Hyppää sisältöön

Kyrkans egendom och övriga intäkter

Förutom kyrkoskatten finansieras verksamheten med avkastning på egendomar, försäljningsintäkter och avgifter, kollekter och donationer. Avkastningen består av hyresintäkter från fastigheter, arrende av jord, försäljning av skog och avkastning på placeringar.

Ägor

Många församlingar äger skog och marker. Om församlingen är en del av en kyrklig samfällighet, förvaltas egendomen i regel gemensamt av samfälligheten. År 2014 ägde 2/3 av församlingarna (281 av totalt 412) marker. Begravningsplatserna är församlingens eller samfällighetens egendom. För många landsortsförsamlingar har intäkterna från skogsavverkning och arrende av åkrar stor betydelse.  

Allt fler församlingar väljer att sälja marker och istället fokusera på själva verksamheten. Skogar och marker 2014Öppna länk i ny flik.

Kyrka i sommarmiljö med å i förgrunden.

Kyrkor och andra byggnader

Kyrkorna är församlingens eller samfällighetens egendom. Övriga byggnader som ingår i fastighetsstocken är kapell, församlingshem, lägergårdar, arbetsutrymmen och underhållsbyggnader. 

Många församlingar och samfälligheter äger bostadshus och lägenheter och får på det sättet hyresintäkter samtidigt som byggnaderna kräver investeringar. Tidigare var det ytterst viktigt att erbjuda bostad åt personalen som ofta flyttade till en annan ort i samband med tjänsten. Många församlingar äger därför fortfarande kulturellt värdefulla prästgårdar och motsvarande som inte mera nödvändigtvis är lika funktionella som då de byggdes. Allt fler samfälligheter och församlingar väljer att sälja bostadshus och lägenheter och att låta bostadsmarknaden sköta den delen. På detta sätt frigör man samtidigt medel för den egentliga verksamheten.

Övriga intäkter

Förutom intäkter från skogsavverkning, arrende av marker och hyresintäkter får församlingarna intäkter från kollekter och försäljning.

Försäljning och avgifter

Församlingarna ordnar ofta olika tillställningar där man säljer till exempel mat, kläder och annat. En del av församlingarnas intäkter kommer från avgifter för läger och resor som ordnas. Man uppbär också olika avgifter för bland annat gravvård och ämbetsbetyg.

Kollekt

Kollekterna inbringar sammanlagt omkring 10 miljoner euro per år och är ungefär 0,8 % av totala intäkterna. I gudstjänsten genomförs en insamling där deltagarna har möjlighet att ge ett bidrag. Kyrkostyrelsen besluter årligen om de så kallade officiella kollekterna och de samlas in för samma ändamål i hela kyrkan. De övriga kollekterna gör församlingarna upp en plan där man besluter om till vilket ändamål kollekten uppbärs under de helgdagar som inte har officiellt fastställda kollektändamål. Kollekten används delvis inom församlingens egna arbete, delvis för speciella ändamål så som internationell diakoni och mission och katastrofhjälp.

Donationer

Många församlingsmedlemmar har testamenterat eller donerat betydande egendom till församlingarna. År 2014 uppgick donationerna till 2,6 miljoner euro.