Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Allt flera präster och kantorer känner sig slutkörda av arbetet

Publicerad 25.05.2023

Prästernas och kantorernas arbetsbelastning ökade framför allt under pandemin. Också upplevelsen av att det egna arbetet är viktig har minskat. Fastän majoriteten av prästerna och kantorerna fortsättningsvis upplever att de är nöjda med sitt arbete och känner ett starkt arbetsengagemang, har välbefinnandet i arbetet minskat enligt många olika mätare.

Det här framgår av forskningspublikationen Kutsumus pandemian puristuksessa: Pappien, teologien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin AKI-liittojen jäsentutkimuksessa 2022 (på svenska ung. Kallelsen under pandemins press: Prästers, teologers och kantorer förhållande till arbetet, välbefinnande i arbetet och deras inställning till aktuella frågor i AKI-förbundens medlemsundersökning 2022.) Publikationen har skrivits av professor Kati Tervo-Niemelä vid Östra Finlands universitet.

Undersökningen offentliggörs på torsdag 25.5.2023. Publikationstillfället kan följas över nätet via Teams klockan 9–11.

AKI:s medlemsundersökning 2022: publiceringstillfälle 25.5 klockan 9–11 på AKI-förbundens webbplats.

Enkätresultaten om välbefinnande i arbetet bekymrar

Tre av fem präster och hälften av kantorerna upplevde att den egna arbetsbelastningen hade ökat under coronatiden. Framför allt kvinnor och personer i chefsställning upplevde att belastningen hade ökat. Såväl utmattningen i arbetet som cynismen ökade under pandemiåren. Framför allt har andelen anställda som upplever att de är psykiskt helt slutkörda ökat. Å andra sidan fanns det de som upplevde att arbetsbelastningen hade minskat under coronatiden.

– Förändringarna är på många sätt dystra: till exempel har andelen präster som känner sig helt slutkörda tredubblats medan andel kantorer som känner sig slutkörda har fördubblats, berättar professor Kati Tervo-Niemelä som gjort undersökningen.


 

Då bara var tionde präst varje vecka upplevde sig slutkörd i arbetet 1998 och 2006 så upplevde hela var tredje detta 2022. Också andelen kantorer som kände sig slutkörda har ökat. Den största förändringen skedde just under pandemin. Trots att arbetsbelastningen har ökat upplever en stor del av prästerna och kantorerna ett start arbetsengagemang.

Enligt den nya forskningen har till och med var tredje präst svårigheter att orka med sin arbetsmängd. Innan pandemin upplevde bara var femte det så. De största utmaningarna med arbetsmängden och orken har kyrkoherdarna.

– Resultaten är mycket oroande om man ser på det utifrån kyrkans anställdas välbefinnande i arbetet, bedömer verksamhetsledaren för AKI-förbunden Jussi Junni.

– Att undvika utmattning och begränsa sitt arbete är problem som allt oftare leder till att man kontaktar förbundet.

Upplevelsen av att församlingsarbetet är viktigt har minskat

Enligt enkätresultaten verkar det som om prästernas och kantorernas upplevelse av församlingsarbetets betydelse har minskat. Framför allt har den andel minskat som anser att förkunnelse av ordet, gudstjänsten, läsning av och undervisning om Bibeln, själavård, kyrkliga förrättningar och att hjälpa människor är viktigt.

– Förändringarna i framför allt prästernas syn på vikten av olika arbetsuppgifter är så stora att de ger en indikation om att prästernas identitet som präster och relation till arbetet har förändrats radikalt under pandemin, bedömer Kati Tervo-Niemelä.

– Undersökningsresultaten visar också på ett stort behov av såväl fördjupad forskning i utvecklingen av prästidentiteten och välbefinnandet på arbetsplatsen, som på behovet av en utförligare undersökning bland präster, kantorer och teologer om bakomliggande faktorer.

Tron och kallelsen är viktiga resurser i arbetet

Enkätresultaten visar att prästernas och kantorernas eget trosliv har en viktig roll som stöd för att orka i arbetet. För majoriteten av prästerna (94 procent), kantorerna (79 procent) och teologerna (60 procent) är tron en mycket eller ganska viktig del av livet.

