Hyppää sisältöön

Beslutsfattande i församlingen

Beslutande organ i församlingar och kyrkliga samfälligheter

Så här fattas beslut i självständiga församlingar

Församlingarna kan själva bestämma det mesta om sin verksamhet och ekonomi.

Det högsta beslutfattandet i församlingarna sker i kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet.

Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Kyrkorådet leder församlingens verksamhet och arbete, det bereder ärenden som kyrkofullmäktige besluter om. Fullmäktige utser kyrkorådet.

... och i kyrkliga samfälligheter

En kyrklig samfällighet består av flera församlingar och är vanliga framför allt i större städer och kommuner. Samfälligheterna består av två eller flera församlingar som finns på samma kommuns område.

I en kyrklig samfällighet är det gemensamma kyrkofullmäktige som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en helt självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

I församlingsvalet väljs också församlingsråd i församlingar som ingår i en samfällighet. Det leder församlingens verksamhet, främjar det andliga livet och besluter om de medel som tilldelats församlingen.