björn Vikström

Päivitetty