Bilden föreställer Kampens kapell i Helsingfors
Kampens kapell i Helsingfors

Kyrkoskatten, en medlemsavgift

Medlemmar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalar kyrkoskatt som uppbärs i samband med stats- och kommunalbeskattningen. Skatten beror på församlingarnas kyrkoskattesats som kan vara 1 - 2 %. Kyrkan ersätter kostnaderna som uppkommer i sambandet med uppbärandet av skatter. År 2015 var kyrkoskatteintäkterna 906 miljoner euro, intäkterna från samfundsskatten 124 miljoner euro och kostnaderna för uppbärandet 21,1 miljoner euro.

Kyrkoskatten betalar du till kyrkliga samfälligheten eller församlingen på din ort.

Hur mycket betalar jag kyrkoskatt?

En medelinkomsttagare som är medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalar ungefär 260 euro kyrkoskatt per år.

Vad används skattemedlen till?

Av församlingens verksamhet finansieras ca 80 % av verksamheten med hjälp av skatteintäkter. Fram till 31.12.2015 består skatterna av kyrkoskatten och samfundsskatten. Från och med 1.1.2016 har samfundsskatten ersatts med en lagstadgad statlig finansiering som en del av statsbudgeten.

Av alla intäkter går 82 % till verksamheten, 10 % går till underhåll av fastigheter, maskiner och motsvarande,  5 % till Kyrkans centralfond för Kyrkans gemensamma arbete, 3 % till beskattningskostnader och finansiella kostnader. I tabellen ser du fördelningen år 2014.

Verksamhetskostnadernas fördelning presenteras här enligt verksamhetsområde. I materialet från 2014 ingår alla församlingar inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Typiskt för företag och organisationer som erbjuder tjänster är att personalkostnaderna är de klart största. Av kostnaderna står direkta personalkostnaderna för över 60 %, inköp av tjänster 20 %, material och tillbehör dryga 10 %.