Hyppää sisältöön

Sijoitustoiminnan strategiset tavoitteet 2020-2023

Sijoitustoiminnan strategiset tavoitteet antavat Kirkon eläkerahaston (KER) toiminnalle suunnan pidemmällä aikavälillä. Strategisten tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa, että KER pystyy suoriutumaan tulevista eläkemaksuista ja pystyy tasaamaan seurakuntien eläkemaksun kehitystä. Sijoitustoiminnan strategisena tavoitteena on eläkevastuun kattamiseksi tapahtuva varojen kartuttaminen tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden.

Strategisia tavoitteita laadittaessa on huomioitu KERin muuttunut tilanne. KER on siirtynyt karttumisvaiheesta siirtymävaiheeseen, jossa eläkemenojen määrä ylittää pysyvästi eläkemaksutulojen määrän. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitustuottoja tarvitaan aiemmasta poiketen myös eläkkeiden maksamiseen.

Tuotto- ja riskitavoitteet

KERin pitkän aikavälin reaalituottotavoite on 3,0%. Tuottotavoite on linjassa muiden suomalaisten eläketoimijoiden tuottotavoitteiden kanssa. Sijoitustoiminnan tavoitteena on vuosittain ylittää KERin sijoitussuunnitelmassa asetetun vertailuindeksin tuotto sekä pärjätä muiden julkisten eläkesijoittajien vertailuryhmässä. Nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan taktisen allokaation ja aktiivisen sijoitustoiminnan avulla vastuulliset näkökohdat huomioiden.

Sijoitustoiminnan kannalta suurin riski on, että asetettu tuottotavoite ei toteudu pitkällä aikavälillä. KERin pitkän aikavälin vuotuisen riskitason tavoite on 9,5 %. Sijoitustoiminnan tuoton ja riskin kehittymistä seurataan pitkällä aikavälillä osana vuosittain laadittavaa  toimintakertomusta sekä lyhyemmillä aikaperiodeilla osana kuukausittaista raportointia.

Vastuullisuustavoitteet

KER on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja tavoitteena on pysyä Suomessa vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä. Tämä tarkoittaa, että ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat huomioidaan kaikessa sijoitustoiminnassa. KER noudattaa johtokunnan hyväksymiä vastuullisen sijoittamisen ohjeita (2018) ja PRI-periaatteita.

KER on aktiivisesti mukana lisäämässä tietoisuutta vastuullisesta sijoittamisesta toimimalla avoimesti, jakamalla tietoa eri foorumeissa ja tekemällä yhteistyötä muiden instituutiosijoittajien kanssa.

KERin johtokunta on asettanut erillisen vastuullisen sijoittamisen työryhmän, jonka tehtävänä on tukea vastuullisen sijoitustoiminnan kehittämistä.

KERin uusi ilmastostrategia valmistui kesällä 2021. Tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen.

Strateginen allokaatio

Päätös strategisesta allokaatiosta on merkittävin tekijä pyrittäessä kohti pitkän aikavälin tuotto- ja riskitavoitteita. Strategisen allokaation avulla luodaan puitteet varojen riittävälle hajautukselle eri omaisuusluokkien kesken ja samalla pyritään pienentämään sijoitusten kokonaisriskiä. Alla olevassa taulukossa on esitetty KERin pitkän aikavälin strateginen allokaatio vuosille 2020-2023. Vuoden 2020 alusta alkaen korkosijoituksiksi lasketaan myös vaihtoehtoiset korkosijoitukset ja osakesijoituksiksi lasketaan myös pääomasijoitukset.

Korkosijoitusten peruspaino 36%, minimipaino 20% ja maksimipaino 60%. Osakesijoitusten peruspaino 46%, minimipaino 30% ja maksimipaino 60%. Muiden sijoitusten peruspaino 18%, minimipaino 5% ja maksimipaino 30%.

Vuosittainen sijoitussuunnitelma ohjaa taktista allokaatiota

Strategisen allokaation lisäksi käytännön sijoitustoimintaa ohjaa johtokunnan vuosittain hyväksyttävän sijoitussuunnitelman perusallokaatio.  KERin taktista allokaatiota ohjaavia tavoitepainoja tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan vuosittain laadittavassa sijoitussuunnitelmassa. Kullekin omaisuusluokalle määritetään tavoiteallokaatio sekä niiden prosentuaaliset liikkumavälit sijoitusluokan sisällä.