Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Församlingarnas empati- och imageundersökning: I stora städer upplevs församlingarna närmare än förr

Publicerad 31.05.2023

(Texten uppdaterad 31.5 klockan 10. Förteckningen över orter som deltog i undersökningen har kompletterats med Vasa som tidigare hade fallit bort.)

En ny empati- och imageundersökning visar att människor i stadsmiljö upplever att Evangelisk-lutherska kyrkans församlingar känns närmare än tidigare. Församlingarna uppfattades också som mer modiga, mer personliga och mer villiga att experimentera.

– Fastän det på de flesta orter inte har skett några kraftiga förändringar i synen på kyrkan är helhetsbilden av förändringen tydlig och konsekvent, säger forskare Kimmo Ketola på enheten Kyrkans forskning och utbildning.

Undersökningen genomfördes i mars-april 2023 på sammanlagt 15 stadsförsamlingars områden och 7 356 finländare besvarade enkäten. Motsvarande undersökning har genomförts tidigare åren 2018 och 2021.

På alla elva orter där undersökningen kunde jämföras med tidigare enkäter upplevde församlingsmedlemmar den egna församlingen som mera personlig än tidigare och med ett par undantag också mer avslappnad, modig och experimentvillig än förr.

Det fanns också skillnader mellan orter. I Vanda och Jyväskylä upplevdes församlingen helt klart mera nära än tidigare. I Tammerfors hade den största förändringen skett i andelen som upplevde att församlingen är viktig. I Helsingfors och Kuopio upplevde människor att den mest positiva förändringen skett i hur modig och experimentvillig församlingen är.

Anmärkningsvärt till exempel i Helsingfors var att kyrkan verkar väcka betydligt mera både positiva och negativa känslor än tidigare. Upplevelsen av irrelevans har till och med mer än halverats i vissa grupper som svarade på enkäten. Undersökningen tyder också på att framför allt män i den yngsta åldersgruppen håller på att bli mer öppet intresserade av och mera positiva till kyrkan.

Mötet med kyrkan sker via nyheter, på begravningsplatsen och allt oftare i sociala medier

Ungefär hälften av de som besvarade enkäten uppgav att de oftast mött lokalförsamlingen via medier, såsom församlingstidningen, andra tidningar, tv:n och radion. Hela 60 procent av kyrkans medlemmar och 33 procent av dem som inte hör till kyrkan uppgav att de mött församlingen på det sättet under det senaste året.

Det näst vanligaste sättet att ha att göra med församlingen var att man hade besökt gravgården. Närmare hälften (46 procent) av alla som besvarade enkäten uppgav att de hade besökt gravgården under det senaste året. Cirka en fjärdedel (27 procent) uppgav att de hade besökt en av församlingens kyrkor eller kapell.

Ungefär var sjätte (16 procent) av svarandena uppgav att de hade mött församlingen via sociala medier. Av kyrkans medlemmar uppgav var femte (20 procent) och av de som inte hör till kyrkan uppgav cirka var tionde (12 procent) det. Mötet via sociala medier var speciellt framträdande i de yngsta åldersgrupperna. Var fjärde (25 procent) av personer under 25 år som besvarat enkäten uppgav att de mött församlingen via sociala medier.

Kyrkans hjälp och stöd beaktas

De som svarade på enkäten ombads också att på skalan 1–7 uppskatta hur viktigt det församlingarna gör är och å andra sidan hur bra församlingen lyckats med det.

Svaren liknade väldigt mycket de svar man fick i undersökningen för två år sedan. De som besvarade enkäten ansåg att det är viktigt att kyrkan tar hand om äldre och mindre bemedlade, stöder i livskriser och upprätthåller verksamhet för barn och unga. Också skötseln av kyrkor och begravningsplatser upplevdes viktiga. De största skillnaderna i hur viktigt församlingens arbete är och hur bra församlingen lyckats fanns just i de här frågorna.

Undersökningens uppdragsgivare var församlingar och kyrkliga samfälligheter på 15 orter (Esbo, Helsingfors, Hämeenlinna-Vanaja, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och S:t Karins, Vasa och Vanda).

Den elektroniska enkäten genomfördes av Norstat Oy 3.3-11.4.2023 och den besvarades av 7 356 finländare över 15 år. Materialet är viktat enligt region för att matcha den vuxna befolkningen med beaktande av ålder och kön. Felmarginalen för hela undersökningen är 1,1 procentenheter åt vartdera hållet från en konfidensnivå på 95 procent.

Mera information:
Sami Kallioinen, projektchef för helhetskyrkans kommunikationsutredning, tfn 050 378 0033, sami.m.kallioinen@evl.fi

Bilaga: Seurakuntien empatia- ja tunnettuuskysely 2023 (pdf), på finska 

Bilagor till nyheten