Hyppää sisältöön

Ansvarsfulla företag som placeringsobjekt

Kyrkans pensionsfond vill genom sin placeringsverksamhet främja ansvarsfull företagsverksamhet och framgången av företag som handlar ansvarsfullt. Följande tillvägagångssätt beskriver pensionsfondens syn på ansvarsfull företagsverksamhet:

  • Iakttagande av lagar och internationella normer är ett minimikrav på ansvarsfull företagsverksamhet

Pensionsfonden rekommenderar att företagen förbinder sig till FN:s initiativ Global Compact och iakttar OECD:s riktlinjer för multinationella företag. De företag som är föregångare när det gäller ansvarsfull verksamhet överträffar kraven i normer och lagar och skapar en grund för den framtida normstyrningen.

  • Positiv inverkan

Vid utnyttjandet av naturresurser beaktar ansvarsfulla företag de framtida generationernas behov och rättigheter och strävar efter att medvetet minimera de skadliga konsekvenserna av sin verksamhet för miljön och samhället. Föregångarföretagen utnyttjar marknadskrafterna för att skapa lösningar för hållbar utveckling.

  • Intressentorienterat tänkesätt

Ett företag som driver verksamheten ansvarsfullt förväntas beakta intressenternas förväntningar i sin verksamhet och dess utveckling. Utgångspunkten för ansvarsfull affärsverksamhet är att företaget även har andra uppgifter och skyldigheter i samhället än att ge aktieägarna vinst. Intressentorienterat ledarskap innebär att man utöver ägarnas intresse även beaktar företagets intressentgrupper, eftersom detta på lång sikt ger nytta även för aktieägarna. Företaget ansvarar för de positiva men också negativa effekter som dess verksamhet orsakar i de samhällen i vilka det verkar. Detta innebär att företaget också ansvarar för verksamheten bland sina samarbetspartners, såsom nätverket av underleverantörer.

  • Ledningens engagemang

Ansvarsfull affärsverksamhet handlar om en strategi, där ansvarstagande integreras i företagets ledningssystem och därigenom i dess instruktioner, befattningsbeskrivningar och vid behov dess resultatstyrning och belöningssystem. Styrelsens och den högsta ledningens engagemang är en förutsättning för att ansvarstagandet ska genomsyra hela organisationen. Genom utbildning och intern kommunikation säkerställs att hela personalen känner till och kan identifiera kraven på ansvarstagande inom företaget och sitt eget arbete.

  • Klimatförändringen

Klimatförändringen är ett globalt fenomen som i framtiden oundvikligen påverkar samhällena och företagen i världen. För att stävja klimatförändringen måste företagen släppa ut mindre växthusgaser i atmosfären. Ansvarsfulla företag förbereder sig förutseende för de risker och möjligheter som klimatförändringen medför och integrerar detta arbete i sin strategi.

  • Ansvarsfullhet i fråga om skatter

Ett ansvarsfullt företag följer lagarna och målen med dem även vid skatteplaneringen. Pensionsfonden anser det viktigt att skattebetalningen beskriver företagets ekonomiska verksamhet och att skatt betalas i olika verksamhetsländer utifrån den faktiska aktiviteten i länderna.

  • Öppen kommunikation

Ansvarstagandet hos ett företag är trovärdig, om företaget kan påvisa att kraven på ansvarstagandet har lett till verkliga strategiska förändringar. Orden kompletterar handlingarna: öppenhet och kommunikation med fokus på intressenternas behov skapar förtroende. Ett företag som bevisligen håller fast vid sina värderingar, justerar sitt verksamhetssätt efter behov och omsorgsfullt förutser risker i anslutning till samhället, miljön och de politiska förhållandena - visar prov på god förvaltningssed och gott ledarskap.

  • Rapportering

Investerare behöver pålitlig och jämförbar information om företagen för att kunna fatta investeringsbeslut. Pensionsfonden rekommenderar att företagen rapporterar om sitt arbete i anslutning till klimatförändringen till Carbon Disclosure Project. Därtill uppmuntras företagen att rapportera om sin verksamhet i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). Till öppen kommunikation hör även att rapportera om företagets skattepolicy och skattefotspår.