Däremot har just andelen som anser att tron är en viktig del av livet minskat bland både präster och kantorer. För unga kantorer är tron mera sällan mycket viktig. Också en upplevd kallelse till arbetet har minskat. På motsvarande sätt har inställningen till arbetet främst som en källa till inkomst ökat, speciellt bland kantorer.

– De förändringar som har skett i trons betydelse och upplevelsen av kallelse är viktiga med tanke på välbefinnande i arbetet. Kallelsen, den anställdas egen tro och andaktsutövning på fritiden är en viktig källa till välbefinnande i arbetet för präster och kantorer. Ett begränsat eget andaktsliv har samband med att man blir cynisk i arbetet, säger professor Kati Tervo-Niemelä som gjort undersökningen.

En för stor arbetsbörda och brist på stöd från arbetsgemenskapen är viktiga bakgrundsfaktorer vid utmattning. Också den respons som man får i arbetet och upplevelsen av att arbetet är betydelsefullt är viktiga för att kantorer och präster ska orka i arbetet.

***

I AKI-förbundens medlemsundersökning har man granskat frågor som hör samman med teologiskt arbete bland Finlands kyrkas prästförbunds, Finlands Kantor-organistförbunds och Finlands teologförbunds medlemmar. För prästernas del har undersökningen genomförts med fyraårs intervaller sedan 1998 och för kantorernas del sedan 2006.

Medlemsenkäten för 2022 genomfördes i maj 2022. På enkäten svarade 721 personer. Av dem hörde 174 till Kantor-organistförbundet, 507 till Finlands kyrkas prästförbund och till Finlands teologförbund. Svarsprocenten var 24 procent.

Mera information:
Publikationen Kati Tervo-Niemelä: Kutsumus pandemian puristuksessa: Pappien, teologien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin AKI-liittojen jäsentutkimuksessa 2022
Kati Tervo-Niemelä, professor i praktisk teologi, Östra Finlands universitet, kati.tervo-niemela@uef.fi, tfn 050 351 4440, 050 325 3876
Jussi Junni, verksamhetsledare, AKI-förbunden, jussi.junni@akiliitot.fi, tfn 09 4270 150

Graferna (på finska) som bifogas nyheten föreställer:

  1. Finlands kyrkas prästförbunds och Kantor-organistförbundets medlemmars svar på frågan Tunnen olevani henkisesti tyhjiin puserrettu työstäni (på svenska ung. Jag känner mig psykiskt helt slutkörd i mitt arbete) åren 1998/2006–2022. (svarsalternativ: Dagligen – Några gånger i veckan – En gång i veckan – Några gånger i månaden – En gång i månaden – Några gånger i året – Aldrig)
  2. Andelen medlemmar Finlands kyrkas prästförbund som anser de olika delområdena i församlingsarbetet vara speciellt viktiga. (Delområden som rangordnats: Kyrkliga förrättningar, Konfirmandarbetet, Att hjälpa människor, Själavård, Böneliv, Gudstjänst, Fostran, Främja rättvisa, Förkunnelse av ordet, Tala för jämlikhet, Familjeverksamhet, Främja minoriteters rättigheter, Läsning och undervisning om Bibeln, Missionsarbete, Samhällspåverkan, Evangelisering, Kontakt till referensgrupper och nätverkande)
  3. Finlands Kantor-organistförbunds, Finlands kyrkas prästförbunds och Finlands Teologförbunds medlemmars svar på frågan ”Miten tärkeänä pidät uskoa omassa henkilökohtaisessa elämässäsi?” (på svenska ung. Hur viktigt anser du att tron är i ditt personliga liv?) åren 2010–2022. (svarsalternativ: Väldigt viktig – Ganska viktig – I någon mån viktig – Bara lite viktig – Inte viktig alls)
  4. Finlands Kantor-organistförbunds, Finlands kyrkas prästförbunds och Finlands Teologförbunds medlemmars bedömning av den tid de använt varje vecka på olika uppgifter 2010, 2014 och 2022 (i timmar). (svarsalternativ: Självständigt arbete / förberedelser – Arbetsgemenskapens gemensamma arbete, såsom interna möten – Arbete bland församlingsmedlemmar/klienter och möten utanför arbetsgemenskapen – Annat)