Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens samarbetsförhandlingar är avslutade – inbesparingsmålet nåddes utan uppsägningar

Publicerad 19.04.2022

De samarbetsförhandlingar av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker som inleddes vid Kyrkostyrelsen i december 2021 har avslutats. Kyrkostyrelsens plenum fattade beslut om detta 19.4.2022. Man har uppnått målet att spara 966 000 euro utan att behöva vidta uppsägningar.

Samarbetsförfarande i enlighet med kyrkans samarbetsavtal inleddes i december som en del av det balanseringsprogram för Kyrkans centralfonds ekonomi som kyrkomötet förutsatte att genomförs. Kyrkomötet förutsätter att Kyrkans centralfonds ekonomi ska vara i balans senast 2023. Intäkterna av centralfondsavgiften och verksamhetsintäkterna ska räcka till för att täcka Kyrkostyrelsens och domkapitlens alla verksamhetskostnader och avskrivningar.

Förhandlingarna berörde Kyrkostyrelsens personal, med undantag av Kyrkans servicecentrals anställda, dvs sammanlagt ca 225 anställda.

Under samarbetsförhandlingarna försökte man nå en lösning med så liten effekt som möjligt på personalen. Den största enskilda inbesparingspotentialen på 350 000 euro nås genom en reform av Kyrknätet (KIRKKO-verkko). Näststörsta inbesparingen nås genom omarrangemang av arbetsuppgifter. Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna avslutas 5,6 personarbetsår, av vilka 0,6 personarbetsår blir deltidsarrangemang. De andra minskningarna sker genom att man avslutar arbetsuppgifter som frigörs då anställda till exempel pensioneras eller genom omorganisering. 

En nedskärning av forskningsstipendierna som Kyrkans forskning och utbildning beviljar skulle ge 80 000 euro. Under coronatiden minskade utgifterna för rese- och restaurangtjänster. Genom att i framtiden till fullo utnyttja möjligheterna till distans- och hybridarbete kan man minska på de här kostnaderna bestående med en sammanlagd inbesparingssumma på 70 000 euro.

Mera information:
Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar som en del av balanseringsplanen för Kyrkans centralfonds ekonomi 
ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728
kanslichefens specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592

En procents höjning på centralfondens budgetram

Plenum gav Kyrkostyrelsen och stiften anvisningar för uppgörandet av budgeten för 2023 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025.

Budgetramen höjs med en procent jämfört med 2022 och beaktar balanseringsplanen för ekonomin och de sparmål som framkommit i samarbetsförhandlingarna vid Kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsens och stiftens sammanlagda budgetram (verksamhetsbidrag) för 2023 uppgår till 33 185 628 euro.

Trots coronapandemin ökade intäkterna från kyrkoskatten 1,3 procent under 2021.

Centralfondsavgiften uppskattas till sammanlagt 42,6 miljoner euro 2023 vilket är en ökning med 1,3 procent jämfört med 2021.

Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds revisionsberättelser för 2021 antecknades för kännedom.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728

Komplettering av förslaget till ny kyrkolag till kyrkomötet

Plenum godkände en framställning om komplettering av kyrkolagen till kyrkomötet. I framställningen föreslår man att det förslag till totalreform av kyrkolagen som kyrkomötet behandlade i november 2021 kompletteras. I bestämmelserna om personuppgifter i kyrkolagsförslaget föreslås några preciseringar som inte är lagtekniska och därför kräver beslut av kyrkomötet. Samtidigt har man korrigerat språkbestämmelserna som gäller församlingarna som verkar på Åland.

Kyrkans laggranskningskommitté har granskat utkastet till framställningen.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, tfn 050 553 6203 

Förslag till kyrkomötet: De finländska präster som arbetar i Tyskland i framtiden anställda av Sjömanskyrkan i Hamburg

Kyrkostyrelsens föreslår att avtalet mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD) ändras så att arbetsförhållandet för de finländska präster som jobbar i Tyskland överförs till Sjömanskyrkan i Hamburg. Enligt nuvarande avtal har de präster som tjänstgör i Tyskland arbetsavtal med medlemskyrkorna inom Evangeliska kyrkan i Tyskland. De finländska prästerna tjänstgör idag på olika håll i landet i 16 finländska församlingskretsar.

