Hyppää sisältöön

Kirkon työmarkkinalaitoksen lausunnot

Kirkon työmarkkinalaitoksen lausuntoja on julkaistu lokakuusta 2014 alkaen

 

Vuoden 2017 lausunnot

Lausunto seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta

Lausunto liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietinnöstä

Lausunto luontoisetujen laskentaperusteista vuodelle 2018

Lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintöön

Lausunto nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintöön

Lausunto ammatillisen koulutuksen reformin asetuksista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta - toisen kotimaisen kielen kokeilu

Lausunto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen perusteiden luonnoksista

 

Vuoden 2016 lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

 

Vuoden 2015 lausunnot

Lausunto: Ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenne - muutosehdotukset

 

Vuoden 2014 lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta