Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan får nationell modell för att nå millennialer

Publicerad 24.01.2023

Plenum för evangelisk-lutherska kyrkans kyrkostyrelse godkände dokumentet Millenniaalien polut - reittejä aitoon ja läsnäolevaan kirkkoon (på svenska Millennialernas stigar – vägar till en äkta och närvarande kyrka) vid sitt möte 24.1.2023. Millennialernas stigar är avsett som ett verktyg för församlingarna och en nationell modell för hur kyrkan kan möta yngre generationer.

Verksamhetsmodellen har kommit till inom projektet En kyrka för millennialerna 2021–2022 som en del av kyrkans strategi Öppna dörrar. Målet är att förstå y- och z-generationernas församlingsmedlemskap och stöda församlingarna med att hitta för de yngre generationerna betydelsefulla sätt att leva som kristna och hålla kontakt med församlingen.

Millennialernas stigar är en fortsättning på dokumentet Stigen – livslångt växande med församlingen som kyrkostyrelsens plenum godkände i december 2020. I stället för ålderskategorier ligger utgångspunkten i fyra profiler av millennialer och hur människor som profilerna representerar möter kristen tro. Församlingen som helhet – dess andlighet, kommunikation, gemenskap och att göra gott – uttrycks i texten ur millennialernas synvinkel. Med tanke på församlingarna har man samlat utvecklingsverktyg, såväl i form av frågor som andra färdiga verksamhetsmodeller.

Under våren blir det klart när materialet publiceras. Publikationen översätts också till svenska.
Se En kyrka för millennialerna 

Bifogat finns en bild (Getty Images).
Bildtext: Utgångspunkten i verksamhetsmodellen Millennialernas stigar är fyra profiler av millennialer och hur de människor som profilerna representerar möter kristen tro. 

Mera information: Katri Vappula, ledande sakkunnig, Fostran och familjefrågor, katri.vappula@evl.fi, tfn 050 529 8061

Församlingsfusion mellan Polvijärvi och Outokumpu

Polvijärven seurakunta upphör 31.12.2023 och fusioneras med Outokummun seurakunta 1.1.2024. Församlingens område omfattar Outokumpu stads och Polvijärvi kommuns områden. Den utvidgade församlingens namn är Outokummun ja Polvijärven seurakunta.

Plenum antecknade för kännedom att Helsingfors förvaltningsdomstol i sitt beslut 8.12.2022 förkastat ett besvär mot att Martinkosken seurakunta upphör och fusioneras med Salon seurakunta. Besväret hade undertecknats av 16 personer. Förvaltningsdomstolen gav i oktober 2022 ett mellanbeslut som gällde ett krav på verkställighetsförbud som det förkastade.

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, Kyrkostyrelsen, tfn 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi 

Avgifterna för uppgifter som grundar sig på kyrkböckerna ändrar

Kyrkostyrelsens plenum beslöt ändra de avgifter som tas upp för kyrkans ämbetsbevis. Från 1.3.2023 blir de mer enhetliga i jämförelse med de avgifter som magistraten debiterar. Kostnaderna för de bevis som görs nationellt har hittills varit större än de intäkter de gett.

Till exempel blir avgiften för ett ämbetsbevis för släktutredning eller vetenskaplig forskning 55 euro. Om det tar längre tid än 30 minuter att göra ämbetsbeviset uppbärs en tilläggsavgift på 25 euro för varje påbörjad 30 minuters period.

Mera information:  ecklesiastikrådet Pirjo Pihjala, pirjo.pihlaja@evl.fi, tfn 050 553 6203 

Övriga beslut

Plenum beviljade sammanlagt 1 073 782 euro som komplettering av skatteintäkter till församlingar och kyrkliga samfälligheter. Kyrkostyrelsen beviljar församlingar och kyrkliga samfälligheter komplettering av skatteintäkter ur Kyrkans centralfond då deras kalkylerade skatteintäkter per närvarande församlingsmedlem underskrider en utjämningsgräns som bestäms enligt kommunens invånartäthet och antalet medlemmar i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten.

En icke-protokolljusterad förteckning över församlingar som får komplettering av skatteintäkter 2023 bifogas. 

Mera information: controller Tarja Tirri, tfn 050 520 3684, tarja.tirri@evl.fi

Plenum antecknade för kännedom dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd, Evangelisk-lutherska kyrkans allmänna riktlinjer för mission 2023 som biskopsmötet godkänt. Kyrkans missionscentral ska bereda grundavtal med kyrkans missionsorganisationer för nästa avtalsperiod som inleds i juni 2023.

Mera information: sakkunnig Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi

 

Bilagor till nyheten