Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände kyrkans centralfonds budget för 2017

Publicerad 10.11.2016

Kyrkomötet godkände på torsdagen kyrkans centralfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för åren 2017-2019. Den består av två delar, dels kyrkans gemensamma verksamhet dels Kyrkans servicecentral.

Finansieringen av Kyrkans centralfonds verksamhet bygger på en grundavgift som församlingarna betalar till centralfonden. Kyrkomötet fastställde grundavgiften för 2017 till 7,5 procent av församlingarnas kalkylerade kyrkoskatt.

Kyrkomötet beslöt att göra ändringar i kyrkostyrelsens förslag till budget genom att reservera extra anslag på 200 000 euro till stiftens sekreterare och sakkunniga inom internationellt arbetet. Detta motiveras med statens stora nedskärningar i anslagen för utvecklingsbiståndet, vilket är en stor utmaning för Kyrkans Utlandshjälp och missionsorganisationerna.

Till kyrkans framtidsstrategiska projekt för nästa år  beslöt kyrkomötet att reservera 50 000 euro istället för 200 000 euro.

Dessutom reserverade kyrkomötet 50 000 euro för förberedelser för det strategiska projektet kring social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Projektet följer och utvärderar reformens verkningar på församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas verksamhet och stöder kyrkans och församlingarnas nätverkande med nya samarbetspartner. Ekonomiutskottet anser att kyrkostyrelsen bör vara beredd på att erbjuda tjänster och stöda församlingarna då reformen ska genomföras.

Kyrkomötet fastställde prissättningen för Kyrkans servicecentral enligt självkostnadsprincipen men så att inte det underskott som servicecentralen uppvisade under åren 2012-2017 beaktas i prissättningen från 2018. Enhetspriserna ska vara samma för alla kunder och kunderna ska betala för tjänsterna i förhållande till användning.

Kyrkans servicecentral erbjuder riksomfattande tjänster inom bokföring och löneräkning. Från början av 2017 ska alla församlingar anlita servicecentralens tjänster.

Kyrkomötet beslöt att inte anslå medel för de två budgetinitiativ som inkommit.

Pensionsfondsavgiften är 4 procent 2017

Kyrkomötet godkände också kyrkans pensionsfonds budget 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019. Den kyrkoskattsbaserade avgiften till pensionsfonden fastställdes till 4,0 procent under 2017.

För församlingarna är arbetsgivarens pensionsavgift 23,8 procent och utöver det tas en pensionsavgift ut av arbetstagarna enligt lagen för pension för arbetstagare. Arbetsgivarens pensionsavgift för kyrkans centralfond och de kyrkliga föreningarna är 27,8 procent.

Kyrkomötet fastställde att ingen självriskandel tas ut på invalidpensionerna år 2017.

Ekonomiutskottets betänkande om Kyrkans centralfonds budget
Budgetintiativ 1/2016 och 2/2016

Ekonomiutskottets betänkande om Kyrkans pensionsfonds budget

Presentation av kyrkans centralfonds budget och kyrkans pensionsfonds buget

Mera information:
ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372

Kyrkomötets kommunikation:
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
informatör Tuija Helenelund tfn 050 529 8503, tuija.helenelund@evl.fi
informatör Tuulikki Terhemaa, tfn 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi