Hyppää sisältöön

Coronaviruset: Kyrkans beredskap

På den här sidan finns samlad information om Kyrkostyrelsens och biskoparnas anvisningar med anledning av undantagstillståndet.

Aktuell myndighetsinformation finns på följande sidor:

Institutet för hälsa och välfärd THL
Statsrådet
Regionförvaltningsverket

Begränsningar för sammankomster och coronapass

Coronarestriktionen har tagits i bruk i sådana delar landet där coronaläget kräver det. Om coronarestriktioner är i kraft på församlingens område kan församlingen ta i bruk coronapasset vid sådana sammankomster som berörs av coronarestriktioner. Att ta i bruk coronapasset är ett alternativ till begränsningarna. På de områden och vid sådana tillfällen som inte berörs av coronarestriktioner kan coronapasset inte tas i bruk. Regionförvaltningsverken kan besluta om att begränsa användningen av coronapass. Respektive domkapitlen kan ge tilläggsinstruktioner på det egna stiftets område.

Allmänna hygienkrav är fortsättningsvis i kraft vid alla sammankomster. Det rekommenderas att man använder ansiktsmask då det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Kyrkan följer myndigheternas bestämmelser och instruktioner för att motverka coronapandemin. Var och en ska själv se till att ens coronavaccineringen är i skick.

Mera information:
RegionförvaltningsverketÖppna länk i ny flik
Social- och hälsovårdsministerietÖppna länk i ny flik

Kyrkostyrelsen följer med när coronapasset tas i bruk (18.10.2021)

Från 16.10.2021 har det blivit möjligt att ta i bruk coronapasset. Församlingarna behöver inte vidta några åtgärder i det här skedet, eftersom det inte i dagsläget finns några samlingsrestriktioner som berör församlingsverksamheten.

Kyrkostyrelsen följer ännu med hur coronasituationen utvecklas och rekommenderar även att domkapitlen håller ett lugnt vakande öga på läget. I ett senare skede – om coronaläget försämras och om det i någon region träder i kraft samlingsrestriktioner som påverkar församlingsverksamheten – kan församlingarna själva fatta beslut om att eventuellt börja använda coronapasset. Domkapitlet handleder då vid behov.

Kyrkostyrelsen påminner om att hygienkraven ännu är i kraft och det gäller för alla att följa dem. Personer som deltar i verksamhet ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna och de ska få anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien. Utrymmen och ytor ska rengöras noggrannare än normalt. Ansiktsmask är bra att använda i situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där smittorisken kan vara stor.

Situationen 20.11.2020

Huvudstadsregionens kommuner har gått från coronaviruspandemins upptrappningsfas till spridningsfas (20.11.2020).

Helsingfors, Esbo och Borgå domkapitel har gett/ger på grund av coronaviruspandemin sina församlingar anvisningar om deras verksamhet.

bland annat begränsas antalet personer som närvarar vid offentliga tillställningar inomhus såsom gudstjänster till 20 personer begränsas i församlingarnas 23.11-13.12.2020. I situationer där församlingen är i närkontakt rekommenderas personer över 13 år att använda ansiktsmask.

Länkar till
Esbo
Helsingfors 
Borgå (tillgängliga 23.11)

Begränsningar på grund av coronaviruspandemin varierar i Finland beroende på om området befinner sig i utgångsnivån, upptrappningsfasen eller spridningsfasen. Här gäller att följa de lokala sjukvårdsdistriktens och regionförvaltningsverkens anvisningar. De kompletteras av anvisningar från THL och Statsrådet.

Kyrkostyrelsens samlade coronaanvisning 1.10.2020

Coronaepidemin verkar fortsätta att accelerera. Både incidenserna och andelen positiva prov bland de som testats har ökat oroväckande. Situationen har försämrats i hela landet, men de regionala skillnaderna är fortfarande stora. De senaste veckorna har det i landet konstaterats allt fler smittkluster och massexponeringar som har lett till fortsatt smittspridning.

De regionala åtgärderna för att stävja smittspridningen har avgörande betydelse. Verksamheten i olika regioner anpassas utifrån om coronaepidemin i den aktuella regionen befinner sig i den grundläggande fasen, accelerationsfasen eller spridningsfasen.

Den 1.10.2020 har flest nya fall konstaterats inom sjukvårdsdistrikten i Helsingfors och Nyland, Mellersta Finland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Södra Savolax, Egentliga Finland, Norra Savolax och Norra Karelen.

När kyrkans verksamhet ordnas följer man utöver Institutet för hälsa och välfärds nationella anvisningar också de lokala regionförvaltningsverkens och sjukvårdsdistriktens anvisningar. Domkapitlen meddelar vid behov närmare regionala anvisningar.

Grundläggande rekommendation

Allmänna anvisningar

 • Kom ihåg säkerhetsavståndet.
 • Använd munskydd om säkerhetsavståndet inte kan hållas.
 • Tvätta händerna ofta och omsorgsfullt.
 • Hosta i ärmen eller näsduken.
 • Om du misstänker smitta, gör ett coronatest.
 • Ladda ner Coronablinkern på din telefon.
 • Kom ihåg ditt ansvar i arbetet och på fritiden. Gå inte till arbetet om du är sjuk eller har symptom.
 • Håll dig i frivillig karantän vid behov.

Mötesbegränsningar

Vid sammankomster med över 50 personer måste anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd följas. Deltagarna eller sällskapen ska ges möjlighet att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter. I situationer där det uppstår köer ska man påminna och hjälpa deltagarna att hålla säkerhetsavstånden. Arrangören ska instruera deltagarna om säkerhetsavstånden och god handhygien samt erbjuda möjlighet att rengöra händerna.

Gudstjänster, förrättningar och andra samlingar

Församlingarna uppmanas att följa regionförvaltningsverkens och sjukvårdsdistriktens direktiv både i fråga om ordnandet av offentliga tillställningar och rekommendationerna gällande dessa. Vid alla tillställningar och sammankomster ska man se till hygienen, säkerhetsavstånden och instruktionerna. Bara friska personer deltar på plats. Se till att ventilationen är god, förkorta tillställningarna och minska antalet sånger. Var extra noggrann med hygienen vid nattvarden. Noggrannare anvisningar finns i Biskoparnas anvisning 1.6.2020.

Mottagningsverksamhet och hembesök

Man kan träffa församlingsmedlemmar i mottagningslokalen eller vid hembesök, bara man följer skyddsanvisningarna. Man kan också träffas utomhus, per telefon eller via nätet. I frivilligverksamheten beaktas samma principer.

Munskydd

Användning av munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och i de offentliga situationer där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Rekommendationen gäller personer över 15 år i situationer där närkontakten varar över 15 minuter. Dessutom gäller rekommendationen dem som är på väg till ett coronatest och resenärer som anländer till Finland från ett riskområde. 

Munskydd kan enligt regionala myndigheters rekommendationer även användas i andra situationer där det är omöjligt att undvika närkontakt. De lokala hälsomyndigheterna bestämmer om rekommendationen om munskydd gäller i regionen.

Resor

Vid resor inom landet ska hälso- och säkerhetsanvisningarna följas. Undvik allt resande om du är sjuk.  Onödiga fysiska kontakter ska undvikas under resor. THL har en lista över länder som är säkra och icke-rekommenderade när det gäller resor. Hälsovårdsmyndigheterna kan vid behov bestämma om provtagning eller karantän.

Accelerationsfas

Utöver de grundläggande rekommendationerna:

Mötesbegränsningar

De lokala myndigheterna kan meddela strängare mötesbegränsningar.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i de regioner där myndigheterna konstaterat att coronafallen ökar.

Munskydd

I accelerationsfasen rekommenderas munskydd förutom i kollektivtrafik också i offentliga inomhusmiljöer och vid offentliga tillställningar, där närkontakter inte alltid kan undvikas. Det här gäller också kyrkornas och andra religiösa samfunds lokaler. Det rekommenderas att den som arrangerar tillfället ska se till att det finns munskydd till deltagarna.

Spridningsfas

Utöver de grundläggande rekommendationerna och rekommendationerna i accelerationsfasen:

Munskydd

Användning av munskydd rekommenderas starkt i kollektivtrafiken och andra kollektiva trafikmedel samt i offentliga inomhusmiljöer och vid offentliga tillställningar.

De regionala myndigheterna kan ge egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer i sin region baserat på sin egen riskbedömning. Därför är det mycket viktigt att församlingarna håller tät kontakt med de lokala myndigheterna.

Anvisningar

De senaste allmänna anvisningarna

Kyrkans senaste anvisningar

De anvisningar som getts före 1.6 gäller tiden då beredskapslagen tillämpades. De anvisningar som getts från och med 1.6 hänför sig till nuläget.

Kyrkostyrelsens coronauppdatering 26.8.2020

I enlighet med regionförvaltningsverkens beslut 26.8 får det i september också ordnas sammankomster med över 50 personer, bara säkerheten tryggas. Jämfört med augusti har den tidigare rekommendationen om att följa säkerhetsanvisningarna vid sammankomster med 51–500 personer ändrats till en föreskrift.

När det gäller rekommendationerna om distansarbete och ansiktsmasker varierar situationen på olika håll i Finland. Hälsovårdsmyndigheterna bestämmer hur rekommendationerna ska tillämpas regionalt.

När det gäller kyrklig verksamhet följs utöver THL:s riksomfattande anvisningar även regionförvaltningsverkens och sjukvårdsdistriktens anvisningar. Vid behov ger domkapitlen noggrannare regionala tillämpningsanvisningar. De tidigare rekommendationerna om bland annat gudstjänster, förrättningar, församlingar och läger gäller fortfarande.

Riktlinjerna i september i korthet:

Grundläggande saker

 • Kom ihåg säkerhetsavståndet.
 • Tvätta händerna ofta och omsorgsfullt.
 • Hosta i ärmen eller näsduken.
 • Om du misstänker smitta, gör ett coronatest.
 • Använd munskydd om säkerhetsavståndet inte kan hållas.

