Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ökad efterfrågan på familjerådgivningens tjänster

Publicerad 29.09.2022

Kyrkans familjerådgivning har under de senaste två åren med hjälp av enkäter som skickats ut till familjerådgivningscentralerna kartlagt fenomen som kunnat iakttas i verksamheten. Såväl coronapandemin som kriget i Ukraina kommer fram i svaren. Båda har påverkat livet för familjerådgivningens klienter och den förändrade vardagen har lyft fram olika fenomen även inom familjerådgivningen.  

Enkätsvaren visar att klienternas besök i år framför allt har kretsat kring psykisk ohälsa, ångest och ekonomiska problem. Dessutom står det klart att klienterna inte får rätt slags hjälp och stöd via andra tjänster som de kontaktar. 

Enkätresultaten visar att allt flera människor söker hjälp hos Kyrkans familjerådgivning. Enkäten besvarades av 30 professionella medarbetare vid familjerådgivningscentralerna.

Coronatiden lyfte fram bekymmer i samband med föräldraskap

I tidigare enkäter framkom särskilt olika frågor kring föräldraskap. Även klienternas ekonomiska problem och våld i nära relationer var mer framträdande än tidigare. Andra ärenden som kom fram i enkäten var anhopningen av många samtidiga problem, olika aspekter av ensamhet, psykisk ohälsa samt allmän ångest och frustration.  

Familjerådgivningens vision – att arbeta för kärleken

Kyrkostyrelsen godkände i augusti 2022 de nya riktlinjerna för kyrkans familjerådgivning Familjerådgivningens öppna dörrar - riktlinjer för kyrkans familjerådgivning fram till 2026. Riktlinjerna syftar till att styra kyrkans familjerådgivningsarbete, stödja planeringen av arbetet vid de lokala familjerådgivningscentralerna och beslutsfattandet i församlingarna samt informera samarbetspartnerna om familjerådgivningsarbetet. 

Kyrkans familjerådgivning erbjuder familjerådgivning på jämlika och likvärdiga grunder åt alla slags familjer, par och individer och värnar om att alla klienter ska kunna uppleva familjerådgivningen som en trygg plats där de respekteras som de unika personer de är. Familjerådgivningen verkar inom det lokala servicenätverket och riktar sina tjänster i synnerhet till dem som inte får stöd för parrelationen på annat håll.

Kyrkans familjerådgivning är avgiftsfri

Kyrkan har 40 familjerådgivningscentraler runtom i landet och vid dem arbetar över 180 anställda. År 2021 hade Kyrkans familjerådgivning över 17 000 klienter. 

”Det lönar sig alltid att ta kontakt och höra sig för om lediga tider. Största delen av alla familjerådgivningscentraler kan ta emot alla de klienter som tar kontakt. I stora tillväxtcentra kan vi tyvärr inte ta emot alla som vill komma", säger Sari-Annika Penttinen, ledande sakkunnig inom familjefrågor och familjerådgivning. 

Familjerådgivningen erbjuder sina klienter professionell samtalshjälp i frågor som gäller parrelationen, familjen eller problem i en enskild svår livssituation. En klient kan komma ensam eller tillsammans med en partner eller med någon annan anhörig. Medlemskap i kyrkan är inget krav och tjänsten är avgiftsfri för klienterna. Ungefär hälften av centralerna har köptjänsteavtal med kommunen eller samkommunen för sin medling av familjefrågor och/eller familjerådgivningen.  

Samtalen vid Kyrkans familjerådgivning förs ansikte mot ansikte, via videokontakt eller per telefon. Under coronatiden har familjerådgivning via videolänk tagits i bruk överallt och används nu vid sidan av samtal ansikte mot ansikte.  

Mera information:
Sari-Annika Pettinen, ledande sakkunnig inom familjeärenden och familjerådgivning, Kyrkostyrelsen, sari-annika.pettinen@evl.fi, tfn 040 688 1592 

Kyrkans familjerådgivningscentraler; Familjerådgivning - evl.fi