Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet diskuterade internationellt samarbete och medel till mellankyrkliga organisationer

Publicerad 23.05.2023

Biskopen i S:t Michel Seppo Häkkinen tackar för sin tid i biskopsmötet. 

Biskopsmötet var samlat till vårens sista möte på tisdag 23 maj i Helsingfors. Mötet behandlade flera internationella mellankyrkliga frågor och godkände en del verkställighetsbestämmelser i kyrkans författningssamling.

Kyrkans mål för Europeiska kyrkokonferensens generalkonferens i Tallinn i juni

Biskopsmötet diskuterade Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands mål för Europeiska kyrkokonferensens generalkonferens i Tallinn 16–20 juni. Generalkonferensen är det högsta beslutsfattande organet inom Europeiska kyrkokonferensen och samlas med 4–5 års mellanrum.

Biskopsmötet definierade som ett mål att förvissa sig om att medlemsavgifterna bestämts på ett rättvist sätt. Man borde också kunna följa med kyrkokonferensens ekonomiska utsikter i ett längre perspektiv. Biskopsmötet föreslår professor Pamela Slotte till medlem i Europeiska kyrkokonferensens styrelse.

Medlemsavgifter och understöd till internationella mellankyrkliga organisationer

Biskopsmötet föreslår att kyrkostyrelsens plenum anslår 627 500 euro i medlemsavgifter och understöd till internationella mellankyrkliga organisationer i budgeten för 2024. Det är samma summa som i budgeten för 2023.

De största medlemsavgifterna betalas till Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd. De grundar sig i huvudsak på en kalkyl där man beaktar kyrkornas medlemsantal i relation till landets BNP. Dessutom föreslår biskopsmötet ett anslag för understöd till olika specialprogram.

Remissdiskussion om samarbete med anglikanska och lutherska kyrkor i Nordamerika

Biskopsmötet förde remissdiskussion om huruvida ett anglikansk-lutherskt avtal mellan kyrkorna i Nordamerika skulle kunna jämställas med Borgådeklarationen. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har 1996 slutit ett ekumeniskt internationellt avtal i form av anglikansk-lutherska överenskommelsen Borgådeklarationen. Det är en överenskommelse mellan de anglikanska kyrkorna i Storbritannien och Irland och de lutherska kyrkorna i de nordiska länderna och Baltikum.

Inom Borgågemenskapen godkänner kyrkorna varandras sakrament och ämbeten, och medlemmarna i båda kyrkorna betraktas som medlemmar i samma kyrkogemenskap. I praktiken innebär det anglikansk-lutherska samarbetet i Finland bland annat nattvardsgemenskap med anglikanska kyrkan och att lutherska präster med kyrkoherdens tillåtelse kan ansvara för anglikanska gudstjänster i Finland.

Det handlar alltså inte om att direkt sluta ett nytt avtal utan en bredare förståelse av kyrkans gällande ekumeniska avtal så att det skulle omfatta också det anglikansk-lutherska avtalet i Nordamerika. Anglikanska kyrkogemenskapen och Lutherska världsförbundet har rekommenderat att man gör motsvarande avtal med anglikansk-lutherska kyrkorna i Nordamerika. Kyrkans utrikesavdelning fortsätter beredningen av ärendet.

Borgågemenskapen - evl.fi
Ordlista - evl.fi

Kyrkans nya lagstiftning krävde ändringar i verkställighetsbestämmelser

Reformen av kyrkans lagstiftning har medfört ett behov av att uppdatera bestämmelserna i kyrkans författningssamling så att de korrelerar med den nya lagstiftningen. Biskopsmötet godkände ett flertal verkställighetsbestämmelser.

Största delen av ändringarna i bestämmelserna var lagtekniska, ett undantag är bestämmelserna om hurdan teologisk examen som krävs för prästtjänst som också behandlades på biskopsmötet i april. I den bestämmelsen preciseras hur en person kompletterar sina studier om hen har studerat teologi och avlagt examen vid ett universitet utomlands och har bristfällig kunskap om religiöst liv i Finland, den lutherska bekännelsen, och gudstjänstlivet och kyrkliga förrättningar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. 

Mötet godkände också ny arbetsordning för biskopsmötet i något förenklad form. Också arbetsordningen krävde en del ändringar på grund av kyrkans nya lagstiftning som träder i kraft i juli 2023.

Mötet utsåg biskopen i Uleåborg Jukka Keskitalo till biskopsmötets kandidat till medlem i Finlands Sjömanskyrkas styrelse.

Biskopsmötet antecknade för kännedom att Pekka Asikainen utnämnts till fältbiskop från 1.6.2023.

Biskopsmötet samlas nästa gång 5–6 september i Kyrkslätt då Esbo stift är värd för mötet. Det här var det sista biskopsmötet som biskopen i S:t Michel Seppo Häkkinen deltog i innan han pensioneras i början av september.

Biskopsmötets protokoll sätts ut i webbtjänsten domus.evl.fi cirka en vecka efter mötet.

Mera information:
Biskopsmötets webbplats (på finska)
Kari Kopperi, biskopsmötets generalsekreterare, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317 
Anna-Kaisa Inkala, biskopsmötets teologiska sekreterare, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270