Hyppää sisältöön

Sámi girkobeaivvit 2022 / Saamelaiset kirkkopäivät 2022

Säämi kirkkopeeivih Anarist 5.-7.8.2022.
Saaʹmi ceerkavpeeiʹv Aanrest 5.-7.8.2022.
Saemiej gärhkoebiejjieh Aanarisnie 5.-7.8.2022.
Samiska kyrkodagar i Enare 5.-7.8.2022. 
Samiske kirkedager i Enare 5.-7.8.2022. 
Sámi Church days in Inari 5.-7.8.2022.
«Святой огонь, святой народ» Саамские церковные дни 5.-7.8. 2022 г. в Инари

Sámi girkobeaivvit dollojuvvojit Anáris 5.-7.8.2022. Girkobeivviid fáddán leat Bassi dolla - Bassi álbmot. Sámi girkobeivviid ordnejit Suoma ev.lut. girku sámebarggu ráđđádallangoddi, Norgga Sámi girkoráđđi, Ruoŧa Sámi girkoráđđi, Oulu bismagoddi, Anára searvegoddi ja Lappi ortodoksalaš searvegoddi. Barentsa girkuid ráđđi doarju Ruošša sámiid oassálastima girkobeivviide. 

Säämi kirkkopeeivih uárnejuvvojeh Anarist 5.-7.8.2022. Kirkkopeivij teeman lii Pase tullâ -Pase aalmug. Säämi kirkkopeeivijd uárnejeh Suomâ ev.lut. kirho sämipargo ráđádâllâmkodde, Taažâ Säämi kirkkorääđi, Ruotâ Säämi kirkkorääđi, Oulu pispekodde, Aanaar servikodde já Lappi ortodoksilâš servikodde. Barents kirhoi rääđi tuárju Ruošâ sämmilij uásálistem kirkkopeeivijd. 

Sääʹm ceerkavpeeiʹv lie Aanrest 5.-7.8.2022. Ceerkavpeeiʹvi teeʹmmen lij Pââʹss toll - Pââʹss meer. Säʹmmlai ceerkavpeeiʹvi riâššmõõžžâst vaʹsttee Lääʹddjânnam sääʹmtuâj saǥstõõllâmkåʹdd, Taarr da Ruõcc säʹmmla ceerkavsuåvtõõzz, Oulu aaʹrhelkåʹdd, Aanar sieʹbrrkåʹdd da Lappi ortodookslaž sieʹbrrkåʹdd. Bareents ceerkvi suåvtõõzz tuärjjad Ruõššjânnam säʹmmlai vuässõõttmõõžž ceerkavpeeiʹvid.

Saemiej gærhkoebiejjieh Enarisnie 5.–7.2022. Gærhkoebiejjiej aamhtese lea Aejlies dålle – aejlies åålmege. Såevmien saemie-delegasjovne, Saemien gærhkoeraerie Nöörjesne jïh Saemien gærhkoeraerie Sveerjesne, Uleåborg bïspetjïeltie, Enaren åålmege jïh Lapplaanten ortodokse åålmege Saemien gærhkoebiejjide öörnieh. Barentsen gærhkoeraerie beetneh-vierhtine dejtie viehkehte gïeh Saemiej gærhkoebiejjiej Rysslaanten luvhtie Enarasse båetieh.

Saamelaiset kirkkopäivät pidetään Inarissa 5.-7.8.2022. Kirkkopäivien teemana on Pyhä tuli - Pyhä kansa. Saamelaisten kirkkopäivien järjestämisestä vastaavat Suomen saamelaistyön neuvottelukunta, Norjan ja Ruotsin saamelaiset kirkkoneuvostot, Oulun hiippakunta, Inarin seurakunta ja Lapin ortodoksinen seurakunta. Barentsin kirkkojen neuvosto tukee Venäjän saamelaisten osallistumista kirkkopäiville.

Samiska kyrkodagarna arrangeras i Enare 5-7 augusti 2022. Kyrkodagarnas tema är Helig eld - Heligt folk. Samiska kyrkodagarna arrangeras av Finlands samearbetets delegation, samiska kyrkoråden i Norge och Sverige, Uleåborgs stift, Enare församling och Lapplands ortodoxa församling. Barents kyrkoråd stöder ryska samernas deltagande i kyrkodagarna.

Lassedieđut / Lasetiäđuh / Lââʹssteâđ / Lisätiedot:
sámebarggu čálli Erva Niittyvuopio erva.niittyvuopio@evl.fi +358 40 769 0044
sápmelaččaid báhppa Mari Valjakka mari.valjakka@evl.fi +358 40 660 8767

Gártá / Karta / Map

Girkobeivviid gártá

Church days area map

Tapahtuma-alueen kartta (pdf)

Päivitetty