Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum godkände kyrkans program för genomförandet av nationella barnstrategin

Publicerad 22.11.2022

Texten har uppdaterats 24.11.2022 klockan 17.50 med länk till den svenska översättningen av barnstrategin Alla är viktiga.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland anslöt sig till nationella barnstrategin då kyrkostyrelsens plenum godkände planen för genomförandet av den nationella barnstrategin, Alla är viktiga Genomförandet av den nationella barnstrategin inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kyrkan har varit med i beredningen av barnstrategin och velat påverka samhällets gemensamma strategi från insidan och som en del av den. Å andra sidan har kyrkan sett det som viktigt att den fortgående utvecklar sin egen verksamhet utifrån barnen och genom att beakta familjerna.

Det finns sammanlagt 50 mål i programmet och i ett flertal av dem beaktas främjande av barnens rättigheter i kyrkans omfattande och mångsidiga arbete. En del av de föreslagna åtgärderna riktar in sig på utveckling av strukturer och befästande av god praxis, en del kartlägger nya möjligheter och processmodelleringar i kyrkan.

Programmet för genomförande har gjorts i samarbete med nationella kyrkliga aktörer och församlingarnas anställda. Programmet är i kraft till slutet av kyrkans strategiperiod 2026.

Nationella barnstrategin publicerades våren 2021 och gäller alla under 18 år. Strategin baserar sig på FN:s konventionerna om grundläggande och mänskliga rättigheter. Strategin strävar efter att skapa ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. Målet är att strategin utgör en grund för en hållbar, konsekvent och långsiktig barn- och familjepolitik.

Strategin på finska Jokainen on tärkeä ─ Kansallisen lapsistrategian toimeenpano Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa finns som bilaga till nyheten. Den svenska översättningen finns nu tillgänglig här.

Mera information: Jarmo Kokkonen, chef, Gudstjänst och fostran, Kyrkostyrelsen, jarmo.kokkonen@evl.fi, tfn 050 594 1316

Program för genomförande av lättläst godkändes

Plenum godkände kyrkans program för genomförande av lättläst.

Programmet strävar efter att lättläst blir en del av kyrkans verksamhet på dess olika nivåer. Målet är att kyrkans anställda och frivilliga har beredskap att använda ett lätt språk och är medvetna om var de får stöd för att kommunicera på ett lätt språk. Utbildning i lättläst och kommunikation på ett lätt språk ökar. Målet är också att producera lättläst material som kan användas i och tillämpas på olika situationer och olika arbetsformer.

I beslutsmotiveringen sägs att lättläst skapar möjlighet för jämlikt deltagande och jämlik verksamhet. I det religiösa språket används ofta språkbilder och begrepp som är svåra att förstå för många människor. Lättläst behövs så att det svåra språket inte stänger ut människor från gemenskapen.

Kyrkans delegation för tillgänglighet och funktionsvariationer följer upp hur programmet framskrider. Delegationen har tagit initiativ till programmet. 

Programmet finns tills vidare endast på finska på webbsidan evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/saavutettavuus/kirkon-selkokielen-toimenpideohjelma

Det svenska programmet publiceras senare på webbsidan evl.fi/plus/samhalle-och-kyrka/tillganglighet.

Mera information: sakkunnig Katri Suhonen, katri.suhonen@evl.fi, tfn 040 688 1452 

Kollekter till student- och skolungdomsarbete

Under maj-september har de finska stiften samlat in 47 368,07 euro i kollekter för student- och skolungdomsarbete. De fördelades bland de sökande så att Suomen Ev.-lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry får 30 360 euro och Suomen Kristillinen ylioppilasliitto 17 000 euro.

Då ansökningarna behandlades beaktades storleken på organisationen och verksamhetens omfattning, arbetet bland studerande i sin helhet och vilken betydelse kollektfinansieringen har för organisationen.

Suomen Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) är Finlands största kristna studentorganisation som riktar in sig på evangelisation och ett övergripande andligt arbete bland skolelever och studerande. De ordnar också olika evenemang. Tyngdpunkten i OPKO:s arbete är att stöda unga så att de orkar och att motverka ensamhet. De stöder det andliga livet genom lågtröskelverksamhet.

Mera information: Stiven Naatus, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, stiven.naatus@evl.fi, tfn 040 688 1469

Kollektstöd till missbrukar- och kriminalarbete

Intäkterna från kollekten för missbrukar- och kriminalarbete, 42 300 euro, fördelades enligt följande: Kansan Raamattuseura (Folkets Bibelsällskap) 6 000 euro, Lasten ja nuorten keskus (Centralen för barn och unga) 14 000 euro, Sininen Pysäkki 7 150 euro, Finlands Gatumissionsförbund 6 150 euro och Förbundet Vita Bandet i Finland 9 000 euro.

Kansan Raamattuseura utvecklar nya rehabiliterande verksamhetsformer för att stöda fångar i slutskedet av fängelsevistelsen och för livet efter att de har frigivits. Lasten ja nuorten keskus strävar efter att förebygga skador av droganvändning och kriminalitet, och marginalisering: verksamheten är en del av församlingarnas specialungdomsarbete med betoning på den så kallade Saapas-verksamheten. Sininen Pysäkki fortsätter med det regionala arbetet för att förebygga och motverka droganvändning och kriminalitet. Det regionala arbetet startade inom ramen för insamlingen Gemensamt Ansvar. Gatumissionen gör diakoniarbete bland personer bakgrund i drog- och kriminella kretsar. Vita bandets mål är att förebygga och underlätta för kvinnor och familjer som råkat i svårigheter på grund av droger och kriminalitet.

Mera information: sakkunnig Sami Puumala, Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning, sami.puumala@evl.fi, tfn 050 340 2758

Övriga beslut

Plenum antecknade för kännedom att Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat ett krav om verkställighetsförbud som gällde upphörandet av Martinkosken seurakunta och dess fusion med Salon seurakunta. Kravet hade undertecknats av 16 personer. Då förvaltningsdomstolen förkastade kravet kan verkställigheten av församlingsfusionen inledas. Helsingfors förvaltningsdomstol gör ett egentligt beslut om besväret först senare. Kyrkostyrelsens gav ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om församlingsfusionen i augusti 2022

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, tfn 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi  

Plenum förkastade ett besvär mot en fastighetsförsäljning i Borgå kyrkliga samfällighet och fastställde gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om försäljningen. Besväret gällde ett beslut som samfällighetens kyrkofullmäktige gjorde i oktober 2021 om att sälja en kvotdel av lägerfastigheten på Pellinge.

Mera information: markanvändningschef Harri Palo, Kyrkostyrelsen, harri.palo@evl.fi, tfn 050 378 2292  

Plenum utsåg förvaltningschef Diana Söderbacka till ersättare i direktionen för Kyrkans servicecentral för bokföring och löneräkning i stället för Jenna Rask-Backman fram till slutet av mandatperioden som slutar 31.5.2024.

Mera information: Tuija Korva, tuija.korva@evl.fi

Mötesprotokollet sätts ut om ungefär en vecka på webbadressen domus.evl.fi. Plenum samlas nästa gång 13.12.2022.

Bifogat finns ett foto av Aarne Ormio.
Bildtext: Små barn i barnklubb i Borgå.

Bilagor till nyheten