Mötesbegränsningar

Vid sammankomster med över 50 personer förutsätts att anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd följs. Deltagarna eller sällskapen ska ges möjlighet att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter. I situationer där det uppstår köer ska man påminna och hjälpa deltagarna att hålla säkerhetsavstånden. Arrangören ska instruera deltagarna om säkerhetsavstånden och god handhygien samt erbjuda möjlighet att rengöra händerna.

Församlingarna uppmanas att följa regionförvaltningsverkens föreskrifter både i fråga om förpliktelserna gällande ordnandet av offentliga tillställningar och rekommendationerna om dessa.

Rekommendation om distansarbete

Distansarbete rekommenderas i de regioner där myndigheterna konstaterat att coronafallen ökar.

Kyrkostyrelsen har meddelat en interimistisk bestämmelse om datasäkerhetspolicyn som möjliggör distansarbete även vid användningen av Kirjuri fram till 22.10.2020.

Rekommendation om munskydd

Användning av munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och i de offentliga situationer där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Rekommendationen gäller personer över 15 år i situationer där närkontakten varar över 15 minuter. De lokala hälsomyndigheterna kan konstatera att rekommendationen om munskydd inte gäller i regionen om det inte finns några fall av smitta i området.

Resor

Vid resor inom landet ska hälso- och säkerhetsanvisningarna följas. Undvik alla resor när du är sjuk. Onödiga fysiska kontakter ska undvikas under resor. THL för en lista över länder som är säkra eller icke-rekommenderade när det gäller resor. Hälsovårdsmyndigheterna kan vid behov bestämma om provtagning eller karantän.

Kyrkliga organs sammanträden

Lagstiftningen under normala förhållanden iakttas. Kyrkostyrelsens cirkulär 18/2020 (pdf)

De senaste coronaanvisningarna på nätet

Allmänna anvisningar

Aktuellt om coronaviruset på THL:s webbplats 

Regionförvaltningsverkets sidor om coronaviruset COVID-19 

Statsrådets information om coronaviruset

Lindring av begränsningarna av sammankomster beträffande gudstjänster, kyrkliga förrättningar och övriga församlingssammankomster fr.o.m. den 1 augusti 2020

6.7.2020

Enligt statsrådets  riktlinjer av den 17 juni 2020 lindras begränsningarna i fråga om sammankomster fr.o.m. den 1 augusti 2020. Regionförvaltningsverken har utfärdat en föreskrift i ärendet den 1 juli 2020. I föreskriften fastställs följande:

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gav den 5 maj 2020 och den 19 maj 2020 anvisningar om antalet deltagare i gudstjänster och kyrkliga förrättningar fr.o.m. den 1 juni 2020. I dessa anvisningar uppmanade biskoparna församlingarna att följa regionförvaltningsverkens föreskrifter både beträffande skyldigheterna vid anordnandet av offentliga tillställningar och rekommendationerna om dem. Så går man till väga även i fortsättningen och enligt regionförvaltningsverkens föreskrift som utfärdades den 1 juli 2020 uppdateras biskoparnas anvisning på följande sätt.

Gudstjänster, kyrkliga förrättningar och övriga församlingssammankomster

Specialarrangemang såsom säkerhetsavstånd är inte längre obligatoriska vid sammankomster för under 500 personer i augusti. Biskoparna rekommenderar dock att man vid gudstjänster, kyrkliga förrättningar som ordnas i församlingens lokaler och andra församlingssammankomster fortsättningsvis följer myndighetsanvisningarna för att förhindra att coronaviruset sprids. Det rekommenderas också att antalet personer fortfarande ställs i proportion till lokalen med 1–2 meters säkerhetsavstånd. Från och med den 1 augusti 2020 kan antalet deltagare överstiga 500 personer med iakttagande av regionförvaltningsverkens föreskrifter.

En dop- eller bröllopsfest eller en minnesstund som familjen ordnar efter en kyrklig förrättning är en privat tillställning. Ansvaret för den privata tillställningen ligger hos arrangören, inte hos församlingen. Den som arrangerar tillställningen är också ansvarig för kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler. Myndigheterna rekommenderar att högst 500 personer deltar i privata tillställningar från och med den 1 augusti 2020. Dessutom rekommenderar myndigheterna att anvisningen om säkerhetsavstånd och hygienarrangemang följs även vid privata tillställningar.

Beslutsfattande och tillämpning av anvisningar

Regionförvaltningsverken fattar besluten som gäller begränsningar av sammankomster. Regionförvaltningsverkens föreskrifter gäller från den 1 augusti 2020 till den 31 augusti 2020. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kan föreskrifter utfärdas för högst en månad åt gången. Om epidemisituationen förvärras i Finland bedömer regionförvaltningsverken sina gällande beslut på nytt.

När begränsningarna lindras framhävs arrangörens ansvar för säkerheten under tillställningen ytterligare. Domkapitlen ger vid behov närmare tillämpningsanvisningar till församlingarnar.

Kompletterande anvisning av biskoparna om församlingens sammankomster under coronapandemin – sång och musik

1.6.2020

Musiken har en stor betydelse för församlingarnas gudstjänstliv, kyrkliga förrättningar och övriga verksamhet. Under coronapandemin ska man se till att det är så tryggt som möjligt att sjunga.

Bedömningarna av på vilka sätt coronaviruset sprider sig och hur riskfaktorerna ser ut går fortfarande isär och är delvis motstridiga. Det är därför inte möjligt att ge anvisningar för sådan praxis som kan anses vara absolut korrekt. Under den senaste tiden har det i offentligheten diskuterats huruvida sång, rop eller högljutt tal skapar ett aerosolmoln som kan sprida viruset.

Med tanke på smittsamheten verkar det ha betydelse hur länge man vistas i samma rum och hur nära smittkällan man är. Därmed kan smittrisken minskas genom att begränsa sammankomsternas längd och se till att säkerhetsavstånden är tillräckliga och hygienen god. Det är ändå aldrig helt riskfritt med sammankomster.

Principer att iaktta

 1. Bara friska deltar i gudstjänsten. Påminn församlingsmedlemmarna och medarbetarna om att man inte kan delta i en gudstjänst eller annan sammankomst om man har några som helst symptom, är sjuk eller har exponerats för smitta.
 2. Beakta säkerhetsavståndet. Ju längre säkerhetsavstånd, desto mer sannolikt är det att alla hålls friska även om man sjunger.  
 3. God ventilation i kyrkorummet eller sammankomster utomhus. God ventilation minskar smittrisken.  Det är säkrare att sjunga utomhus än inomhus. Om man sjunger inomhus finns det skäl att beakta längden på sammankomsten och ventilationen (till exempel korsdrag).
 4. Förkorta långa sammankomster. Risken för att exponeras för smitta ökar vid långa sammankomster.
 5. Lokal anpassning. Om man befinner sig på en ort där det knappt förekommer någon epidemi är risken för smitta liten. Däremot kan kraftigare försiktighetsåtgärder övervägas i regioner med mycket smitta. Församlingarna ska beakta detta och anpassa sin egen verksamhet enligt det.

Rekommendationer

Vid gudstjänster och andra sammankomster är det bra att överväga antalet psalmer och deras längd. Man kan också lyssna på annan musik. Det finns skäl att undvika körsång inomhus tills smittläget är sådant att det inte finns något behov av särskild försiktighet. Användningen av blåsinstrument ska övervägas noggrant, och då ska säkerhetsavstånden vara betydligt större än när man sjunger.

Gudstjänsterna och andra sammankomster ska inte vara onödigt långa, och man måste se till att ventilationen är god.

Säkerhetsavstånd behövs också när sammankomster hålls utomhus. Utomhus kan också körer sjunga i små sammansättningar med beaktande av säkerhetsavstånden.

Denna anvisning gäller tills vidare och uppdateras vid behov.

 

Preciserad anvisning av biskoparna till församlingarna om ett stegvis upphävande av mötesbegränsningarna för gudstjänster och kyrkliga förrättningar från och med 1.6.2020 (19.5)

19.5.2020

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gav den 5 maj 2020 utifrån statsrådets riktlinjer en anvisning om antalet deltagare i gudstjänster och kyrkliga förrättningar. På basis av statsrådets principbeslut av den 6 maj preciserar biskoparna sin anvisning enligt följande:

Gudstjänster

Från och med 1.6.2020 kan över 50 personer delta i en gudstjänst, förutsatt att myndigheternas anvisningar säkra evenemang iakttas. Antalet personer ställs i relation till säkerhetsavståndet på 1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.

Stiften ger separata anvisningar för nattvardsfirandet.

Det rekommenderas att gudstjänsterna fortsättningsvis strömmas på nätet (video- eller ljudströmning).

Kyrkliga förrättningar

Från och med 1.6.2020 kan över 50 personer delta i kyrkliga förrättningar i kyrkor och andra församlingslokaler, förutsatt att myndigheternas anvisningar för säkra evenemang iakttas. Antalet deltagare ska övervägas utifrån säkerhetsavståndet på 1–2 meter mellan personerna. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.

Dop- eller bröllopsfester eller minnesstunder som familjerna ordnar efter en förrättning är privata tillställningar. Ansvaret för privata tillställningar ligger hos de som arrangerar dem. Vid privata tillställningar gäller enligt statsrådets riktlinjer ett maximalt antal deltagare på 50 personer, likaså vid kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler.

Regionförvaltningsverken svarar för beslutsfattandet om mötesbegränsningar och för styrningen av verkställandet av besluten.

Stiften meddelar vid behov utförligare anvisningar.

Kollektanvisning från och med 1.6.2020

12.5.2020

Under rådande undantagsförhållanden får från och med den 1 juni ett begränsat antal församlingsmedlemmar vara närvarande vid gudstjänsterna. Kollekten bärs upp bland dem som är på plats. Enligt lagen om penninginsamlingar måste insamlingen av kollekt och eventuell elektronisk kollekt ske under församlingssammankomsten, och endast de som befinner sig på plats kan delta i kollekten. Kollekt kan inte tas upp av dem som följer sammankomsten via nätet.

