Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände enhälligt Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry som missionsorganisation

Publicerad 11.11.2022

Kyrkan fick sin åttonde missionsorganisation då kyrkomötet enhälligt godkände Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry som kyrkans missionsorganisation. Kyrkomötet bad kyrkostyrelsen vidta de åtgärder som behövs i och med godkännandet. Biskopsmötet hade till kyrkomötet gjort en framställning om att anhållan från ELY ry (på svenska ung. Evangelisk missionsorganisation) skulle godkännas. 

Kyrkomötet förde en livlig diskussion om konstitutionsutskottets betänkande. I diskussionen reflekterade man över kyrkans nuvarande missionsarbete som helhet och behov av utvärdering. I diskussionen gjordes 22 inlägg. Åtta utskottsmedlemmar hade lämnat en avvikande åsikt till betänkandet. Till beslutet önskades ett klämförslag om att biskopsmötet skulle bedöma hur det nuvarande systemet fungerar ur församlingarnas, organisationernas och samarbetspartnernas synvinkel. Klämförslaget förföll dock med rösterna 51–47. 

Ordförande för delegationen för kyrkans mission, biskop Jari Jolkkonen påminde om att de diskussioner som kommer att föras med missionsorganisationerna 2024, och som kyrkomötet beviljat medel för, ger utmärkta möjligheter att höra partnerkyrkorna och utvärdera det nuvarande systemet som helhet. 

Jolkkonen beskrev också processen för styrsamtalen, där biskopsmötet varje höst övervakar och granskar att missionsorganisationerna följer grundavtalet och strategin Ett gemensamt vittnesbörd

− Det nuvarande systemet är tänkt att betjäna församlingarna och helheten så att inte över 300 församlingsekonomier ska behöva föra särskilda styrsamtal, påminde Jolkkonen. 

Kyrkomötet ser att ELY ry uppfyller förutsättningarna för godkännande. ELY arbetar i Ryssland, Estland, Zambia, demokratiska republiken Kongo och strävar även efter att utvidga sitt arbete i Afrika. Föreningen har upprättat samarbete med alla finska stift och får understöd från många församlingar. Det är troligt att samma understöd fortgår. Konstitutionsutskottet konstaterar att på basen av denna övergripande bedömning uppfyller ELY också i tillräcklig mån villkoret att organisationen behövs för verkställandet av kyrkans missionsuppdrag. 

ELY:s rötter finns i den evangeliska rörelsen. Föreningen grundades 2008 då man bröt sig ut ur SLEY (Lutherska evangelieföreningen i Finland) på grund av olika åsikter om kvinnor som präster. Idag har föreningen två missionsarbetare inom kyrkan i Ingermanland i Ryssland och en missionsarbetare och tre nationellt anställda i Estland. 

Som en av kyrkans officiella missionsorganisationer ska den göra ett grundavtal med kyrkostyrelsen där organisationen lovar att följa riktlinjerna för kyrkans missionsarbete. 

Konstitutionsutskottets betänkande 4/2022 om biskopsmötets framställning 2/2022 till kyrkomötet 

Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att sammanställa information om mångfacetterad spiritualitet 

Kyrkomötet beslöt att be Kyrkostyrelsen sammanställa tilläggsmaterial till stöd för ett mångsidigare andligt liv som en del av kyrkoårscykeln och publicera materialet eller informationen om det på kyrkans webbplats evl.fi.  

I våras lämnade 23 ombud in ett initiativ om att producera material till stöd för en allt mångsidigare andlighet. Handboksutskottet ansåg att initiativet var viktigt och återspeglar de andliga behoven i vår tid och hur mångsidigt kristna utövar andlighet. Utskottet konstaterar att det finns utmaningar i uppgiften men anser att Kyrkostyrelsen ändå kan sammanställa information om mångfacetterad spiritualitet på det sätt som föreslås i initiativet och sedan publicera informationen på webbplatsen evl.fi. 

Handboksutskottet anser att Kyrkostyrelsen kan bedöma hurdan analys som behövs och att de under beredningen har kontakt med biskopsmötet. 

Handboksutskottets betänkande 2/2022 om ombudsinitiativ 1/2022 

Ombudsinitiativ om arbete mot mobbning sändes till förvaltningsutskottet  

Till höstens kyrkomöte hade inkommit två ombudsinitiativ. Fyra ombud hade lämnat in ett initiativ om församlingarnas roll i arbetet mot mobbning där de föreslår att kyrkomötet ger kyrkostyrelsen i uppgift att göra anvisningar för hur man förebygger mobbning i församlingarnas verksamhet. De vill också att kyrkostyrelsen uppmanar församlingarna att aktivt lyfta fram församlingen som en trygg och mobbningsfri plats, fundera på olika sätt att stöda mobbningsoffer och hur man kan genomföra det. 

Efter remissdiskussion sände kyrkomötet ombudsinitiativet till förvaltningsutskottet.  

Ombudsinitiativet om församlingarnas roll i arbetet mot mobbning (på finska) 

Ett ombudsinitiativ om psalmer som en del av allmänbildningen väckte livlig debatt med närmare 20 inlägg. 

Fyra initiativtagare föreslog att kyrkostyrelsen skulle lista psalmer som hör till allmänbildningen och samarbeta med utbildningsstyrelsen så att man beaktar de psalmer som hör till den finländska allmänbildningen i religionsundervisningen för dem som hör till evangelisk-lutherska kyrkan. Förslaget fick mycket mothugg och under remissdebatten kom ett förslag om att initiativet inte alls skickas till utskottsbehandling. 

Efter omröstning beslöt kyrkomötet med rösterna 49–58 att inte sända ombudsinitiativet vidare till utskottsarbete, utan lät initiativet förfalla.  

Ombudsinitiativet om psalmer som en del av allmänbildningen (på finska)  

Följande kyrkomöte är 9–12 maj 2023. 

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att se inspelningarna från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska).

Information om ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230