Hyppää sisältöön

Biskops- och ärkebiskopsval

När en biskopstjänst är vakant förrättar domkapitlet biskopsval.

Kandidatuppställning

Rätt att ställa upp en kandidat vid biskopsval har en valmansförening som har bildats av minst 30 i valet röstberättigade personer. En och samma person får vara stiftande medlem i endast en valmansförening.

En präst som har gett skriftligt samtycke till att ställas upp som kandidat får uppges i kandidatansökan. Övriga bestämmelser om vilka examina eller vilken lärokompetens en biskop ska ha finns inte.

Valmansföreningen ska sända sin stiftelseurkund samt kandidatansökan till domkapitlet inom två månader från den dag då kandidatuppställningen inleddes.

Om endast en kandidat har ställts upp i biskopsvalet, blir denne utsedd till biskop utan val. Om det finns flera kandidater förrättas val och vid behov en andra omgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

Rösträtt

Röstberättigade vid biskopsval är:

  • präster och lektorer i stiftet
  • stiftsfullmäktigenas lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet och kyrkostyrelsens lekmannamedlem
  • vid valet av biskop i Uleåborgs stift sametingets representant i kyrkomötet
  • lekmannaelektorerna i stiftets församlingar
  • domkapitlets lagfarne assessor och lekmannamedlem

Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Varje församling ska utse åtminstone en lekmannaelektor. De övriga lekmannaelektorerna ska utses i förhållande till församlingarnas folkmängd i enlighet med en fördelning som domkapitlet bestämmer.

I ärkebiskopsval har dessutom följande personer rösträtt:

  • kyrkomötesombud från de övriga stiften
  • det ombud som sametinget har utsett till kyrkomötet
  • medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsens plenum.

När resultatet i ett ärkebiskopsval räknas ges ärkestiftets röstetal en minskad vikt genom att rösterna divideras med tre. Detta tal hopräknat med de övriga röster kandidaten har fått är kandidatens röstetal.

Valförrättning

Röstningen förrättas samtidigt i varje prosteri i hela stiftet med kontraktsprosten, eller om denne har förhinder den i tjänsten äldsta kyrkoherden, som ordförande. En röstberättigad som inte kan vara närvarande vid valförrättningen får skicka sin röstsedel till valförrättaren i ett slutet kuvert.

Domkapitlet räknar rösterna. Om någon kandidat erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna vid valet ska domkapitlet fastställa valresultatet. I annat fall ska domkapitlet förordna en andra valomgång mellan de två kandidater som fick flest röster.

Tag kontakt

kirkolliskok. sihteeri
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad