Kirkkolainsäädännön kodifiointi

Kirkkohallituksessa on valmisteltu kirkkolainsäädännön kokonaisuudistusta eli kodifiointia. Tavoitteena on nykyistä johdonmukaisempi ja selkeämpi kirkkolaki. Lakiluonnos on kirkolliskokouksen lakivaliokunnan käsittelyssä.

Kodifioinnin eteneminen

 • Lakivaliokunta laatii mietinnön, jonka kirkolliskokous käsittelee (arvio: kevät 2018)
 • Kirkolliskokous lähettää hyväksytyn esityksen uudesta kirkkolaista opetus- ja kulttuuriministeriöön
 • Lakimuutos hallituksen esityksenä eduskuntaan, joka hyväksyy tai hylkää lain

Aiempia vaiheita

 • 2005 Aloite kirkkolainsäädännön kokonaisuudistukseksi
 • 2009 Kodifiointitoimikunnan mietintö, laaja lausuntokierros
  • Työ keskeytyi, koska vireillä oli useita laajoja lainsäädäntöhankkeita
 • 2014 Uusi työryhmämietintö
 • 2016 Lakiluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle
 • 2017 Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle
  • Lähetettiin lakivaliokuntaan

Johdonmukaisempi ja selkeämpi kirkkolaki

Kirkkohallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Voimassa oleva kirkkolaki ja sen nojalla annetut kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys ehdotetaan kumottaviksi.

Ehdotetuissa säädöksissä kodifioidaan olemassa oleva kirkkolainsäädäntö niin, että sen sisältö säilytetään pääosin nykyisellään. Tavoitteena on rakenteellisesti johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kokonaisuus.

Ehdotuksessa otetaan huomioon perustuslain ja muun lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet ja erityisesti perustuslaista nousevat vaatimukset ottaa tietyt säännökset kirkkolakiin. Esityksen kodifiointiluonteen vuoksi siihen ei sisälly kirkon ja valtion välisiä suhteita koskevia muutoksia. Muutenkin esitys on pääasiassa lainsäädäntötekninen lukuun ottamatta eräitä kirkollishallinnon omista kehittämistarpeista johtuvia muutoksia.