Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Luontoliitto och kyrkan inleder samarbete för att kartlägga naturvärden i församlingarnas skogar

Publicerad 08.03.2023

Luontoliittos skogsgrupp och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har inlett ett samarbete för att kartlägga den biologiska mångfalden i församlingarnas skogar och för att främja skyddandet av skogarna. Projektet Luomakunnan metsät (ung. Skapelsens skogar) erbjuder församlingarna stöd med att utreda naturvärdena i de skogar församlingarna äger. Stödet är gratis för församlingarna men Luontoliitto kan ge stöd enbart på finska. Bakgrunden till samarbetet är ett omfattande samarbetsavtal som kyrkan och Luontoliitto har gjort för 2023–2025. Kartläggningen möjliggörs av finansiering som Ruohonjuuri Oy har beviljat Luontoliitto.

Församlingarna kan beställa utbildade frivilliga för att göra en naturkartläggning av skogarna och ge råd i frågor om skyddande av skogar. Dessutom kan de församlingar som just nu ansöker om Kyrkans miljödiplom få poäng såväl för att de gör utredningen som för konkreta skydds- och mångfaldsåtgärder. Miljödiplomet är kyrkans verktyg som hjälper församlingarna att utveckla sin verksamhet så att den blir mera hållbar ur miljösynvinkel.

Kyrkostyrelsens markanvändningschef Harri Palo gläder sig över det nya samarbetet.
– Till ett ansvarsfullt skogsägande och användning av skogarna hör också att man känner till skogens naturvärden och tar dem i beaktande då man gör upp skogsplaner.

– Att upprätthålla mångfalden i naturen och motverka klimatförändringen går hand i hand med att skydda skogarna. Det är fint att kyrkan har tagit en aktiv roll i det här, säger Luontoliittos skogsansvariga Reija Mikkola.

Församlingarna har möjlighet att få ersättning för skyddande av skog via METSO-programmet

Inom ramen för projektet och i samband med kartläggningen guidar Luontoliitto församlingarna i frågor som rör biologisk mångfald i skogarna. Församlingen kan samtidigt samla miljödiplompoäng för skogsutbildningen. Kartläggningen kan ge möjlighet att få ersättning som motsvarar skogens värde då man skyddar den inom ramen för METSO-programmet. NMT-centralerna ansvarar för förverkligandet av METSO-programmet, gör skyddsbeslut och betalar ersättning. Vid behov stöder Luontoliitto församlingarna i kontakten till NMT-centralen. Luontoliittos representanter önskar också träffa församlingens förtroendevalda i samband med kartläggningen.

Salon seurakunta är en av de församlingar som har lovat gå med i projektet.
– Församlingen har beslutat om att i fortsättningen ha skogsklädd mark och har dessutom på eget initiativ skyddat ungefär 250 hektar egen skog utöver de områden som är skyddade av NMT-centralen, säger kyrkoherde Timo Hukka.

Att man beställer en kartläggning binder inte församlingen men förhoppningen är att kartläggningens resultat inverkar på de beslut som fattas om användningen av skogarna och främjar skyddandet av skogar. Man rekommenderar att kyrkorådet eller ett annat organ med befogenhet behandlar beställningen av en naturkartläggning innan man gör den, så att det sker i enlighet med beslutsfattarnas önskemål.

En blankett (på finska) för kartläggning av naturen har öppnats för församlingarna i början av mars. Kartläggningen görs i huvudsak under perioden maj-oktober.

Kyrkostyrelsen och Luontoliitto ordnar ett informationstillfälle för församlingar via Teams tisdag 21 mars klockan 15–16. Vid informationstillfället berättar man om bakgrunden till projektet och ger råd om hur man beställer en kartläggning. Också församlingarnas förtroendevalda är välkomna till informationstillfället.

Spetsprojektet Kolneutral kyrka 2023–2025

Kyrkostyrelsen godkände i november målen för Kolneutral kyrka 2030 som ett av kyrkans spetsprojekt. Det stöder och möjliggör den energi- och klimatstrategi som kyrkan har godkänt. Inom ramen för spetsprojektet utvecklas en vägkarta till kolneutralitet för församlingarna och kyrkan.

Dessutom väljer man inom projektet mätare med vilka församlingarna och hela kyrkan kan följa upp hur deras mål för kolneutralitet främjas och förverkligas. Inom ramen för projektet utvecklar man lättanvändbara verktyg för att utvärdera fastigheternas miljöpåverkan och stöder församlingarna då de gör upp och genomför fastighetsstrategier och utvärderar verksamhetens miljöpåverkan.

Miljösakkunnig Irene Erkko arbetar med projektet under 2023. Erkko har som uppgift att stöda församlingarna och stiften i arbetet med att ansöka om miljödiplom.

Kyrkans miljödiplom – församlingarnas verktyg för en Kolneutral kyrka

Kyrkans miljödiplom är ett certifieringssystem och en verktygsback som hjälper församlingarna att ta miljöansvar och utveckla sin verksamhet så att den blir mera hållbar med tanke på miljön. Målet med kyrkans energi- och klimatstrategi är att kyrkan blir kolneutral senast under 2023.

Då kyrkan utvecklar sin verksamhet beaktar den vilka följder den har för miljön och klimatet. Kyrkans miljödiplom ger församlingarna möjlighet att planera sin verksamhet så att den blir så miljövänlig som möjligt. Vid den utvärdering som görs för diplomet går man igenom bland annat avfallshantering och cirkulär ekonomi, mat och kök, energi och fastigheter, begravningsplatser och grönområden, skogsvård och miljöfostran.

Finansiering från Ruohonjuuri Oy

Kartläggning av skogar är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att skydda den biologiska mångfalden i skogarna i Finland. Största delen av en donation på 40 000 euro från Ruohonjuuri används till den kartläggning av skogar som Luontoliittos skogsgrupp gör. Med hjälp av kartläggning kan man skydda ett betydligt större antal skogar än genom att köpa skogar. En mindre del av donationen används till kommunikation, dels i form av skogsutflykter för att motverka myter om våra skogar, dels för att uppmuntra människor att skydda skogar och hitta och främja alternativ till kalhyggen.

Luontoliitto är en organisation för barns och ungas fritidssysselsättning och miljöskydd. Den erbjuder möjligheter till konkreta naturupplevelser och påverkan redan från det att barnen är små. Luontoliitto är Finlands största miljöorganisations, Finlands naturskyddsförbunds, ungdomsorganisation.

Bild: Skogskartläggare i Lappland. Luontoliittos skogsgrupp.

Mera information:
Ilkka Sipiläinen, sakkunnig inom miljö och hållbar utveckling, Kyrkostyrelsen, tfn 040 544 1158
Harri Palo, markanvändningschef, Kyrkostyrelsen, tfn 050 378 2292
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@evl.fi

Reija Mikkola, Metsä- ja koulutusvastaava, Luontoliitto ry, tfn 045 1179 610, reija.mikkola@luontoliitto.fi