Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans pensionsfonds placeringar gav mycket god avkastning 2021

Publicerad 22.02.2022

Kyrkans pensionsfonds avkastning var mycket god 2021. Marknadsvärdet på pensionsfondens placeringar steg till 1,97 miljarder euro och placeringsportföljen gav en avkastning på 14,3 procent. Portföljens realavkastning på 10,7 procent överträffade det realavkastningsmål på 3 procent som ställts upp i placeringsplanen. Pensionsfondens långsiktiga årsavkastning (1991-2021) är fortsättningsvis god och var vid slutet av året 8,2 procent.

– Den ekonomiska tillväxt som började 2020 förstärktes under hela början av fjolåret och nådde i USA till och med tvåsiffriga tal under det andra kvartalet. Företagens resultat steg ovanligt snabbt ur den recession som pandemin hade förorsakat tack vare omfattande penning- och finanspolitiska stimulanspaket, säger Kyrkans pensionsfonds placeringschef Ira van der Pals.

På placeringsmarknaden var 2021 ett av historiens bästa år. Då ekonomin återhämtar sig är det typiskt att aktiemarknaderna ge klart bättre avkastning är genomsnittet. Så gick det också ifjol framför allt på de utvecklade marknaderna. Som en följd av att inflationen och räntorna steg var placerarnas situation på räntemarknaden utmanande under hela året och avkastningen blev anspråkslös.

Kyrkans pensionsfonds likvida aktieplaceringar gav en avkastning på 23,2 procent och avkastningen på likvida ränteplaceringar var 0,6 procent. Avkastningen från icke-likvida aktieplaceringar var 35,4 procent och avkastningen från icke-likvida ränteplaceringar var 7,0 procent. Placeringen i realförmögenheter gav en avkastning på 14,6 procent.

Klimatstrategin är en viktig del av den ansvarsfulla placeringsverksamheten

Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till ansvarsfull placering. Genom ansvarsfull placeringsverksamhet säkerställer pensionsfonden en god avkastning på placeringarna och kontrollerar placeringsriskerna effektivt. Pensionsfonden tar ESG-aspekterna, dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, i beaktande i all placeringsverksamhet.

Kyrkans pensionsfond publicerade 2021 en ny klimatstrategi vars mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj före 2035. Ansvarsfull placering var en fast del av pensionsfondens placeringsverksamhet under 2021. Nya placeringar gjordes i såväl skog som förnybar energi och hållbar infrastruktur. De aktieindexfonder som pensionsfonden använder övergick till jämförelseindex som följer målsättningarna i klimatavtalet från Paris. Inom ränteplaceringarna utvidgades placeringarna till en ny fond med gröna masskuldebrev och masskuldebrev inom hållbar utveckling.

Kyrkans pensionsfonds historia började 1991 då kyrkans pensionssystem övergick till ett delvis fonderande pensionsavgiftssystem. Kyrkans pensionsfond (KER) separerades från kyrkans centralfond 2016. Kyrkans pensionsfond ansvarar för placeringen av kyrkans pensionsmedel och för finansieringen av de kyrkligt anställdas pensioner och jämnar ut utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter.

Mera information:
Kyrkans pensionsfond 
Ira van der Pals, placeringschef, tfn 050 301 7980 
Magdalena Lönnroth, portföljförvaltare och chef för ansvarsfull placering, tfn 050 584 6912