Hyppää sisältöön

Vanliga frågor om lön

 

Avtalsförhöjning för den högsta ledningen 1.5.2021

Kräver justeringen från och med 1.5.2021 av den högsta ledningens grundlöner enligt punkt 3.2 i underteckningsprotokollet till KyrkTAK 2020–2022 församlingens beslut, om justeringen genomförs som en allmän höjning?

Svar:
Enligt punkt 3.2 i underteckningsprotokollet justeras grundlönerna för tjänsteinnehavare som omfattas av lönesystemet för högsta ledningen med en allmän förhöjning på 1,6 procent 1.5.2021, om inte församlingen beslutar att justera grundlönerna för högsta ledningen med en motsvarande pott som fördelas enligt mål som tidigare ställts upp för ledningen och utvärdering av hur målen uppnåtts. Detta innebär i praktiken att en allmän förhöjning inte kan verkställas förrän det organ som är behörigt i församlingen har tagit ställning till om den allmänna förhöjningen eller det alternativa sättet som baserar sig på en prestationsbedömning ska användas. Det är fråga om ett beslut genom vilket man avgör justeringssättet: allmän förhöjning eller bedömning av prestationer. Det ska göras i god tid, eventuellt redan i början av hösten 2020, för att det ska finnas tillräckligt med tid för den process som bedömningen av prestationer kräver. Avtalsförhöjningen kan inte lämnas obeaktad.

Läs mer om justeringen 1.5.2021 i KyA:s cirkulär 4/2020.


Betalning av prestationstillägg i tidsbundna anställningsförhållanden

I KyrkTAK 26 § 6 mom. anges tydligt att prestationstillägg i tidsbundna anställningsförhållanden betalas när anställningen upphör och i tillämpningsanvisningen finns en hänvisning till säsongsanställda. I vår församling har vi säsongsanställda till vilka vi har beslutat betala prestationstillägg. Hur ska vi förfara för att tilläggen ska bli korrekta? 

Svar:
Prestationstillägget är en del av den ordinarie lönen (se KyrkTAK 21 §). Prestationstillägget beaktas därmed också vid beräkningen av semesterlön, semesterpenning och semesterersättning (se KyrkTAK 12 §, tillämpningsanvisningen punkt 7). Detta gäller också för prestationstillägg som betalas som engångsbetalning.

Utmärkande för prestationstillägget är att det betalas först efter att arbetsprestationen först har utvärderats. I anställningar som gäller tillsvidare ställs det upp mål för tjänsteinnehavaren/arbetstagaren i början av utvärderingsperioden och i slutet av den utvärderas arbetsprestationen. Prestationstillägget betalas varje månad under det kalenderår som följer på utvärderingen och det utgör alltså en del av den ordinarie lön som betalas regelbundet. Samma princip tillämpas också på visstidsanställningar som är längre än utvärderingsperioden (vanligen ett år).

Bestämmelserna om prestationstillägg i KyrkTAK gäller också alla månadsavlönade visstidsanställda tjänsteinnehavare som omfattas av det allmänna lönesystemet samt arbetstagare vilkas anställningsförhållande varar minst fyra månader. För dessa anställningsförhållanden har avtalats om följande avvikande förfarande.

Prestationstillägg kan inte betalas om arbetsprestationen inte därförinnan har utvärderats. Därför kan prestationstillägg inte betalas till t.ex. säsongsarbetare innan anställningsförhållandet upphör. Prestationstillägget utgör lön som betalas regelbundet per lönebetalningsperiod, men för säsongsarbete och övriga visstidsanställningar betalas det som engångsbetalning när anställningen upphör. Om arbetstagaren börjar arbeta i början av juni och arbetar till slutet av september omfattas han eller hon av bestämmelserna om prestationstillägg. I lönen för juni kan prestationstillägg ändå inte betalas eftersom man inte vet om han eller hon är berättigad till det (arbetsprestationen måste först utvärderas).

I visstidsanställningar som varar minst fyra månader ska man förfara på följande sätt:

För visstidsanställda tjänsteinnehavare/arbetstagare ställs det upp mål i början av anställningsförhållandet. I slutet av anställningsförhållandet utvärderas arbetsprestationen och om utvärderingen förutsätter det betalas ett prestationstillägg till arbetstagaren. Prestationstillägget betalas avvikande från det normala förfarandet i efterskott retroaktivt som engångsbetalning för hela anställningsförhållandet. Eftersom prestationstillägget är ordinarie lön beaktas det vid beräkningen av semesterlön, semesterersättning och semesterpenning. För sådana månader under anställningsförhållandet som är kortare än en månad betalas prestationstillägg enligt KyrkTAK 15 §. 

Exempel:
En sommararbetares anställning varar 1.6–30.9. I juni har man ställt upp mål och i september håller chefen ett utvecklings-/utvärderingssamtal med arbetstagaren och bedömer därefter arbetsprestationen. I församlingen tas ett förvaltningsbeslut om att ett prestationstillägg på 40 €/månaden ska betalas till sommararbetaren. Arbetstagaren får ett prestationstillägg på 40 € för varje månad, men det betalas retroaktivt som en engångsbetalning (4 x 40 €) vid anställningens slut. Eftersom prestationstillägget är ordinarie lön beaktas det vid beräkningen av semesterlön, semesterersättning och semesterpenning.

Betalning av prestationstillägg när anställningsförhållandet blir deltidsarbete

I vår församling har man funderat på följande: Arbetstagarens arbetsprestation bedöms under ett år och därefter beslutar man att betala honom eller henne prestationstillägg på basis av hans eller hennes arbetsprestation. Arbetstagarens anställningsförhållande ändras dock till deltid mitt under det år då prestationstillägg betalas ut. Kan vi ändå betala hela prestationstillägget till arbetstagaren, eftersom det har tjänats in när arbetstagaren var heltidsanställd?

Svar:
Prestationstillägget är en del av den ordinarie lönen. Till en deltidsanställd arbetstagare betalas lönen i proportion till hans eller hennes arbetstid (KyrkTAK 14 §). Även prestationstillägget betalas alltså enligt deltidsprocenten.

När det gäller prestationstillägget är det inte fråga om att tjäna in tillägget, utan om att arbetstagarens arbetsprestation bedöms ett år och tillägget betalas under det följande kalenderåret som en del av den månatliga lönen.

Betalning av prestationstillägg när anställningsförhållandet upphör

I vår församling finns en anställd vars arbetsprestation har bedömts och till den anställda kommer att betalas prestationstillägg under det följande året. Arbetstagarens anställningsförhållande upphör dock mitt under året, i slutet av september. Betalar vi prestationstillägget för resten av året till personen som ett engångsbelopp?

Svar:
Prestationstillägget är en del av den ordinarie lönen. Arbetstagarens arbetsprestation bedöms ett år och tillägget betalas månatligen under det följande året. Om anställningsförhållandet upphör mitt i året, upphör också utbetalningen av prestationstillägg. Prestationstillägg kan betalas endast så länge anställningsförhållandet är i kraft. De återstående prestationstilläggen delas alltså inte ut.

Delgivning av prestationstilläggsbeslut till cheferna

Ska alla beslut om församlingens prestationstillägg delges alla chefer?

Svar:
Namnen på dem som får prestationstillägg meddelas endast dessa arbetstagares egna chefer. Varje chef ska endast informeras om de anställda som är underställda honom eller henne.