Hyppää sisältöön

Påverkansgrupper för unga

I november 2019 beslöt kyrkomötet om ett tillägg till kyrkoordningen som innebär att alla församlingar bör inrätta påverkansgrupper för unga. På den här sidan hittar du information om vad en påverkansgrupp innebär och vad du som vuxen och förtroendevald i församlingen kan göra.

"Församlingen ska i syfte att garantera de ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inrätta en påverkansgrupp för unga och se till att gruppen har verksamhetsförutsättningar. Påverkansgruppen kan vara gemensam för flera församlingar. Påverkansgruppen har i uppgift att påverka beredningen av ärenden och beslutsfattandet samt att delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet. De som väljs till påverkansgruppen ska vara konfirmerade, under 29 år och medlemmar av församlingen."

Aktuellt: Webbinarium om påverkansgrupper för unga

Inkommande onsdag, 27.9 kl. 17, ordnas ett webbinarium om ungas påverkansgrupper. Vad är grejen med påverkansgrupper? Hur fungerar det i praktiken? Hur ska vi komma igång? Hur gör man i andra församlingar? Bl.a. detta kommer vi att diskutera under webbinariet som riktar sig till både anställda och förtroendevalda. Välkommen! Länk till webbinariet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyM2ZiNGYtZjFkZS00NzAyLWIyNDUtMmFjM2Q1MDRmNzE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%2262651d9b-cf13-45ae-a1cd-7362be57627b%22%7dÖppna länk i ny flik

Den nya kyrkolagen och -ordningen trädde i kraft 1.7.2023 och ovanstående text om påverkansgrupper för unga att har tillfogats KO 10:4.

 

Logo för påverkansgrupper.

 

Församlingarna behöver starta påverkansgrupper för unga. Det viktiga är målet och meningen med gruppen, att den har konkreta möjligheter att påverka verksamheten och beslutsfattandet i församlingen. Hur grupperna ser ut och agerar är upp till varje enskild församling att bestämma. Påverkansgruppen kan också vara gemensam för en samfällighet eller ett prosteri. Om det på annat sätt finns ett naturligt samarbete mellan enskilda församlingar är det också möjligt att ha gemensamma grupper. Huvudsaken är att man garanterar att de ungas röst hörs och de har en konkret möjlighet att påverka. Medlemmarna i påverkansgrupperna ska vara konfirmerade medlemmar av församlingen och under 29 år. Hur medlemmarna rekryteras och väljs till grupperna får församlingen själv bestämma.

I församlingens beslutsfattning representerar en påverkansgrupp ungdomarna på den egna orten. Det är också meningen att påverkansgruppen ska kunna informera de unga om beslut i församlingen och främja dialogen mellan unga och beslutsfattare.

Påverkansgrupperna en del av BKA

Ungas påverkansgrupper hänger ihop med barnkonsekvensanalysen (BKA). Den paragraf i kyrkoordningen som påverkansgrupperna nämns i är samma paragraf som handlar om BKA och som alla församlingar är skyldiga att göra. Påverkansgrupperna kan vara ett sätt för församlingarna att förverkliga BKA och samtidigt höra ungas åsikter i all beslutsfattning. BKA är ett verktyg eller en metod med vilken man kan utvärdera på vilket sätt ett beslut eller en verksamhet inverkar specifikt på barn, om det är till barns fördel eller inte. Med barn avses här alla under 18 år. Klicka här för mer information om BKA.

Involvera de unga från början

När man ska starta en påverkansgrupp är det av yttersta vikt att genast från början involvera de unga. På NAVI:s hemsidor finns material för att genomföra möten tillsammans med de unga. På finska finns en egen hemsida med information och material för arbetet med påverkansgrupperna, Nuorten ääni kirkossa. Länkar till både NAVI:s hemsidor och Nuorten ääni kirkossa hittas i den högra balken.

Mer information, material, stöd, tips och handledning fås på svenska av Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor på KCSA.

YouTube-video

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Ungdomsarbete

Redigerad