Kollekterna bärs upp enligt kollektplanen. I gudstjänsten som sänds på nätet kan man berätta för vilket ändamål kollekten bärs upp. Det finns skäl att konstatera att de som följer gudstjänsten på annat håll inte kan delta i kollekten. Om kollektens mottagarorganisation har tillstånd till penninginsamling, kan man i webbsändningen nämna möjligheten att ge en donation till organisationen inom ramen för tillståndet till penninginsamling. Om kollektmottagaren saknar tillstånd till penninginsamling, kan donationsmöjligheten inte nämnas i webbsändningen. Församlingen ansvarar för granskningen av insamlingstillståndet.

Vid insamling och hantering av kollekt ska man sträva efter så god hygien som möjligt. Att låta en kollekthåv gå från hand till hand kommer inte i fråga, utan beroende på kyrkorummet ska man använda en kollekthåv med långt skaft eller ordna separata insamlingspunkter. Användning av skyddshandskar rekommenderas vid hanteringen av kollekten.

Biskoparnas anvisningar till församlingarna om en stegvis avveckling av mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020

5.5.2020

Församlingarna sköter kyrkans andliga uppdrag genom att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten samt verka för att utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Det är särskilt viktigt under undantagsförhållanden och har betydelse för människornas psykiska ork och välbefinnande.

Regeringen har den 4 maj 2020 beslutat att övergå till nästa fas när det gäller att bromsa coronaepidemin. Vid offentliga sammankomster tillämpas från och med den 1 juni 2020 en mötesbegränsning på 50 personer. Regeringen rekommenderar att begränsningen också ska gälla religiösa tillställningar. De som hör till en riskgrupp rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter och använda sitt eget omdöme.

Biskoparna ger församlingarna följande anvisningar:

Gudstjänster

Gudstjänster kan från och med den 1 juni 2020 genomföras så att församlingen är närvarande i kyrkorummet. Högst 50 personer kan delta i gudstjänsten. I gudstjänsterna kan man fira nattvard. Deltagarnas säkerhet ska tryggas genom att man ser till säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om kyrkorummet är litet kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov närmare anvisningar. Det rekommenderas att gudstjänsterna fortsättningsvis strömmas på nätet (video- eller ljudströmning).

Kyrkliga förrättningar

Från och med den 1 juni 2020 får högst 50 personer delta i kyrkliga förrättningar. Deltagarnas säkerhet ska tryggas genom att man ser till säkerhetsavstånden och ger anvisningar om hygien. Om lokalen är liten kan man bli tvungen att begränsa deltagarantalet till mindre än 50 personer. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar.

Övriga församlingssammankomster

Församlingssammankomster kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. Församlingarna uppmanas ordna dagverksamhet för barn, unga och familjer så att högst 50 personer deltar samtidigt.

Dagskriftskolor

Dagskriftskolor kan ordnas från och med den 1 juni 2020 med beaktande av personbegränsningarna och deltagarnas säkerhet. När säkerhetsrutinerna utvecklas är det bra att följa skolornas verksamhetsmodeller. Stiften ger vid behov utförligare anvisningar.

Konfirmandläger och andra läger

Det är möjligt att inleda konfirmandläger och annan lägerverksamhet från och med den 1 juni 2020. På grund av säkerhetsförberedelserna och andra praktiska orsaker rekommenderas det dock att läger med övernattning inleds först efter midsommaren.

I all lägerverksamhet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid hygien och tillräckligt rymliga lokaler. Stiften ger utförligare anvisningar i samarbete med myndigheterna.

Arbetsgivaren ska också genom behövliga åtgärder se till medarbetarnas hälsa och säkerhet. Arbetsgivarens ansvar framhävs särskilt i lägerförhållanden.

Församlingen beslutar om hur och när konfirmandundervisningen ska genomföras. Det är bra att diskutera genomförandet med konfirmanderna och deras familjer och i mån av möjlighet höra deras synpunkter.

Konfirmandarbete vid undantagstillstånd (27.3)

Läs om hur konfirmandarbetet ordnas under undantagstillståndet

Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om ordnandet av förvaltningen (24.3)

(Kyrkostyrelsens cirkulär 11/2020, 24.3.2020)

Kyrkostyrelsen har meddelat en interimistisk bestämmelse om ordnande av församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning under undantagsförhållanden. Statsrådet har tillsammans med republikens president 16.3.2020 konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av den epidemi som coronaviruset orsakar. Beredskapslagen har därför tagits i bruk. Kyrkostyrelsen kan vid tillämpningen av beredskapslagen meddela temporära bestämmelser om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning.

Med stöd av den interimistiska bestämmelsen kan kyrkofullmäktiges beslutanderätt delegeras till kyrkorådet, om kyrkofullmäktige inte kan sammankallas till ett beslutfört sammanträde. Fullmäktige kan inte sammankallas bland annat i en situation där medlemmarna hör till en riskgrupp eller deras rörelsefrihet annars har begränsats. Beslutanderätten kan delegeras endast om det finns vägande skäl att utöva den och ärendet är brådskande, dvs. kräver omedelbart beslutsfattande. I en kyrklig samfällighet kan under samma förutsättningar beslutanderätten i gemensamma kyrkofullmäktige delegeras till gemensamma kyrkorådet. I första hand bör man alltså överväga vilka ärenden i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten som nödvändigtvis kräver att ett organ sammankallas. Dessutom bör man beakta möjligheten att skjuta upp beslutsfattandet till en senare tidpunkt.

