Työelämätaitojen verkkovalmennus

1.10.2019

Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutus on nyt avattu. Verkkokoulutus on avoinna kaikille kirkon työntekijöille ja viranhaltijoille 30.9.2021 saakka. Koulutus rahoitetaan Kirkon työelämä 2020 –ohjelmalla ja on siksi maksuton ainakin heille, jotka aloittavat koulutuksen syksyn 2019 aikana.

Verkkokoulutuksen johdantoluento pidettiin 30.9.2019. Johdantoluennon tallenne, diat ja linkki verkkokoulutuksen oppimisalustalle löytyvät kirkon työntekijöiden intrasta, eli uudesta Sakastista. Sakastin Työelämätaidot-sivujen kautta pääset myös tutustumaan koulutuksen sisältöihin ja osallistumaan Sinua kiinnostaviin osioihin.


Tiedote

20.8.2019

Kirkon työmarkkinalaitos on yhteisymmärryksessä pääsopijajärjestöjen kanssa sopinut, ettei erillisen työaikatyöryhmän työtä enää syksyllä 2019 jatketa. Yhdessä katsottiin tarkoituksenmukaiseksi siirtää työaikoja koskevat asiat pääryhmään. Se on toimivaltainen jatkamaan neuvotteluja tulevasta sopimuksesta myös työaikakysymyksissä.

Kirkon työmarkkinalaitoksen kanta uuden työaikalain soveltamisalasta ei ole muuttunut.


Tiedote

18.6.2019

Kirkon työaikalakityöryhmän työskentely päättyi tällä erää

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon työntekijäjärjestöt päättivät työryhmän työskentelyn, jonka tavoitteena oli löytää yhteinen käsitys siitä, miten evankelis-luterilaisen kirkon osalta 1.4.2020 voimaan tulevaa työaikalakia sovelletaan. Heti uuden lain eduskunnassa hyväksymisestä lähtien ovat työmarkkinalaitoksen ja järjestöjen kannat eronneet toisistaan eikä yhteisymmärrystä valitettavasti syntynyt.  

Työmarkkinalaitoksen kanta on, että uuden lain voimaan tullessa jatkuu nykyinen asiaintila, jossa hengellisen työn viranhaltijat ovat työajattomia. Seurakunnissa ei ole tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin uuden työaikalain vuoksi. Työmarkkinalaitos ohjeistaa seurakuntia asiasta tarkemmin syksyllä.

Hengellisen työn viranhaltijoihin sovelletaan, mitä KirVESTES:n luvussa 6A1 ja papiston vapaa-aikasopimuksessa (KirVESTES liite 8) on sovittu vapaa-ajasta. Työmarkkinalaitos muistuttaa, että kahden päivän viikkovapaat on pystyttävä järjestämään ja että leirijaksoihin sovitut lisävapaat on pystyttävä pitämään. Nämä sopimusmääräykset ottavat huomioon myös työsuojelua ja työstä palautumista koskevat näkökohdat.

Virkaehtosopimuksella on sovittu myös mahdollisuudesta paikallisesti sopia nk. moduulityöajasta (KirVESTES liite 20). Työmarkkinalaitos suosittaa moduulityöajan käyttöä erityisesti sellaisille työyhteisöille, joilla voi syystä tai toisesta olla haasteita jakaa työtaakkaa riittävän tasaisesti henkilöstölleen.

Hallituksen esitys uudesta työaikalaista lähtee siitä, etteivät lain soveltamisalaan tehdyt täsmennykset merkittävästi muuta lain soveltamisalaa. Jo voimassa olevassa työaikalaissa on otettu huomioon Euroopan unionin neuvoston antamat työaikadirektiivit (93/104/EY, 2000/34/EY sekä 2003/88/EY).

Uuden työaikalain soveltamisala on edelleen laaja ja sen 2 §:ssä on säädetty voimassa olevan lain tapaan poikkeuksia. Nämä poikkeukset kattavat kirkon kentässä papit ja kanttorit (eli uskonnollisia toimituksia tekevät viranhaltijat) sekä muita hengellisiä tehtäviä tekevät viranhaltijat (mm. diakonian viranhaltijat ja nuorisotyönohjaajat). Mikäli työnantaja määrää poikkeuksellisesti työaikajärjestelyjä siinä määrin, ettei viranhaltijalla ole 2 §:n edellyttämää itsenäisyyttä työaikojensa suhteen, viranhaltija voi tulla työaikasääntelyn eli työaikalain säännösten piiriin. Tämä arviointi tehdään tapauskohtaista kokonaisharkintaa käyttäen kussakin yksittäisessä virkasuhteessa.

Lisätietoja antavat työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen ja lakimies Timo von Boehm.


Yleiskirje A2/2019 on ilmestynyt

5.6.2019

Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän laskeminen

Lue yleiskirje A2/2019