Hyppää sisältöön

Cirkulär 2023

Bilagor

 • 32/2023 Grunderna för budgetberedningen 2024
 • 31/2023 I kyrkans författningssamling har publicerats kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av en tjänsteinnehavare som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift
 • 31/2023 bilaga Kyrkans författningssamling 178 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av en tjänsteinnehavare som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift
 • 30/2023 Kyrkolagsreformens inverkan på kyrkans arkivfunktion fr.o.m. 1.7.2023
 • 29/2023 Förvaltningsstadga
 • 29/2023 bilaga Mall för förvaltningsstadga
 • 28/2023 Den nya kyrkolagen och kyrkliga byggnader
 • 27/2023 Ansökan om utbildningsersättning för praktik som ingår i en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet
 • 26/2023 Information om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas beslut samt anvisningar om hur man begär omprövning och besvärsanvisning
 • 26/2023 bilaga 1 Mall 1. Besvärsanvisning_ kyrkofullmäktiges eller gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll
 • 26/2023 bilaga 2 Mall 2. Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning annat organs protokoll
 • 26/2023 bilaga 3 Mall 3. Besvärsförbud
 • 26/2023 bilaga 4 Mall 4. Besvärsanvisning kyrkofullmäktige utdrag
 • 26/2023 bilaga 5 Mall 5. Besvärsanvisning gemensamma kyrkofullmäktige utdrag
 • 26/2023 bilaga 6 Mall 6. Anvisning för omprövningsbegäran församlingsmyndighets eller tjänsteinnehavarbeslut
 • 26/2023 bilaga 7 Mall 7. Anvisning för omprövningsbegäran ksamf myndighets eller tjänsteinnehavarbeslut
 • 26/2023 bilaga 8 Mall 8 a. Besvärsanvisning till beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kyrkobesvär
 • 26/2023 bilaga 9 Mall 8 b. Besvärsanvisning till beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran förvaltningsbesvär
 • 26/2023 bilaga 10 Mall 9 a. Besvärsanvisning till beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kyrkobesvär gemensama kyrkorådet
 • 26/2023 bilaga 11 Mall 9 b. Besvärsanvisning till beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran förvaltningsbesvär gemensamma kyrkorådet
 • 26/2023 bilaga 12 Mall 10. Upphandlingsrättelse och besvärsanvisning upphandling enligt upphandlingslagen
 • 26/2023 bilaga 13 Mall 11. Anvisning för omprövningsbegäran och upphandlingsrättelse upphandling som inte omfattas av upphandlingslagen
 • 25/2023 Biskopsmötet har uppdaterat flera författningar i Kyrkans författningssamling
 • 25/2023 bilaga 1 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet
 • 25/2023 bilaga 2 Biskopsmötets beslut om de intyg som krävs av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter
 • 25/2023 bilaga 3 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen
 • 25/2023 bilaga 4 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen
 • 25/2023 bilaga 5 Biskopsmötets beslut om examen i ledning av församlingsarbete som krävs av en kyrkoherde
 • 25/2023 bilaga 6 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst
 • 25/2023 bilaga 7 Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller andra sammanslutningar att ordna konfirmandundervisning
 • 25/2023 bilaga 8 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan
 • 25/2023 bilaga 9 Biskopsmötets beslut om möjlighet för en medlem i en annan kyrka att delta i nattvarden.
 • 25/2023 bilaga 10 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka, ett annat kristet trossamfund eller en annan kristen sammanslutning kan förrätta gudstjänster och utföra kyrkliga förrättningar
 • 24/2023 Överlåtelse och uthyrning av fastigheter
 • 23/2023 23 Avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna från och med 1.7.2023
 • 23/2023 bilaga Kyrkans författningssamling nr 167 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