De ärenden som ska avgöras kan enligt bestämmelsen gälla organiseringen av församlingens eller den kyrkliga samfällighetens förvaltning, reglementet eller instruktionen, delegering av behörighet, budget och skatter samt andra ärenden som fullmäktige ska besluta om. Kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet ska hänskjuta sina beslut till fullmäktige så snart som möjligt efter det att fullmäktige kan sammanträda.

Dessutom har det i 2 § i bestämmelsen möjliggjorts elektroniska sammanträden för församlingens och den kyrkliga samfällighetens organ samt kyrkostyrelsens organ enligt kyrkolagen. Bestämmelsen gäller bland annat församlingens kyrkofullmäktige, kyrkoråd och direktion samt motsvarande organ i kyrkliga samfälligheter. Bestämmelsen gäller också kyrkostyrelsens plenum och ämbetskollegium samt de direktioner som kyrkostyrelsen tillsatt. Bestämmelsen baserar sig på 10 kap. 12 § och 15 § 3 mom. i det förslag till kyrkolag som kyrkomötet godkände 16.5.2018. För att ett elektroniskt sammanträde ska kunna genomföras krävs det att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. I fråga om offentliga sammanträden förutsätts det dessutom att allmänheten ska ha möjlighet att följa det offentliga sammanträdet även till den del som deltagandet sker elektroniskt. Detta gäller kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden, som enligt lag är offentliga sammanträden.

Kyrkostyrelsens bestämmelse om temporära förvaltningsarrangemang gäller under undantagsförhållanden, dvs. lika länge som förordningarna om ibruktagande av beredskapslagen är i kraft. Efter att undantagsförhållandena har upphört börjar kyrkolagens bestämmelser om beslutsfattande under normala förhållanden tillämpas igen.

En interimistisk bestämmelse behövs för att spridningen av coronaviruset ska kunna stävjas och äldre personer skyddas. Med hjälp av de temporära arrangemangen kan beslut fattas med betydligt färre medlemsantal i ett organ än normalt, eftersom beslutsförhet i kyrkorådet kan uppnås med betydligt färre medlemmar än i kyrkofullmäktige.

Korta anvisningar angående jordfästning (21.3)

 • Biskoparnas förtydligade anvisningar om jordfästningar i undantagstillstånd 18.3 är i kraft.
 • Den allmänna linjen i anvisningarna är att tio personer får delta.
 • Deltagarnas säkerhet och skydd av människor kommer främst. Därför bör man absolut följa givna säkerhetsinstruktioner, såsom skyddsavstånd, deltagarnas ålder och hälsotillstånd.
 • Vid jordfästningen kan den avlidnas allra närmaste anhöriga kan av själavårdande orsaker vara närvarande, fastän de också skulle överskrida den angivna gränsen på 10 personer.  

Anvisning om kollekterna (20.3)

Under rådande undantagstillstånd ordnas gudstjänsterna utan närvarande församling. Det finns alltså ingen på plats som man kan samla in kollekter av. Enligt lagen om penninginsamlingar skall insamlandet av kollekten och donation med elektroniska hjälpmedel ske då församlingens tillfälle pågår och endast närvarande kan delta i insamlingen. Kollekter kan inte samlas in av dem som följer med tillfället via webben. Under rådande undantagstillstånd uppmanar vi alltså inte till kollektinsamling eller samlar in kollekter.

Uppmaning till att delta i penninginsamling

Kyrkostyrelsen konstaterar en avvikelse från tidigare anvisningar under rådande undantagstillstånd. Det är tillåtet och rekommenderas att man erbjuder församlingen en möjlighet att delta i penninginsamlingar till våra samarbetsorganisationer. Detta förutsätter att organisationen har ett tillstånd till penninginsamling som är i kraft. Det är då inte frågan om en kollekt, men församlingen ska i sin uppmaning följa kollektplanen. Om det i planen finns ändamål för kollekten som inte har tillstånd till penninginsamling, är uppmaningen att inte samla in till det ändamålet eller att alternativt styra kollekten till ett annat ändamål. Församlingen är skyldig att granska tillståndet. Polisstyrelsen har utfärdat följande tolkning av uppmaningen att delta i penninginsamling under rådande undantagstillstånd: Om man i gudstjänsten endast hänvisar till möjligheten att donera direkt till en organisations insamling till exempel via organisationens webbsidor, är det inte nödvändigt att meddela insamlingens tillståndsnummer.

Om man i samband med strömningen meddelar insamlingskonto eller något annat specificerat betalningssätt ska man alltid också meddela: 1) organisationen som ordnar penninginsamlingen, 2) syftet och användningsområdet för insamlingen samt 3) tillståndsnummer eller tillståndet för småskalig insamling. Dessa uppgifter ska finnas på församlingens webbsidor ifall man på webbsidorna erbjuder möjligheten.

Förhandsinstruktioner: Skötseln av församlingens förvaltning i undantagstillstånd (18.3 på svenska 20.3)

Det förekommer inexakt information om skötseln av församlingens förvaltning i undantagstillstånd. Därför vill Kyrkostyrelsen lyfta fram följande:

Mötesförbudet gäller inte lagstadgade organ. Församlingarnas kyrkofullmäktige och kyrkoråd/församlingsråd kan därför sammanträda enligt sin arbetsordning. I det här skedet finns det i princip inte behov av att flytta möten. Det är skäl att fästa extra uppmärksamhet vid mötesarrangemangen (hygien, placering av stolar osv.).

Kyrkostyrelsens ämbetskollegium sammanträder tisdag 24.3.2020. På mötet behandlas ett förslag till bestämmelse som stöder sig på beredskapslagens § 108. Förslagets huvudinnehåll är följande: Om kyrkorådet inte blir beslutfört, och särskilda skäl förutsätter omedelbart beslutsfattande, har kyrkorådet och gemensamma kyrkorådet rätt att fatta beslut om att också ett begränsat organ har befogenhet att besluta i frågor. Beslutet förs sedan till kyrkorådet för beslut då det kan sammanträda. Kyrkostyrelsens ämbetskollegium har rätt att utfärda ovannämnda bestämmelse. Information om beslutsinnehållet ges direkt efter mötet.

Det pågår ingen beredning av möjligheten att hålla elektroniska möten.

Biskoparnas förtydligande anvisningar 18.3.2020 kl. 18.00

Biskoparna: Nära anhöriga kan delta i jordfästningar

Att maximalt tio personer får delta i kyrkliga förrättningar har väckt många frågor, speciellt när det gäller jordfästningar. Det är förståeligt eftersom en närståendes död och jordfästning är något som berör oss djupt.

Den förvirring som uppstått med anledning av deltagarbegränsningarna handlar främst om att begränsningen till tio deltagare som gavs 17 mars i viss mån har tolkats olika av olika myndigheter. Det rådde oklarhet om man på kyrkliga förrättningar tillämpar lagen om smittsamma sjukdomar eller lagen om sammankomster och vad det betyder i undantagsförhållanden.

På begäran av biskoparna har saken behandlats av ministerierna. Man har format en rådande uppfattning om att kyrkan har möjlighet att göra en ändamålsenlig övervägning i saken, om bara grundlinjen om att det ska vara en begränsad sammankomst bevaras.

På basen av detta har biskoparna preciserat sina anvisningar som de gav 16.3 till församlingarna. På pastorala grunder kan den avlidnas allra närmaste anhöriga vara närvarande, fastän de också skulle överskrida den angivna gränsen på 10 personer. Till andra delar gäller fortfarande biskoparnas tidigare linjedragningar om gudstjänster och kyrkliga förrättningar.

Allmän linje är fortsättningsvis en sammankomst för 10 personer

Den allmänna linjen är fortsättningsvis begränsningen om att tio personer får delta. Grunden för det är den allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt farligt framför allt för äldre personer och personer som hör till riskgrupper. Biskoparna hoppas att alla har förståelse för det faktumet.

Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen.

Då det gäller andra kyrkliga förrättningar ger varje biskop i sitt eget stift vid behov i enskilda fall anvisningar i enlighet med den grundlinje som getts här.
 

Biskoparnas anvisningar 16.3.2020 kl. 18.55

Biskoparna: Gudstjänsterna fortsätter, men förrättas utan att församlingen är närvarande i kyrkorummet.

Människornas oro över coronavirusets spridning ökar för varje dag. Kyrkans uppgift i denna situation är att stå vid människornas sida och förmedla budskap om tro och hopp. Även i svåra tider, och framför allt då, fortsätter kyrkan att be för folket och hela världen. Den praktiska verksamheten anpassas på det sätt som situationen kräver.

Gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna är hjärtat i kyrkans andliga liv. Enligt kyrkolagen kapitel 4 § 1 hör de till församlingens lagstadgade uppgifter. I denna situation med en smittsam sjukdom och utifrån de nya begränsningar som statsrådet beslutat om 16.3 är det klart att bestämmelserna nu ska tillämpas särskilt med tanke på medborgarnas hälsa och välfärd.

Biskoparna har tillsammans beslutat att gudstjänsterna som offentliga tillställningar avbryts tills vidare. Gudstjänster hålls dock som predikogudstjänster i varje församling på så sätt att endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande. Gudstjänsterna strömmas och sänds på webben med de medel som respektive församling har till sitt förfogande. Gudstjänstgemenskapen formas av dem som deltar på distans. 

Varje församlings huvudkyrka är öppen efter gudstjänsten för stillhet och enskild bön. En präst eller någon annan anställd i församlingen är närvarande för samtal och själavård. Det är ingen offentlig tillställning, men kyrkan är öppen. Biskoparna betonar att det är viktigt att öppna kyrkorummet för stillhet och bön med tanke på nationens kristålighet.

Kyrkliga förrättningar sköts med undantagsarrangemang. I överenskommelse med familjer och anhöriga kan högst 10 personer vara närvarande vid kyrkliga förrättningar. Jordfästning vid graven föredras också. När också jordfästningarna nu blir mindre kan man överväga om man vill ordna minnesstunden som en större tillställning vid ett senare tillfälle då coronasituationen har lugnat ner sig.

