Hyppää sisältöön

PRI-principerna den styrande ramen

Kyrkans pensionsfonds ansvarsfulla placeringsprinciper är en viktig del av placeringsverksamheten. Pensionsfonden har sedan år 2008 förbundit sig till de av FN understödda PRI-principerna för ansvarsfull placering och har byggt upp den ansvarsfulla placeringsverksamheten kring dessa. PRI-principerna hjälper pensionsfonden att fullfölja en ansvarsfull placeringsverksamhet.

I och med PRI-principerna förbinder sig Kyrkans pensionsfond att:

1. Inkludera ESG-aspekterna i investeringsanalyser och beslutsfattande.

 • Vi upprättar en årlig placeringsplan som omfattar målen för anvarsfull placering.
 • En klimatförändringsstrategi styr vårt arbete för att stävja klimatförändringen.
 • Alla i pensionsfondens team ansvarar för att utveckla den ansvarsfulla placeringsverksamheten inom sitt eget ansvarsområde.
 • Vi inkluderar ESG-kriterierna i valet av kapitalförvaltare.
 • Vi samarbetar bara med kapitalförvaltare som förbundit sig till principerna om ansvarsfull placeringverksamhet.

2. Agera aktiv ägare och tillämpa ESG-aspekterna i ägarpraxisen.

 • Vi har principer för aktivt ägarskap och påverkan som styr ägarpraxisen och påverkansarbetet.
 • Vi för ständig dialog med inhemska och utländska företag om centrala ansvarsteman.
 • Vi deltar på inhemska företags bolagsstämmor.
 • Vi följer regelbundet upp innehållet i placeringsportföljen och eventuella brott mot internationella normer.

3. Uppmuntra placeringsobjekten till tillbörig ESG-rapportering.

 • Vi stöder investerarinitiativ som syftar till att främjar ansvarsrapporteringen i företagen.
 • Vi följer regelbundet upp utvecklingen av kapitalförvaltarnas ansvarsfulla placeringsverksamhet och uppmuntrar dem att rapportera ESG-inverkan av sin verksamhet.

4. Främja antagandet och införandet av PRI-principerna i placeringsbranschen.

 • Vi lyfter fram ESG-frågorna i anbudsbegäran och prioriterar kapitalförvaltare som följer PRI-principerna.
 • Vi deltar i seminarier och föreläser om ansvarsfull placeringsverksamhet för andra investerare och för studerande.
 • Vi publicerar information om ansvarsfull placeringsverksamhet på vår webbplats.

5. Samarbeta med andra investerare för att främja införandet av PRI-principerna.

 • Vi medverkar aktivt i Finsif ry:s verksamhet och följer PRI-principerna.
 • Vi samarbetar med andra investerare och uppmuntrar dem till ansvarsfull placeringsverksamhet.
 • Vi ger ut information till församlingarna och håller regelbunden kontakt med andra kyrkliga investerare.

6. Rapportera åtgärder och hur arbetet fortskridit i fråga om verkställandet av PRI-principerna.

 • Vi lägger ESG-bedömningen till placeringsfondernas månads- och årsuppföljning.
 • Vi publicerar en årlig verksamhetsberättelse över anvarsfull placeringsverksamhet.
 • Vi rapporterar aktie- och ränteplaceringarnas kolavtryck.
 • Vi rapporterar utfallet av principerna för anvarsfull placering till PRI en gång om året.