Organiseringen är en del av en större förändring där de operativa uppgifterna inom Kyrkostyrelsens arbete bland finländare utomlands överförs till Finlands Sjömanskyrkan inom år 2025.

Utrikesavdelningen vid Evangeliska kyrkan i Tyskland och Kyrkostyrelsens enhet för arbetet bland finländare utomlands har förhandlat i ärendet. Finlands Sjömanskyrka och Sjömanskyrkan i Hamburg som är en registrerad arbetsgivare i Tyskland har för sin del godkänt lösningen. Kyrkomötet besluter i frågan i maj 2022.

Mera information:
chefen för arbetet bland finländare utomlands Mauri Vihko, mauri.vihko@evl.fi, tfn 040 688 1443 

Kyrkostyrelsen beviljade byggnadsunderstöd till församlingarna – stöd för att avsluta renoveringen av Sunds prästgård

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt ca 6,6 miljoner i understöd till församlingarna för skötsel av kulturarvet. Medlen beviljades från den statliga ersättning kyrkan får. Ur Kyrkans centralfond beviljades renoveringsunderstöd på sammanlagt en miljon euro.

Sammanlagt hade 130 ansökningar lämnats in av 80 olika församlingar. Sammanlagt anhöll församlingarna om 35,5 miljoner euro i understöd.

De största understöden beviljades för renovering av Temmes kyrka och klockstapel i Uleåborgs län (ca 1 miljon euro), reparation av Limingo kyrka i Norra Österbotten (0,8 miljoner) och konservering av rosenfönstren i Kotka kyrka (ca 350 000 euro).

Sammanlagt nio församlingar eller kyrkliga samfälligheter i Borgå stift fick understöd. Det största understödet fick Sund-Vårdö församling (ca 200 000 euro) för att färdigställa renoveringen av Sunds prästgård.

Renoveringsunderstöden grundar sig på en ny beräkningsformel för understöd som godkändes i oktober. Enligt den påverkas understödet av församlingens skatteprocent, skatteintäkter, statliga ersättning, antal kyrkor och kapell, och projektets kostnader i förhållande till skatteintäkterna.

Den statliga ersättningen kan också användas till gemensamma projekt som alla församlingar kan ha nytta av.

Understöden fördelades i enlighet med bilagan (längst ner).

Mera information: tf överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi  

Besvär om rivning av Valkeakoski kyrka förkastades

Efter omröstning (med rösterna 7-6) beslöt kyrkostyrelsens plenum att förkasta besväret om rivning av Valkeakoski kyrka. Kyrkostyrelsen fastställde rivning av kyrkan i enlighet med det beslut Sääksmäen seurakuntas kyrkofullmäktige gjort (15.3.2018) om att riva kyrkan och sälja tomten.

Församlingen har ännu möjlighet att fatta nytt beslut i ärendet med beaktande att det gått så lång tid sedan det förra beslutet. Det beslut som fattats vid kyrkostyrelsen förpliktigar inte till rivning och hindrar inte att man säljer tomten med byggnader. Ärendet har tidigare behandlats i Helsingfors förvaltningsrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens och kyrkostyrelsens beslut och återvisade ärendet till kyrkostyrelsen för ny behandling.

Valkeakoski kyrka har planerats av arkitekt Veikko Larkas. Kyrkan blev klar 1969. Den är inte skyddad enligt kyrkolagen och det hade inte förflutit 50 från att den byggdes då Sääksmäen seurakunta beslöt att den ska rivas.

Tidigare pressmeddelande om rivningen av kyrkan: Kyrkostyrelsens plenum 23.10.2018: Valet av kanslichef för kyrkostyrelsen framskrider
Kyrkostyrelsen gav utlåtande om besvär mot rivningen av kyrkan i Valkeakoski
Sund-Vårdö församling fick byggnadsunderstöd för att göra Sunds prästgård till retreatgård

Mera information: tf överarkitekt Edla Mäkelä, tfn 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi  

Understöd till kyrkliga organisationer

Kyrkostyrelsens plenum fördelade sammanlagt 80 000 euro i understöd till kyrkliga organisationer. Summan hade reserverats i Kyrkans centralfonds budget 2022 för stöd till kyrkliga organisationer, föreningar och institutioner. De som får del av understöden är en relativt etablerad grupp olika slags och olika stora organisationer. Understöden har bedömts utgående från verksamhetens omfattning, mångsidighet och i jämförelse med andra motsvarande organisationer som ansökt om stöd.

Bland de organisationer som fick understöd fanns följande finlandssvenska organisationer: Finlands Evangelisk-Lutherska Student och Skolungdomsmission, Förbundet Kristen Skolungdom rf, Förbundet Kyrkans Ungdom rf, KRAN rf och Retreatstiftelsen.

Stöden fördelades i enlighet med beredningen i webbtjänsten domus.evl.fi. (paragraf 56. Avustukset kirkollisille järjestöille 2022)

Mera information: ecklesiastikrådet Petri Määttä, tfn 040 688 1543, petri.maatta@evl.fi

Ny församling i Helsingfors från 1.1.2023

Plenum beslöt att de finska församlingarna Vartiokylän seurakunta och Helsingin Mikaelin seurakunta upphör 31.12.2022. Istället grundas 1.1.2023 en ny församling med namnet Helsingin Mikaelin seurakunta som omfattar områdena för de två församlingar som upphör.

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, tfn 050 432 3323

Förvaltningsdomstolen gav interimistiskt beslut om upphörandet av Puumalan seurakunta

Plenum antecknade för kännedom Helsingfors förvaltningsdomstols interimistiska beslut om Puumalas församlings kyrkoråds besvär mot kyrkostyrelsens beslut i januari om att Puumalan seurakunta ska upphöra. Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat församlingens krav på verkställighetsförbud för kyrkostyrelsens beslut. I sitt interimistiska beslut tar förvaltningsdomstolen inte ställning till ett slutligt avgörande i frågan. Beslut om besväret ges senare.

Helsingfors förvaltningsdomstol har avvisat Marketta Auvinens och Asta Luukkonens besvär mot plenums beslut om församlingssammanslagningen. Domstolen beslöt att avvisa besväret eftersom de som anfört besväret inte hade besvärsrätt.

Ärendet i tidigare pressmeddelanden:
Kyrkostyrelsens beslut 25.1.2022: Församlingsfusioner i S:t Michels stift i början av 2023
Kyrkostyrelsen föreslår en halv miljon euro i understöd till ukrainare

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, tfn 050 432 3323.

Kyrkostyrelsen undertecknade principer för mekanismen för en rättvis ekologisk omställning

Kyrkostyrelsen beslöt att underteckna principer för mekanismen för en rättvis ekologisk omställning. Kyrkostyrelsen har varit med om att utarbeta principerna tillsammans med centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, FFC, centralorganisationen STTK, Greenpeace, Finlands naturskyddsförbund, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Amnesty, barn- och ungdomsförbundet Luonto-Liitto, forskningsenheten Bios och Finnwatch. De nämnda organisationerna har redan godkänt principerna.

– Principerna för mekanismen för en rättvis ekologisk omställning svarar mot kyrkans värderingar. De är i linje med kyrkans strategi Öppna dörrar 2026 och Kyrkostyrelsens strategi. Att kyrkan är med stärker för sin del att principerna innehåller ett budskap som beaktar rättvisefrågor vid åtgärder mot klimat- och natursvinn, säger ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen.

Mera information: ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen, ilkka.sipilainen@evl.fi, tfn 040 544 1158

Bilagor till nyheten