Hyppää sisältöön

Publikationer och dokument

Publikationer

Artiklar och rapporter

Anvisningar och rekommendationer

Kyrkan: På väg mot en gemensam vision

Kyrkan: På väg mot en gemensam vision (The Church: Towards a Common Vision) är Kyrkornas världsråds kommission Faith and Orders viktigaste ekumeniska dokument sedan BEM-dokumentet (1982). Det utmanar oss att fundera på hur vi kan gå vidare utifrån det samförstånd som redan nåtts samt ringar in centrala frågor som fortfarande är öppna och som bör behandlas i det fortsatta arbetet.

 Lausunto Kirkko-dokumentista 2015 (FIN)Öppna länk i ny flik

Official Statement ELCF The Church 2015 (ENG)Öppna länk i ny flik

 

Självförståelsen i den lutherska kyrkogemenskapen

Dokumentet Självförståelsen i den lutherska kyrkogemenskapen (The Self-Understanding of the Lutheran CommunionÖppna länk i ny flik) publicerades 2015 som ett led i att stärka den interna gemenskapen och utveckla den utåtriktade verksamheten i Lutherska världsförbundet. Biskopsmötet har gett ett utlåtande om dokumentet: The Response of ELCF to the LWF study document The Self-Understanding of the Lutheran CommunionÖppna länk i ny flik

Från konflikt till gemenskap

Den luthersk-katolska enhetskommissionens rapport ”Från konflikt till gemenskap. Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av reformationsminnet 2017” skapar en grund för ett ekumeniskt högtidlighållande tillsammans - till skillnad från vid tidigare hundraårsfester.

Från konflikt till gemenskapÖppna länk i ny flik

Riktlinjer för genusrättvisa

Lutherska världsförbundets Gender Justice Policy har publicerats på finska med titeln Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta Öppna länk i ny flik(2013). Det handlar om de lutherska kyrkornas gemensamma viljeyttring för att eftersträva icke-diskriminering. Riktlinjerna innehåller verktyg för att se över och stärka genusrättvisan och människovärdet i Lutherska världsförbundets medlemskyrkor och olika organisationer.

"Kristuksesta osalliset, Delaktiga i Kristus"

Kristuksesta osallisetÖppna länk i ny flik, Delaktiga i KristusÖppna länk i ny flik, är en slutrapport av lärosamtalen mellan lutherska kyrkan och metodistkyrkan (2000-2007). Rapporten utgör bakgrund till ett avtal om altar- och predikostolsgemenskap mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands svenska metodistkyrka samt Suomen metodistikirkko. Metodistkyrkorna godkände avtalet vid sina årskonferenser sommaren 2009 och i evangelisk-lutherska kyrkan godkändes avtalet av kyrkomötet våren 2010.

Rapporten Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv

Rapporten Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv har utarbetats av dialoggruppen för de lutherska och katolska kyrkorna i Finland och Sverige. Rapporten sonderar terrängen för nattvardsgemenskap mellan lutheraner och katoliker samt synen på en systerkyrka.

Rapporten Rättfärdiggörelsen i kyrkans livÖppna länk i ny flik (på finska)

Report Justification in the Life of the ChurchÖppna länk i ny flik

Lutherska världsförbundet och den katolska kyrkans gemensamma deklaration om rättfärdiggörelseläran

Lutherska världsförbundet och den romersk-katolska kyrkan undertecknade dokumentet ”Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran” år 1999. Det dokument som undertecknades 1999 innehåller brödtexten från 1997 och en deklaration. Metodistiska världsrådet undertecknade dokumentet 2006.

Dokumenten på finska:

EsipuheÖppna länk i ny flik

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (1997)Öppna länk i ny flik

Liite yhteiseen viralliseen julkilausumaanÖppna länk i ny flik

Notre Damen neuvottelun julkilausuma (2019)Öppna länk i ny flik

JulkilausumaÖppna länk i ny flik

Borgåöverenskommelsen

BorgåöverenskommelsenÖppna länk i ny flik (1992) är ett teologiskt dokument utarbetat av de nordiska och baltiska lutherska kyrkorna samt de brittiska och irländska anglikanska kyrkorna, i vilket man gestaltar ett målsättningsprogram för en närmare gemenskap mellan kyrkorna. I dokumentet uttrycks en enhetlig syn på kyrkans väsen och målet för kyrkornas synliga enhet.

Charta Oecumenica

De ekumeniska riktlinjer som Europeiska kyrkokonferensen godkände 2000 för ett bredare samarbete mellan kyrkorna i Europa. Charta OecumenicaÖppna länk i ny flik

Lutherska världsförbundets ekumeniska förbindelser

Lutherska världsförbundets råd godkände sommaren 2018 dokumentet "Luterilaisen maailmanliiton sitoumukset ekumeenisella tiellä kohti kirkollista yhteyttä"Öppna länk i ny flik (på finska) (The Lutheran World Federation's Commitments on the Ecumenical Way to Ecclesial CommunionÖppna länk i ny flik).

Nåden öppnar för gemenskap. Finlands evangelisk-lutherska kyrkas lärosamtal och praktiska ekumenik

I samlingsverket Armo avaa yhteydenÖppna länk i ny flik (2020) går man för första gången igenom den ekumeniska verksamhetens historia och grunder ur ett lutherskt perspektiv, vilken plats det ekumenisk-teologiska arbetet har i vår kyrkas organisation och beslutsfattande samt faserna i och resultaten av de lärosamtal som kyrkan fört. I slutet av verket ges också inspiration och anvisningar för ekumenik i praktiken som en del av församlingslivet. Sammandrag av publikationen på svenska (på kommande). Beställ den tryckta publikationen på finska från webbutikenÖppna länk i ny flik.

Vart är du på väg lutherdom? Sammanfattning och slutsatser

Sammandraget av Kyrkans forskningscentrals nätpublikation 62 Vad är lutherdom? Kyrka, teologi och samhälle. Vart är du på väg lutherdom? Sammanfattning och slutsatserÖppna länk i ny flik

Artiklar och rapporter

Anvisningar och rekommendationer

Redigerad