Hyppää sisältöön

Aktivt ägarskap och påverkan

Genom påverkansarbetet vill Kyrkans pensionsfond bära sitt ägaransvar genom att främja en ansvarsfull verksamhet i företagen och dessutom säkerställa en hållbar värdeutveckling av placeringsobjekten på lång sikt. För att detta ska vara möjligt måste de företag som pensionsfonden placerat i agera långsiktigt och kontrollera riskerna i linje med aktieägarnas intresse.

Pensionsfonden har som utgångspunkt att diskutera med företagen för att få dem att se över sina förfaringssätt. Att sälja värdepappren leder mer sällan till förändringar i företagens verksamhet, och innebär samtidigt att man frånträder alla rättigheter i anslutning till ägandet. Efter ett resultatlöst försök att genom diskussion få ändringar till stånd kan man överväga att avstå från ägarskapet.

Pensionsfonden utövar både direkt och indirekt påverkan. Vid direkt påverkan deltar pensionsfonden i bolagsstämmor och diskuterar med företagen. Vid indirekt påverkan för en kapitalförvaltare eller konsult dialog med företagen och deltar i bolagsstämmor för pensionsfondens räkning. Den direkta påverkan koncentreras till inhemska företag då närheten gör det lättare att föra diskussioner. På det internationella planet använder pensionsfonden utomstående experter.

  • Deltagande i bolagsstämmor

Pensionsfonden deltar i inhemska börsbolags bolagsstämmor i samarbete med sina kapitalförvaltare. Pensionsfonden och kapitalförvaltarna planerar den kommande bolagsstämmosäsongen tillsammans varje år och diskuterar teman som relaterar till den. Pensionsfonden har upprättat separata anvisningar för representanten på bolagsstämmorna. När säsongen är över rapporterar man om de viktigaste observationerna.

Många av de fondbolag som pensionsfonden samarbetar med genomför proxy voting -rösting i sina aktiefonder. Proxy voting innebär i praktiken att placeraren ger fullmakt åt en tjänsteleverantör att rösta i sitt ställe på bolagsstämmor.

  • Möten med företag

Personliga möten med företagets ledning eller andra representanter för företaget är bra tillfällen att föra en dialog som inte är möjlig på bolagsstämmor. Pensionsfonden kan delta i möten tillsammans med en konsult, kapitalförvaltare eller andra ägare. Dialog kan också föras med företagen genom att man ordnar seminarier och andra evenemang.

  • Val av internationella fall för påverkan

Pensionsfonden låter utföra en screening av samtliga aktie och ränteplaceringar två gånger om året för att få en övergripande bild av det aktuella portföljinnehållet. Med hjälp av en extern tjänst för screening och påverkan kan pensionsfonden identifiera fall av internationella avtalsbrott som gäller FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, motarbetande av korruption och bestickning samt miljövård. Via samarbetspartnern för screening- och påverkanstjänsten medverkar pensionsfonden i påverkansdiskussionerna vid de allvarligaste fallen av normförbrytelser. 

  • Förutseende tematisk påverkan

Pensionsfonden medverkar i förutseende verksamhet där man strävar efter att påverka företagen på ett konstruktivt sätt med beaktande av framtida utmaningar i fråga om ansvarsfullhet och FN:s mål för hållbar utveckling. Påverkansarbetet är ett samarbete med en utomstående expert. För påverkan väljs särskilda teman kring ansvarsfullhet och inom dem strävar man efter att förbättra tillvägagångssätten i företagen. Som exempel kan nämnas den kolrisk som hänför sig till företagen samt teman i anslutning till skatteansvarsfullhet och tillgång till rent vatten.

  • Medverkan i investerarinitiativ

I ett investerarinitiativ samlar en grupp placerare sina krafter för att lägga fram ett gemensamt budskap till ett företag. Ett initiativ tas och genomförs i allmänhet av en ägare eller en grupp ägare. Ett investerarinitiativ kan involvera ett stort antal ägare och syftar till att med stöd av en så omfattande och inflytelserik ägarbas som möjligt få företagets ledning att ändra företagets förfaringssätt. Via internationella investerarinitiativ är pensionsfonden till exempel med om att förbättra företagens rapporteringspraxis.