Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen föreslår en halv miljon euro i understöd till ukrainare

Publicerad 22.03.2022

Kyrkostyrelsens plenum föreslår att Kyrkans centralfond ger ett understöd på 500 000 euro till de krigsdrabbade i Ukraina. Plenum föreslår att kyrkomötet ändrar budgeten för 2022 så att den omfattar ett understöd via Kyrkans Utlandshjälp. Kyrkomötet samlas nästa gång i maj 2022.

I motiveringen konstateras att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vill ge hjälpbehövande ukrainare sitt fulla stöd. För att stärka krishjälpen har Kyrkostyrelsen också rekommenderat att församlingar under mars månad samlar in en eller flera kollekter för att stöda ukrainare. Flera församlingar har också fattat egna beslut om understöd. Biskopsmötet har å sin sida beviljat 100 000 euro för att stödja ukrainare och ukrainska kyrkor. Understödet beviljades ur kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter.

Kyrkans centralfond föreslås få tilläggsbudget för 2022

Utöver understödet till Ukraina föreslår plenum att kyrkomötet gör en ändring i budgeten 2022 så att de för Kipa 2 -projektet avsedda oanvända budgetmedlen 2021, totalt 493 576 euro, inkluderas i budgeten 2022. I Kipa 2 -projektet utvecklas processerna och systemen för kyrkans ekonomi- och personalförvaltning.

Plenum föreslår också att överskottet från Kyrkans centralfond 2021 beviljas som en ändring på 1 025 508,46 euro i budgeten för 2022. I resultaträkningen presenteras en marknadsföringsplan för de utrymmen som kan hyras ut i Kyrkans hus (Södra kajen 8) och ändringsarbeten enligt hyresgästernas behov, motsvarande en totalkostnad på 700 000 euro.

På grund av de ovan nämnda ändringarna stiger räkenskapsperiodens underskott till 2 719 084,46 euro i förhållande till budgeten. Det totala underskottet för räkenskapsperioden 2022 stiger därmed till sammanlagt -7,2 miljoner euro.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728.

Boksluten för Kyrkans pensionsfond och Kyrkans centralfond till kyrkomötet

Plenum godkände på sitt möte 22.3.2022 Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse och bokslut för 2021. Plenum föreslår för kyrkomötet att Kyrkans pensionsfonds resultat 60 871 133,74 euro överförs till pensionsfondens överskott.

Plenum godkände också Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut för 2021. Plenum föreslår för kyrkomötet att räkenskapsårets överskott på 0,7 miljoner euro redovisas som en ökning av det egna kapitalet från tidigare räkenskapsårs överskott/underskott.

Kyrkans centralfonds budget för 2021 hade ett underskott på -2,3 miljoner men överskottet för räkenskapsperioden var 0,7 miljoner. Överskottet berodde framför allt på att coronapandemin bidrog till lägre kostnader för resor och traktering, och påverkade köp av utbildnings- och sakkunnigtjänster. Andra orsaker till överskottet var vinsten vid försäljningen av biskopshuset i Åbo och att förverkligandet av några spetsprojekt sköts upp till 2022.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 3474 728.

Utlåtande om kyrkolagen och kyrkoordningen till ministeriet

Plenum gav Undervisnings- och kulturministeriet det utlåtande som ministeriet önskat angående lagstiftningstekniska ändringar på grund av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen. Plenum godkände också preliminärt en kompletterande framställning om förslaget till kyrkolag. En slutlig framställan görs i april då man fått ett utlåtande av kyrkans laggranskningsnämnd. I framställan specificeras särskilt bestämmelserna om skydd av personuppgifter och den registeransvarige. Kompletteringen till kyrkolagförslaget är tänkt att behandlas i kyrkomöte i maj.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, tfn 050 553 6203

Inga ändringar i kollektmålens huvudgrupper och valkriterier 2023

Huvudgrupperna och urvalskriterierna för församlingarnas kollekter är desamma 2023.

Den första gruppen av kollekter utgörs av de s.k. officiella kollekterna som kyrkostyrelsen besluter att bärs upp en viss dag. Till den andra gruppen hör sådana kollekter som församlingen bestämmer kollektdag för och sådana som kyrkostyrelsen har förordnat att samlas in under vissa månader, och kollekter som berör stiftets gemensamma verksamhet. Den tredje gruppen kollekter, de s.k. rekommenderade kollekterna, riktas till organisationer som anses viktiga för att bygga kyrkans gemensamma verksamhet men som inte finns bland de utvalda mottagarna.

År 2023 är antalet officiella kollekter maximalt 32, det vill säga lika många som 2022.

Under 2022 förverkligas en försöksverksamhet i tio församlingar. I försöksverksamheten, om vilken plenum fattade beslut 2021, följer församlingarna en modell där kyrkostyrelsens plenum besluter om kollekthelgdagar och kollektmottagare medan församlingen själv placerar de valda mottagarna på de helgdagar som Kyrkostyrelsen fastställt. Erfarenheterna från pilotprojektet 2022 tas till vara om ett år i förberedelserna av kollekterna 2024.

Mera information: kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592

Utlåtande om besväret från Puumala församlings kyrkofullmäktige

Plenum gav utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol angående besväret från Puumala kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige i Puumala församling kräver i sitt besvär att Helsingfors förvaltningsdomstol ogiltigförklarar plenums beslut i januari om att upplösa Puumala församling och ansluta den till S:t Michels domkyrkoförsamling. Enligt Kyrkostyrelsen har beslutet inte fattats i fel ordning och är inte heller olagligt.

Mera information: ekonomiplaneringschef, Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, tel 050 432 3323.

Plenum behandlade också personalbokslutet för Kyrkans centralfond och skickade den till kyrkomötet för kännedom. Plenum gick även igenom mellanrapporten för kyrkans energi- och klimatstrategi Kolneutral kyrka 2030 där man redovisar förverkligade målsättningar. Rapporten skickades till kyrkomötet för kännedom.

Protokollet för plenum kan läsas om ca en vecka på adressen: domus.evl.fi