Hyppää sisältöön

Ett barns inträde i kyrkan

Så länge ett barn är under 18 år beslutar vårdnadshavarna gemensamt om barnets religiösa ställning, det vill säga om de vill att barnet ska bli medlem i kyrkan eller utträda ur kyrkan.

När barnet är under 12 år:

Enligt föräldrarnas beslut kan ett barn under 12 år bli medlem i församlingen, ifall åtminstone den ena av barnets föräldrar eller vårdnadshavare är medlem i kyrkan. Ett barn under 12 år kan förbli medlem i kyrkan trots att barnets föräldrar eller vårdnadshavare skulle utträda ur kyrkan.

Om övriga förändringar i den religiösa ställningen för barn under ett år beslutar vårdnadshavarna tillsammans. Om ett barn, vars vårdnadshavare är barnets mor och far, genom moderns ensidiga beslut exempelvis har blivit medlem i en församling som två månader gammal, kan modern inte ensam besluta om barnets utträde ur kyrkan då barnet är till exempel tio månader gammalt.

När barnet fyllt 12 år:

Ett barn som fyllt 12 år kan bli medlem i ett religiöst samfund endast genom sitt skriftliga samtycke. Förändringar i 12-17 år gamla barns religiösa ställning förutsätter alltid att barnet och vårdnadshavarna är av samma åsikt.

12-17 år gamla barn kan inträda eller blir kvar som medlemmar i kyrkan trots att föräldrarna inte skulle vara medlemmar.

Barn som fyllt 15 år kan själv med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke inträda i eller utträda ur ett religionssamfund.

Om en domstol beslutat något annat om uppgiftsfördelningen mellan barnets vårdnadshavare med stöd av lagen om vårdnad och umgängesrätt, skall domstolens beslut följas.

Barnets religiösa ställning fastställs av religionsfrihetslagen och lutherska kyrkans egen lagstiftning. Enligt religionsfrihetslagen kan man i kyrkans egen lagstiftning särskilt föreskriva om förutsättningarna för medlemskap.