Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet motsätter sig förslag att frysa indexjustering av statens finansiering till kyrkan

Publicerad 10.11.2016

Kyrkomötet gav på torsdag kväll ett remissyttrande till undervisnings- och kulturministeriet om ett förslag till ändring i lagen om statens finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan.

Regeringen föreslår som en del av nedskärningsåtgärderna i statsbudgeten att man ändrar lagen om statens finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan så att man fryser indexjusteringen av finansieringen för åren 2017-2019. Det skulle innebära att finansieringen för skötseln av samhälleliga uppgifter förblir på 2016 års nivå, dvs. 114 miljoner euro.

I remissyttrandet motsätter sig kyrkomötet den föreslagna ändringen. Kyrkomötet anser att förslaget till lagändring på de grunder som framgår av yttrandet bör bedömas separat från annan frysning av indexhöjningen. I yttrandet skriver kyrkomötet att finansieringslagen kan ses som statens sätt att förbinda sig till att ersätta församlingarnas kostnader för samhällsuppgifterna. Kyrkans lagstadgade samhällsuppgifter betjänar inte bara kyrkans medlemmar utan också andra finländska medborgare och utlänningar.

Kyrkan har vidtagit åtgärder för att begränsa en ökning i kostnaderna men den ersättning som föreskrivs i finansieringslagen täcker inte ens i dagens läge de kostnader som kyrkans samhällsuppgifter medför. Förutom att den allmänna prisnivån stiger så kommer begravningsväsendets nettokostnader att öka i takt med en uppskattad årlig ökning av antalet avlidna.

I regeringens propositionsutkast föreslås att församlingarna täcker glappet mellan kostnaderna för de lagstadgade uppgifterna och den statliga finansieringen med kyrkoskatt eller genom att höja avgifterna inom begravningsväsendet. I sitt yttrande skriver kyrkomötet att det inte går att täcka andra kostnader för lagstadgade samhällsuppgifter genom att höja begravningsavgifterna eftersom kostnaderna enligt begravningslagen får vara högst så stora som produktionskostnaderna för tjänsten.

En ytterligare ökning av kyrkoskatten skulle kränka medborgarnas likvärdighet eftersom kyrkans medlemmar skulle tvingas betala allt mera för skötseln av samhällsuppgifter jämfört med andra medborgare.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för lagstadgade samhällsuppgifter som skötseln av begravningsväsendet och folkbokföring, och för upprätthållandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Ekonomiutskottets betänkande i frågan och kyrkomötets remissyttrande

Kyrkomötets kommunikation:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
informatör Tuija Helenelund tfn 050 529 8503, tuija.helenelund@evl.fi
informatör Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi