Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen godkände kyrkans mål för regeringsprogrammet: Trygghet, hopp och tillit i vardagen

Publicerad 20.09.2022

Kyrkostyrelsens plenum godkände innehållet i målen för regeringsprogrammet 2023-2027 som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ställer upp. Det bärande temat i förslaget till mål för regeringsprogrammet är att stärka samhällets krisuthållighet. Kyrkan vill vara med och skapa trygghet, hopp och tillit i människors vardag.

De viktigaste temana är att stärka samhällsfreden genom att minska ojämlikheten, stärka tron på framtiden genom att satsa på ungas välmående, en balanserad regional utveckling, religionsfrihet och ökad inbördes förståelse genom att öka den religiösa läskunnigheten, främja rättvisa och solidaritet genom att öka utvecklingsbiståndsmedlen och främja en klimathållbar livsstil.

Kyrkans mål för regeringsprogrammet (innehållsmässigt godkända) finns på finska som bilaga. En redigerad version sätts senare ut på webbsidan evl.fi.

Riksdagsvalet hålls 2 april 2023. Efter valet gör den nya regeringen under regeringsförhandlingarna upp sitt nya regeringsprogram för 2023-2027.

Mera information: Markus Ylimaa, kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare, markus.ylimaa@evl.fi, 050 593 1592

Framtidsredogörelsen Välsignelsens signaler till kyrkomötet

Plenum godkände dokumentet Välsignelsens signaler som framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och sände den till kyrkomötet. Utgångspunkten i redogörelsen är att människorna och deras upplevelser av vardagen är betydelsefulla källor för framtidskunskap. Dokumentet avviker från den tidigare redogörelsen och grundar sig på observationer av människors vardagliga upplevelser och tolkningen av dem utgående från kyrkans synvinkel. Man har tillämpat metoden med att känna igen svaga signaler. I workshoppar, så kallade signalrum, har 140 personer från olika håll i Finland deltagit, också unga på tröskeln till vuxenlivet, konfirmander och personer som upplever kyrkan som främmande.

Välsignelsens signaler utmanar den nuvarande hotbaserade och ofta pessimistiska synen på kyrkans framtid. I de försökbaserade signalrummen observerade man att folk förhåller sig positivt och öppet till kyrkan: just nu har kyrkan ett gott tillfälle att skapa en betydelsefull kontakt med människor. Hälsningarna från signalrummen var att många anser att kyrkan behövs mer nu är på länge. Behovet av diakoni och dess betydelse i kyrkans verksamhet var den viktigaste signalen som observerades. Då kyrkomötet grundade framtidsutskottet gav det Kyrkostyrelsen i uppgift bereda en framtidsredogörelse vart fjärde år. Redogörelsen är tänkt som ett verktyg för att utveckla kyrkans arbete i alla församlingar och kyrkliga gemenskaper, och att utgöra en grund för kyrkans nästa gemensamma strategi. Välsignelsens signaler är kyrkans fjärde framtidsredogörelse.

Mera information: Liisa Björklund, utvecklingschef, liisa.bjorklund@evl.fi, tfn 050 413 9156

Irja Askola får kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling 2022

Kyrkostyrelsen har beviljat kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling till biskop emerita Irja Askola. Vi sänder ett skilt pressmeddelande om priset.

Mera information: sakkunnig Kari Latvus, Kyrkostyrelsen, tfn 040 6429 274, kari.latvus@evl.fi

Centralfondernas budgeter till kyrkomötet – inget förslag om att pensionsavgiften sänks

Plenum godkände förslag till kyrkomötet om Kyrkans pensionsfonds och Kyrkans centralfonds budgeter för 2023 och verksamhets- och ekonomiplaner för 2023-2025. Plenum föreslår inte att pensionsavgiften sänks 2023. Kyrkomötet förutsatte i november 2021 att kyrkostyrelsen skulle bereda en sänkning av pensionsavgiften så att avgiften sänks med två procentenheter för Kyrkans centralfond och de kyrkliga föreningarna. 

Enligt förslaget är kyrkoskattsbaserade pensionsfondsavgiften 5,0 procent och centralfondsavgiften 6,5 procent under 2023.

Plenum fick också ta del av halvårsrapporter för Kyrkans pensionsfond och Kyrkans centralfond för tiden 1.1-30.6.2022.

För Kyrkans pensionsfond har årets första sex månader varit utmanande. Portföljens avkastning var -7,8 procent i slutet av juni. Den bästa tillgångsklassen var i början av året kapitalplaceringarna som gav en avkastning på +12,6 procent. I slutet av juni var marknadsvärdet på pensionsfondens placeringar 1,78 miljarder euro (1,97 miljarder 31.1.2.2021).

För centralfondens del uppskattar man att underskottet 2022 blir ca 1,2 miljoner euro bättre än budgeterat. Underskottet uppskattas till 4,8 miljoner då det var 6,0 miljoner i budgeten för 2022.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728 

Kyrkostyrelsen godkände Borgå stifts kollektmål för 2023

Kyrkostyrelsens plenum godkände kollektmål för gudstjänsterna 2023 som bärs upp i församlingarna i Borgå stift.

En lista över de godkända kollekterna för Borgå stift 2023 bifogas.

För de andra stiftens del avlägsnades ärendet från ärendelistan eftersom mötet inte var beslutsfört på grund av reglerna om jäv.

Mera information: Markus Ylimaa, kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare, markus.ylimaa@evl.fi, 050 593 1592

Kyrkostyrelsen föreslår att besväret mot rivningen av Valkeakoski kyrka förkastas

Kyrkostyrelsens plenum föreslår i ett utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol att det besvär som har gjorts mot rivningen av Valkeakoski kyrka förkastas som ogrundat. Besväret gjordes på basen av plenums beslut 19.4.2022 där kyrkostyrelsen förkastade det besvär som gjorts och fastställde beslutet som kyrkofullmäktige i Sääksmäen seurakunta (15.3.2018 § 5) fattat om att riva kyrkan och sälja tomten.  

Tidigare pressmeddelanden där frågan har behandlats:
Kyrkostyrelsens samarbetsförhandlingar är avslutade – inbesparingsmålet nåddes utan uppsägningar 19.4.2022
Sund-Vårdö församling fick byggnadsunderstöd för att göra Sunds prästgård till retreatgård 25.8.2021
Kyrkostyrelsen gav utlåtande om besvär mot rivningen av kyrkan i Valkeakoski 26.2.2019
Kyrkostyrelsens plenum 23.10.2018: Valet av kanslichef för kyrkostyrelsen framskrider 23.10.2018

Mera information: överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Petäjävesi gamla kyrka och De tre korsens kyrka i Imatra fick understöd

Plenum beviljade understöd ur den statliga finansieringen för skötseln av kyrkliga kulturarv. Petäjävesi gamla kyrka beviljades 64 600 euro på grund av överraskande renoverings- och konserveringsarbeten och De tre korsens kyrkan i Imatra fick 132 000 euro i tilläggsunderstöd.

Petäjävesi gamla kyrka finns på Unescos världsarvslista. Det finns ett förslag om att De tre korsens kyrka i Imatra ska tas upp på världsarvslistan. Kyrkan har ritats av Alvar Aalto. I båda kyrkorna har det under våren 2022 framkommit brådskande renoveringsbehov.

Mera information: överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Övriga beslut (byte av direktions- och delegationsmedlemmar) finns i motsvarande finska pressmeddelande

Bilagor till nyheten