Hyppää sisältöön

Samarbete med samhällets småbarnspedagogik

I dokumentet ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2016” uppmanas daghem till ett mångsidigt samarbete med organisationer och föreningar i närmiljön. Församlingen nämns som en av samarbetsparterna. En stor del av församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan nämner att de samarbetar med daghem. Samarbete behöver ändå hela tiden uppdateras och förnyas för att kännas relevant.

Det finns en video som beskriver samarbetskorgarna och som kan användas i kontakten med småbarnspedagogiken och skolan. Videon finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Den svenska här och de andra på finska evl.plus sidan kasvatus. Hej från kyrkan.

Det finns också ett bildmaterial i anslutning till samarbetskorgarna och videon. Det dokumentet finns nedan som bilaga.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik ger många möjligheter till olika slags samarbete. Ett möte mellan bildningsdirektör/dagvårdschef och församlingens högsta ledning där samarbetet diskuteras ger förutsättningar för ett fungerande samarbete.  Kyrkostyrelsen har tillsammans med Utbildningsstyrelsen utarbetat en modell för samarbetsavtal som utgångspunkt när avtalet uppgörs. Ett avtal är att föredra ur ett hållbarhets- och långsiktighets perspektiv. 

  •  Ett allmänt samarbetsavtal som kommunens utbildningsanordnare och församlingens högsta ledning tecknar under. Som bilaga bifogas:
    • Verksamhetsplan för samarbetet 
    • Årsklocka

Samarbetet med en lokal församling kan ske på många olika sätt, inte enbart julkyrka och konfessionella samlingar. Det är viktigt att alla parter känner till inom vilka ramar man kan och får samarbeta. 

Åskådningsfostran

Det nya begreppet åskådningsfostran används i lärområdet ”Jag och vår gemenskap”.  Inom åskådningsfostran bekantar man sig med de religioner och åskådningar som finns representerade i barngruppen. Icke religiositet betraktas vid sidan av övriga åskådningar. Åskådningsfostran är allmänbildande undervisning som alla barn får ta del av enligt sin ålder på ett helhets betonat sätt. Samhällets småbarnspedagogik är religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Obundenhet innebär att olika åskådningar behandlas jämlikt och utan värderingar. Ansvaret för att förverkliga åskådningsfostran är hos daghemmets personal. Målsättningen är att stödja barnens kulturella och åskådningsrelaterade identiteter. Den allmänna års- och festtraditionen är en del av den finländska kulturen. Dit hör också festtraditioner som ingår i kyrkoåret. Traditionella fester kan innehålla julevangeliet och enstaka psalmer men inte bön. Kyrkan och församlingen kan vara ett lärområde utan religionsutövning då barnen blir bekanta med t.ex. kyrkobyggnader.

Besök i daghem

Grunderna för planen för småbarnspedagogik ger många möjligheter till olika slags samarbete. Det allra viktigaste är att församlingens medarbetare som samarbetar med daghem har en förståelse för vad åskådningsfostran innebär. Att mötas med dagvårdschef eller daghemsföreståndare och planera hur samarbetet kan genomföras och förverkligas är avgörande för hur samarbetet framskrider. Samtidigt är det bra att planera ett gemensamt program som är pedagogiskt genomtänkt, antingen för hela året eller för enskilda besök.

Religiösa evenemang

Religiösa evenemang kan fortsättningsvis ingå i samarbetet mellan kommunens och församlingens småbarnspedagogik. Advent-, jul- och påskkyrka samt välsignelse inför skolstart kan vara sådana. Dessutom kan anordnare av småbarnspedagogik besluta om andra religiösa evenemang t.ex. andakter. De kan planeras tillsammans med daghemspersonalen och följa daghemmets pedagogiska riktlinjer. I dessa evenemang deltar de barn vars föräldrar ger lov, det är inte fråga om religionstillhörighet. Daghemmet ansvarar för informationen till föräldrarna och ordnar ett meningsfullt alternativ för de barn som inte deltar.

Utbildningsstyrelsen har för första gången 2018 utkommit med  anvisningar om åskådningsfostran och anordnade av religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken.

Även förskolans, den grundläggande undervisningens, gymnasiets och läroinrättningars anvisningar har uppdaterats 2018. 

Bilagor

Tag kontakt

asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
ETELÄRANTA 8
00130 Helsingfors

Småbarnspedagogik

Redigerad