Den övriga normala veckoverksamheten i församlingarna avbryts tills vidare, men överförs till webben så snart det är möjligt.

Under dessa exceptionella omständigheter är det viktigt att församlingarna förmedlar ett budskap om hopp och tillit. Många oroar sig och behöver själavård, ett lyssnande öra och tröst. Biskoparna uppmuntrar församlingarnas anställda att använda alla tillgängliga tekniska verktyg i detta arbete. 

Biskoparna uppmanar nu församlingarna och alla kristna att be särskilt för de sjuka och dem som är rädda för att bli sjuka. I kyrkan kommer man i förbönerna särskilt ihåg hälso- och sjukvårdspersonalen och andra som bär ansvar mitt i krisen. Kyrkan ber också fortgående för republikens president, riksdagen och landets regering samt andra beslutsfattare. Kyrkans förbön känner dock inte gränser utan omsluter alla länder och folk i denna aktuella globala coronasituation. 

Nu behövs kyrkan. Även om vi måste stänga lokaler och lägga ner aktiviteter, måste våra ögon, öron och hjärtan vara desto öppnare. I enlighet med republikens presidents uppmaning bör vi öka den psykiska närheten, även om vi måste öka det fysiska avståndet.

Låt oss alla uppmuntras av Guds ord:
”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig" (Psalm 23: 4)

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tapio Luoma - Ärkebiskop
Simo Peura - Biskop i Lappo
Matti Repo - Biskop i Tammerfors           
Seppo Häkkinen - Biskop i S:t  Michel  
Kaarlo Kalliala - Biskop i Åbo ärkestift                          
Jari Jolkkonen - Biskop i Kuopio          
Teemu Laajasalo - Biskop i Helsingfors 
Jukka Keskitalo - Biskop i Uleåborg  
Kaisamari Hintikka - Biskop i Esbo 
Bo-Göran Åstrand - Biskop i Borgå
       

Kyrkostyrelsens anvisningar 12.3.2020

Statsrådet har den 12.3.2020 gett anvisningar för att bromsa coronavirusepideminÖppna länk i ny flik . Utöver att följa dessa anvisningar uppmanar Kyrkostyrelsen stiften och församlingarna att allvarligt överväga följande åtgärder:

 • Avstå från alla samlingar i församlingen som inte är nödvändiga för att församlingen ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.
 • Minimera känslan av ensamhet och andra negativa fenomen som följer av att antalet öppna sammankomster minskar.
 • Undvika att resa. Detta gäller resor utomlands, i hemlandet och arbetsresor.
 • Sträva efter att använda fjärranslutning vid möten och träffar.
 • Främja distansarbete i de uppgifter där det är möjligt.
 • Utveckla kanaler för att kommunicera med människor elektroniskt.
 • Ändra tyngdpunkterna i medarbetarnas arbete så att de motsvarar behoven. Här bör man beakta att arbetet ändras under tiden för eventuella karantäner.
 • Fästa uppmärksamhet vid innehållet i och formerna för sin kommunikation. Kommunikationen kring coronaviruset är i många fall kriskommunikation, där man stöder sig på kyrkans modell för kriskommunikation (finns på Sacrista).
 • Överföra resurser som eventuellt frigörs från begränsningen av verksamheten till Kyrkans samtalshjälp.
 • Skapa verksamhetsmodeller för arbete som utförs någon annanstans än i församlingens egna lokaler.

Församlingarna ska vara beredda att sköta sina uppgifter under alla förhållanden. Domkapitlet övervakar förberedelserna i stiftets församlingar och kyrkliga samfälligheter. (KL 25 kap. 15 a §)

Med tanke på skötseln av församlingens grundläggande uppgift har gudstjänsterna och de kyrkliga förrättningarna en central roll. Anvisningar som eventuellt kompletterar kyrkoordningen och kyrkohandboken meddelas av domkapitlet (KL 4 kap. 2 §) eller, om situationen kräver det, av hälsomyndigheterna. Anvisningarna kan gälla gudstjänsternas tid, plats eller öppenhet eller andra frågor som definieras i kyrkoordningen.

När det gäller beredskapen för coronaviruset är det bra att samarbeta med närliggande församlingar och stift.

De principer för beredskap som nämns i det tidigare cirkuläret om coronavirusetÖppna länk i ny flik gäller fortfarande:

 • Hälsovårdsmyndigheterna leder beredskapen. Anvisningarna och meddelandena från dessa ska följas kontinuerligt.
 • Ett aktivt samarbete med hälsovårdsmyndigheterna bedrivs.
 • Kontinuiteten i den egna verksamheten ska tryggas.
 • Den egna verksamheten och lokalerna ska vara säkra. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid riskgrupper.
 • Innehållet i den egna verksamheten ska ändras så att det motsvarar behoven.
 • Kommunikationen ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Kyrkostyrelsens cirkulär 9/2020: Coronavirus Covid-19

Mera information:

Timo-Matti Haapiainen
beredskapschef
Kyrkostyrelsen
tfn 050 436 2075
timo-matti.haapiainen@evl.fi

Var och en kan påverka spridningen av coronavirusepidemin. Därför:

Redigerad