Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Diakonibarometern 2022: Tillgången till social- och hälsovårdstjänster oroar diakoniarbetarna

Publicerad 15.09.2022

Kyrkans diakoni har tagit i bruk många elektroniska verktyg. Samtidigt har möten med personer som inte kan använda de elektroniska tjänsterna ökat. När social- och hälsovårdsreformen närmar sig känner diakoniarbetarna en växande oro över tillgången till social- och hälsovårdstjänster och behovet av hjälp bland annat vid ansökan om stöd. Det här framgår det av den färska diakonibarometern.

Diakonibarometern 2022 gestaltar förändringarna i diakoniarbetet under undantagstiden då församlingarna sökte och utvecklade nya sätt att nå och stötta människor. Barometern visar en riktning för en framtid där frivilligverksamheten är en mer integrerad del av det gemensamma församlingsarbetet och då välfärdsområdena inleder sin verksamhet i samband med reformen av social- och hälsovårdstjänsterna.

Utsatthet och multiproblem syns tydligt i diakoniarbetets vardag

Kyrkans diakoni har under coronatiden gjort ett omfattande samarbete i olika nätverk för att främja klienternas välfärd. Behovet av samarbete verkar åtminstone inte minska i och med social- och hälsovårdsreformen.

Cirka 90 procent av dem som svarade på diakonibarometern berättade att personer som själva får diakonal hjälp och personer som står utanför arbetslivet åtminstone sporadiskt medverkar som frivilliga. Under coronatiden utfördes frivilligarbetet inom ramen för rådande begränsningar. Enligt resultaten i Diakonibarometern 2022 har sådan mathjälp som aktivt förmedlas av frivilliga inom diakonin ökat under coronatiden. Det här ökar delaktigheten och har därför också en samhällelig påverkan.

Coronatiden och de ständigt varierande restriktionerna har belastat såväl diakonis klienter som diakoniarbetarna. Arbetsmängden har ökat samtidigt som många nya arbetssätt tagits i bruk. Diakonianställda behöver också tid för att handleda frivilliga och delta i nätverk men den ökade arbetsmängden har inte synts i diakonins resurser.   

Enkäten Diakonibarometern 2022 besvarades av 355 diakoniarbetare, eller cirka 27 procent av alla diakoniarbetare. Enkäten genomfördes som Webropolenkät 27.1–27.2.2022.

Diakonibarometern görs av vetenskapsföreningen Diakonian tutkimuksen seura, yrkeshögskolan Diakonia, Diakoniarbetarnas förbund och Kyrkostyrelsen. Barometern ger kunskap om kyrkans diakoniarbete och kompletterar den bild som församlingarnas verksamhetsstatistik och kyrkans fyraårsberättelser ger. Diakonibarometern 2022 uppmärksammar samtidigt att diakonin i Finland fyller 150 år. Diakonibarometern genomförs vartannat år.

Mer information:
Tiina Ikonen, lektor vid yrkeshögskolan Diakonia, tfn 040 509 6413, tiina.ikonen@diak.fi
Titi Gävert, sakkunnig inom diakoni, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1547, titi.gavert@evl.fi

Diakoniabarometri 2022 – Muuttuva ja muuttava diakonia (på svenska ungefär Diakonibarometern 2022 – Diakonin förändras och förändrar) (Publikationer från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) finns på adressen julkaisut.evl.fi.