 • 22/2023 Nya beslut som hänför sig till examina har publicerats i kyrkans författningssamling
 • 22/2023 bilaga 1 Kyrkans författningssamling nr 161 Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för innehavare av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral
 • 22/2023 bilaga 2 Kyrkans författningssamling nr 162 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift
 • 22/2023 bilaga 3 Kyrkans författningssamling nr 163 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs för kantorstjänst
 • 22/2023 bilaga 4 Kyrkans författningssamling nr 164 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavare som utför arbete som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift
 • 22/2023 bilaga 5 Kyrkans författningssamling nr 165 Kyrkostyrelsens beslut om examen som krävs av innehavare av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken samt av tjänsteinnehavare som arbetar som ledare inom småbarnspedagogiken som sin huvudsakliga uppgift
 • 22/2023 bilaga 6 Kyrkans författningssamling nr 166 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter
 • 21/2023 Uppdatering av modellerna till ekonomistadga för församlingar och kyrkliga samfälligheter
 • 21/2023 bilaga 1 Ekonomistadga för kyrkliga samfällighet
 • 21/2023 bilaga 2 Ekonomistadga för församling
 • 20/2023 Nytt modellreglemente för begravningsverksamheten och nya modellstadgar för gravskötselfonden
 • 20/2023 bilaga 1 Modellreglemente för begravningsverksamheten
 • 20/2023 bilaga 2 Stadgar för gravskötselfonden
 • 19/2023 Bestämmelserna om behandlingen av personuppgifter preciseras i och med den nya kyrkolagen
 • 18/2023 Administration och bokföring av gravskötselavtal
 • 18/2023 bilaga Administration och bokföring av gravskötselavtal
 • 17/2023 Ändringar i församlingarnas kontoplan från och med 1.1.2024
 • 16/2023 Tillämpning av informationshanteringslagen i kyrkan
 • 16/2023 bilaga Beskrivning av handlingsoffentlighet mall
 • 15/2023 Totalreformen av kyrkolagstiftningen
 • 14/2023 Nationella veterandagen 27 april 2023
 • 13/2023 Nationell riskbedömning som stöd för beredskape
 • 12/2023 Kyrkostyrelsens anvisningar för bokföringen och redovisningen av insamlingen Gemensamt Ansvar
 • 12/2023 bilaga 1 Anvisningar till församlingarna om redovisningen av insamlingen gemensamt ansvar
 • 12/2023 bilaga 2 Insamlingen Gemensamt Ansvar – närmare anvisningar om penningrörelsen
 • 12/2023 bilaga 3 Insamlingen gemensamt ansvar – bokföring av intäkter, kostnader och redovisning 1.1–31.12.2023
 • 12/2023 bilaga 4 Anvisningar för församlingarna om bokföringen av insamlingen gemensamt ansvar 1.1–31.12.2023
 • 11/2023 Kostnader föranledda av vård, upprätthållande och bevarande av kulturarvet - Kalkylerad bokföring av kulturarvskostnader
 • 11/2023 bilaga Basis Minimitiedot 2023
 • 10/2023 Material för samarbete med kommuner och välfärdsområdena
 • 9/2023 Understöd för församlingarnas försöksverksamhet 2023 ska sökas under tiden 1.4.2023–31.8.2023
 • 8/2023 Den nya sexualbrottslagen trädde i kraft 1.1.2023
 • 7/2023 Verksamhetsmodellen stigen som en del av verkställandet av kyrkans strategi
 • 6/2023 Avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna från och med 1.3.2023
 • 6/2023 bilaga 1 Förslag till Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
 • 6/2023 bilaga 2 Kyrkans författningssamling nr 160-2023 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna
 • 5/2023 Förslag till mottagare av Pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2023
 • 5/2023 bilaga Anvisning till förvaltningsområdet om beredning av ordensförslag 2023
 • 4/2023 Lag om skydd för rapporterande personer
 • 3/2023 Beräknad andel av pensionsansvar som saknar täckning 31.12.2022
 • 2/2023 Jordfästning och begravning utan onödigt dröjsmål
 • 1/2023 Ansökan om understöd enligt prövning 2023
Redigerad